Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Na tej stronie znajdą Państwo wypowiedzi i komentarze na temat działalności firmy Rödl & Partner. Tu także mogą Państwo znaleźć wypowiedzi naszych pracowników.

Styczeń 2018

19.01.2018 | Rzeczpospolita

Okres wypowiedzenia a urlop wypoczynkowy

Zobowiązanie pracownika do wykorzystania pozostałego urlopu wypoczynkowego w wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać dokładne określenie jego wymiaru i granic czasowych. W przeciwnym razie udzielenie przez pracodawcę urlopu może być nieskuteczne. ›››

 
12.01.2018 | Rzeczpospolita

SN: wykreślenie z KRS wpisu niezgodnego z prawem

Sąd rejestrowy w ramach postępowania o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie jest uprawniony do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu.

Łukasz Napiórkowski, prawnik Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
8.01.2018 | Rzeczpospolita

CIT: nagrody i premie z zysku nie są kosztem podatkowym

Od 1 stycznia br. wprost wyłączono możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).

Michał Gosek, doradca podatkowy Poznań, Associate Partner w Rödl & Partner oraz Aleksandra Łączna, konsultant podatkowy Poznań, Rödl & Partner ›››

Grudzień 2017

29.12.2017 | Rzeczpospolita

Prawo budowlane: zobowiązanie do przedłożenia ocen technicznych obiektu

Art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego, który faktycznie przerzuca na stronę koszty ustalenia stanu technicznego obiektu budowlanego, powinien być wykorzystywany tylko w sytuacjach wyjątkowych, kiedy organy nadzoru budowlanego nie są w stanie, przy użyciu posiadanej wiedzy i środków, którymi dysponują, rozstrzygnąć powstałych wątpliwości. Przepis ten nie może być nadużywany.

Anna Główka, radca prawny Warszawa, Senior Associate Rödl & Partner ›››

 
22.12.2017 | Rzeczpospolita

Kiedy pracownik odpowiada za efekty swojej pracy

To pracodawca ponosi ryzyko gospodarcze swojej działalności. Pracownika nie mogą spotkać sankcje spowodowane nieosiągnięciem zakładanych rezultatów, jeśli brak ich osiągnięcia wynikał z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli pracownikowi nie można zarzucić niewłaściwego wykonywania obowiązków, wypowiedzenie umowy o pracę z powodu nieosiągnięcia stawianych celów jest bezzasadne. Wypowiedzenie umowy z tego powodu zawsze musi uwzględniać zachowanie pracownika i realizowanie przez niego obowiązków. Umowa o pracę nie jest bowiem umową rezultatu, a umową starannego działania.

Michał Bąk, prawnik Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
22.12.2017 | Rzeczpospolita

Akt założycielski spółki kapitałowej

Zdarzeniem prawnym stanowiącym podstawę cesji może być umowa (akt założycielski) spółki kapitałowej, gdy przedmiotem aportu wspólnika są wierzytelności. Podnosi się, że w sprawach określonych w art. 1 § 1 k.s.h., nieuregulowanych w ustawie, zgodnie z art. 2 k.s.h. stosuje się przepisy kodeksu cywilnego wprost, a jeżeli wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki handlowej odpowiednio. Z tych względów art. 510 § 1 k.c. ma zastosowanie do umowy spółki z o.o., której zawarcie prowadzi do powstania spółki z o.o. w organizacji, jako podmiotu prawa - jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W chwili zawarcia umowy spółki z o.o. (jako innej umowy o podwójnym skutku w rozumieniu art. 510 § 1 k.c.) na powstałą wskutek tej czynności prawnej spółkę z o.o. w organizacji przejdą wierzytelności wnoszone tytułem wkładu.

