02.02.2018

Raamatupidamise Toimkond teavitab toimkonna juhendite kehtestamisest rahandusministri määruse lisadena alates 01.01.2018. Juhendeid kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 01.01.2017 või hiljem. Olulisemad sisulised muudatused puudutavad RTJ-e 9 ja 13.

RTJ-is 9 „Rendiarvestus“ lisandus alternatiivne võimalus rakendada rendilevõtja raamatupidamisarvestuses IFRS 16 põhimõtteid: kõik rendid (nii kapitali- kui kasutusrendid) kajastatakse kapitalirendina, kusjuures valitud arvestuspõhimõtet peab kasutama järjepidevalt kõikidele rendilepingutele. Erandiks on lühiajalised või väheväärtuslike varade rendilepingud, mida tohib kajastada kasutusrendi põhimõtete alusel. Muudatus jõustub selliselt, et seda on võimalik ennetähtaegselt rakendada juba alates 01.01.2017 alanud majandusaastal (IFRS 16 hakkab kehtima perioodidele algusega 01.01.2019, varasem rakendamine on lubatud).

RTJ-is 13 „Likvideerimis- ja lõpparuanded“ on antud mikro- ja väikeettevõtjatele võimalus kasutada likvideerimise käigus koostatavate aruannete puhul nende kategooriale kehtivaid lühendatud aruandeformaate. Teise olulise muudatusena tuleb lõppbilansi asemel koostada lõpparuanne, mis koosneb lõppbilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Selle muudatuse põhjuseks oli asjaolu, et toimkonna hinnangul puudub loogiline põhjendus, miks likvideerimise viimase etapi kohta peaks aruande kasutajatele andma vähem informatsiooni kui varasematel etappidel.

Muudatusi on tehtud ka ülejäänud juhendites, ent need on väiksema sisulise ulatusega. Läbivalt on juhendites tehtud ka hulk vormilisi muudatusi, sealhulgas korrigeeriti mõisteid viimaks need täielikku vastavusse raamatupidamise seaduses ja SME IFRS-s kasutatavatega, korrastati paragrahvide numeratsiooni ja viiteid ning ajakohastati näiteid. Vaadake lähemalt siit.

Allikas: Raamatupidamise Toimkond