Barbara Kaczała, prawnik Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
15.12.2017 | Rzeczpospolita

Termin do podniesienia zarzutu potrącenia

Jeżeli prawo materialne nie określa terminu skorzystania z uprawnienia materialnoprawnego lub termin ten jeszcze nie upłynął, strona może skorzystać z tego uprawnienia i powołać się na powstały skutek w momencie, który uzna za właściwy.

Justyna Biskupska, radca prawny Poznań, Rödl & Partner ›››

 
15.12.2017 | Rzeczpospolita

Likwidacja spółki jawnej, a odpowiedzialność wspólnika

Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki istnieje także wówczas, gdy spółka uległa likwidacji, ponieważ likwidacja nie stanowi przeszkody do kierowania roszczeń z tytułu odpowiedzialności za długi spółki przeciwko wspólnikom.

Aleksander Adamus, radca prawny Kraków, Rödl & Partner ›››

 
11.12.2017 | Rzeczpospolita

Do kiedy nalicza się odsetki od zaliczek nieuregulowanych w terminie

Zaliczki na podatek tracą swój byt prawny z upływem terminu na uiszczenie ostatniej z nich, czyli 20 stycznia. Wpłata po tym dniu to wpłata na poczet przyszłego zobowiązania, które powstanie w momencie złożenia zeznania rocznego.

Anna Piskor, doradca podatkowy Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
8.12.2017 | Rzeczpospolita

Odstąpienie od umowy przez syndyka

Syndyk masy upadłości jest uprawniony do odstąpienia od umowy dzierżawy rzeczy ruchomej na podstawie art. 98 prawa upadłościowego i naprawczego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. w sytuacji, gdy umowa dzierżawy została zawarta przed dniem ogłoszenia upadłości, a przedmiot dzierżawy został upadłemu wydany również przed tym dniem. Skutek odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej następuje na dzień ogłoszenia upadłości.

Wojciech Paryś, radca prawny Poznań, Rödl & Partner ›››

 
8.12.2017 | Rzeczpospolita

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia

Pracodawca, wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy, powinien w swoim oświadczeniu wskazać także kryteria wyboru pracownika do zwolnienia go z pracy, chyba że te są oczywiste lub znane pracownikowi.

Anna Hadasik, prawnik Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
1.12.2017 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe a złożenie formalnej rezygnacji

Osoba pełniąca faktycznie funkcję członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pomimo złożenia formalnej rezygnacji, nadal może ponosić odpowiedzialność związaną z zaległościami podatkowymi spółki.

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy Kraków, Rödl & Partner ›››

 
1.12.2017 | Rzeczpospolita

Wypowiedzenie umowy a usprawiedliwiona nieobecność w pracy - wyrok SN

W myśl art. 41 Kodeksu pracy usprawiedliwioną nieobecnością w pracy jest nieobecność nieplanowana, która wynika z niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub koniecznością wykorzystania dnia przewidzianego na pracę na inne usprawiedliwione zdaniem ustawodawcy cele. Czas wolny wynikający z norm o czasie pracy i ich równoważeniu, przypadający w zwykły dzień pracy, nie stanowi innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o której mowa w art. 41 kp, nawet gdy trwa nieprzerwanie całą dniówkę. Nie jest „obecnością w pracy" obecność pracownika w zakładzie pracy bez wykonywania pracy, np. przyjście pracownika w celu złożenia świadectwa lekarskiego, a także przerwanie świadczenia pracy z powodu choroby.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, radca prawny Warszawa, Rödl & Partner ›››

Listopad 2017

30.11.2017 | Rzeczpospolita

Czy ewidencja w arkuszu wystarczy, aby przygotować jednolity plik kontrolny

Wywiadu udzielił Dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, Partner doradca podatkowy Warszawa radca prawny Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
24.11.2017 | Rzeczpospolita

Jaka odpowiedzialność członków zarządu - wyrok Sądu Najwyższego

Treścią art. 299 k.s.h., a wcześniej art. 298 k.h., zostały objęte wszelkie zobowiązania spółki, nie tylko prywatnoprawne, ale i publicznoprawne. Jeżeli obecnie przepisu art. 299 k.s.h. nie stosuje się do zobowiązań podatkowych i zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, to tylko dlatego, że został wyłączony w tym zakresie przez szczególne w stosunku do niego przepisy art. 116 o.p. i art. 31 u.s.u.s. Chociaż konstrukcja zastosowana w art. 116 Ordynacji podatkowej nawiązuje do art. 299 k.s.h., to jest jednak w stosunku do niego przepisem szczególnym, precyzującym odpowiedzialność członków zarządu spółki na płaszczyźnie zobowiązań podatkowych.

Gabriela Izworska, prawnik Kraków, Rödl & Partner ›››

 
24.11.2017 | Rzeczpospolita

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Określenie „wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy" oznacza przyznanie prawa do pełnego wynagrodzenia za taki okres, w którym pracownik miałby prawo do wynagrodzenia, gdyby pozostawał w rozwiązanym stosunku pracy. Chodzi przy tym tylko o taki okres, w którym pracownik mógł wykonywać pracę, tzn. był gotów do podjęcia jej świadczenia, a nie świadczył, gdyż został jej pozbawiony wyłącznie wskutek bezprawnej odmowy dopuszczenia go do pracy. W konsekwencji, wyłączeniu z okresu, za który przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy podlegają okresy niezdolności pracownika do świadczenia pracy, takie jak okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz renty z tytułu niezdolności do pracy wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
17.11.2017 | Rzeczpospolita

Prawomocne skazanie a zakaz pełnienia funkcji w spółce

Utrata zdolności do sprawowania funkcji członka zarządu w spółce z o.o. w wyniku prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 18 ust. 2 kodeksu spółek handlowych prowadzi do trwałego wygaśnięcia jego mandatu. Utrata zdolności do pełnienia funkcji członka zarządu nie odżywa po upływie okresu zakazu. Skoro jednak pozwany nadal figuruje w rejestrze, to on powinien wykazać, że nie doszło do jego ponownego powołania do składu zarządu.

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
17.11.2017 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania

W związku z tym, że wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani tak długo, aż wierzytelność nie zostanie zupełnie zaspokojona, wydanie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości składkowe na członka zarządu spółki nie powoduje, że spółka przestaje być zobowiązana do uregulowania zaległości składkowych.

Aleksander Adamus, Senior Associate, radca prawny Kraków, Rödl & Partner ›››

 
17.11.2017 | Rzeczpospolita

Podejmowanie uchwał w spółkach z o.o. poza granicami Polski

Zgodnie z art. 234 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się na terytorium Polski. Nie oznacza to jednak, że nie można podjąć uchwały za granicą.

Przemysław Rogiński, prawnik Gdańsk, Rödl & Partner ›››

 
16.11.2017 | Rzeczpospolita

Remanent nie tylko na koniec roku

Wywiad udzieliła Monika Bartosiewicz, Senior Associate doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
10.11.2017 | Rzeczpospolita

Firma transportowa może wypłacać kierowcom mniejszy ryczałt noclegowy - uchwała SN

Firma transportowa może w sposób mniej korzystny ustalić zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w kabinie samochodu w trakcie podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym, niż wynikałoby to z obowiązujących przepisów dotyczących ustalania świadczeń dla pracowników sfery budżetowej znajdujących się w podróży służbowej.

Łukasz Napiórkowski, prawnik Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
10.11.2017 | Rzeczpospolita

Dostęp do drogi publicznej prawny i faktyczny - wyrok WSA

Przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć dostęp prawny i faktyczny. Prawny oznacza, że musi on wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia sądowego. Faktyczny, że musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej.

Anna Główka, Senior Associate. radca prawny Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
3.11.2017 | Rzeczpospolita

Ochrona interesów spółki i wspólników

Pojęcie innej podobnej umowy do umowy kredytu, pożyczki lub poręczenia w rozumieniu art. 15 kodeksu spółek handlowych obejmuje wszelkie umowy, do których istoty należy transfer środków ze spółki do majątku osób należących do podmiotowego kręgu wyznaczonego treścią tego przepisu, bądź też udzielania im zabezpieczeń.

Tomasz Pleśniak, Senior Associate radca prawny Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
3.11.2017 | Rzeczpospolita

Nieruchomości: co innego we wniosku i księdze wieczystej

Rozbieżność w oznaczeniu nieruchomości między treścią wniosku a treścią księgi wieczystej stanowi istotną przeszkodę w znaczeniu materialnoprawnym, powodującą oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej na podstawie art. 626(9) k.p.c.

Anna Hadasik, prawnik Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
2.11.2017 | Rzeczpospolita

Jak podpisywać deklaracje podatkowe składane przez internet

Wywiadu udzielił Dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, Partner doradca podatkowy Warszawa radca prawny Warszawa, Rödl & Partner ›››

Październik 2017

30.10.2017 | Rzeczpospolita

Struktura JPK_FA ciągle wywołuje wątpliwości

Nadal nie ma jasności co do daty, według której należy generować JPK dla faktur. Podatnicy muszą liczyć się z koniecznością tworzenia plików według różnych parametrów sterujących, zgodnie z oczekiwaniami fiskusa w danym przypadku.

Rafał Mierkiewicz, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
29.10.2017 | Rzeczpospolita

Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia

Pracodawca zobowiązując pracownika w wypowiedzeniu umowy o pracę do wykorzystania urlopu wypoczynkowego powinien wyraźnie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez określenie jego granic czasowych, od konkretnego dnia do innego dnia.

Izabela Kwacz, adwokat Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
27.10.2017 | Rzeczpospolita

Jak nabyć grunt przez zasiedzenie - uchwała Sądu Najwyższego

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie

Wojciech Paryś, radca prawny Poznań, Rödl & Partner ›››

 
20.10.2017 | Rzeczpospolita

Sposoby zniesienia wspólności praw do nieruchomości

Zniesienie wspólności praw do nieruchomości ma na celu wyjście z mogącego rodzić spory stanu wspólności z zapewnieniem każdemu z współuprawnionych możliwie korzystnych warunków rozwiązania węzła wspólności. Dlatego pierwszeństwo przyznaje się sposobowi zgodnie wybranemu przez współuprawnionych (art. 622 k.p.c.), a w razie braku zgody, pierwszeństwo ma podział rzeczy wspólnej (art. 212 § 1 k.c.).

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
20.10.2017 | Rzeczpospolita

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej a nadpłata podatku

Skoro zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości następuje z mocy prawa, to wydanie przez organy podatkowe w tym zakresie postanowienia ma charakter deklaratoryjny. W tej sytuacji nie ma przeszkód, aby takie postanowienie zostało wydane już po ogłoszeniu upadłości podatnika.

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy Kraków, Rödl & Partner ›››

 
19.10.2017 | Rzeczpospolita

Jakie uprawnienia przysługują małemu podatnikowi

Wywiadu udzielił dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, doradca podatkowy Warszawa, radca prawny Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
13.10.2017 | Rzeczpospolita

Jakie przesłanki zawieszenia postępowania

Przez zagadnienie wstępne, stanowiące jedną z przesłanek zawieszenia postępowania administracyjnego, rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej i do którego rozstrzygnięcia nie jest właściwy organ prowadzący postępowanie, ale inny organ lub sąd i rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest koniecznym warunkiem wydania decyzji przez organ administracji.

Gabriela Izworska, prawnik Kraków, Rödl & Partner ›››

 
8.10.2017 | Rzeczpospolita

Przedsiębiorca na studiach

Wywiad udzielił Dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, doradca podatkowy Warszawa radca prawny Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
7.10.2017 | Rzeczpospolita

Ile ochrony przedemerytalnej pracownika

Pracodawca może wręczyć wypowiedzenie przed rozpoczęciem okresu ochrony przedemerytalnej, choćby więź prawna z pracownikiem miała zakończyć się już w trakcie tego okresu. Art. 39 Kodeksu pracy zakazuje jedynie wypowiadania umowy o pracę w okresie ochronnym: samo rozwiązanie umowy o pracę może już w tym okresie nastąpić. Pracownik może jednak bronić się zarzutem sprzeczności wypowiedzenia z zasadami współżycia społecznego. Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie tego zarzutu jest możliwe tylko w wyjątkowych i oczywistych przypadkach.

Michał Bąk, prawnik Warszawa, Rödl & Partner ›››

 
6.10.2017 | Rzeczpospolita

Oznaczenie wierzyciela w akcie notarialnym

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. musi zawierać indywidualne oznaczenie wierzyciela upoważnionego do prowadzenia egzekucji. Oznaczenie takiego wierzyciela jedynie w sposób opisowy, przez odniesienie do podstawy prawnej obowiązku świadczenia i obowiązującego w jej ramach mechanizmu identyfikacji osoby uprawnionej, jest niewystarczające.

Łukasz Napiórkowski, prawnik Warszawa, Rödl & Partner ›››

Wrzesień 2017

29.09.2017 | Rzeczpospolita

Rozwiązanie umowy o pracę: kiedy rozpoczyna bieg miesięczny termin

W przypadku ciągłego naruszania podstawowych obowiązków pracowniczych dopuszczalne jest uznanie, że miesięczny termin do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z art. 52 § 2 k.p. rozpoczyna bieg od ostatniego zdarzenia zakwalifikowanego jako zachowanie ciągłe.

Aleksander Adamus, radca prawny Kraków, Rödl & Partner ›››

 
22.09.2017 | Rzeczpospolita

Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości w postępowaniu upadłościowym

W wypadku sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości w toku postępowania upadłościowego nie następuje skutek w postaci wygaśnięcia hipoteki łącznej na nieruchomościach lokalowych wyodrębnionych przed ogłoszeniem upadłości. Stanowisko to odnosi się zarówno do hipoteki przymusowej kaucyjnej, jak i hipoteki umownej.

Jarosław Hein, adwokat Gliwice, doradca podatkowy Gliwice, Associate Partner
w Rödl & Partner ›››

 
22.09.2017 | Rzeczpospolita

Kiedy syndyk masy upadłościowej nie przyspieszy terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym powinno zostać wydane w jednym z trybów przewidzianych do weryfikacji zasadności dokonywanego zwrotu. Podatnik, który nie zgadza się z postanowieniem o przedłużeniu terminu zwrotu wskazanej nadwyżki może je kwestionować w ramach tego postępowania, w którym to postanowienie zostało wydane. Nie może natomiast skutecznie wnosić o wszczęcie na swój wniosek, równoległego postępowania weryfikacyjnego w stosunku do już toczącego się.

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy Kraków, Rödl& Partner ›››

 
15.09.2017 | Rzeczpospolita

ZUS: prawo właściwe dla podlegania ubezpieczeniom społecznym

Przy ocenie, czy przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą część działalności w państwie członkowskim swej siedziby, konieczne jest badanie wszystkich kryteriów charakterystycznych dla tej działalności. Stosowanie tylko kryterium związanego z wielkością obrotu jest mylące lub niewystarczające. Nie ulega wątpliwości, że uwzględniając inne kryteria w przypadku przedsiębiorstwa, które swoją działalność opiera przede wszystkim na rekrutacji pracowników w związku i na potrzeby realizacji zamówienia kontrahenta, należy stwierdzić, że takie przedsiębiorstwo prowadzi znaczną część swojej działalności w państwie, w którym w znacznym stopniu poszukuje tych pracowników.

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner ›››

 
8.09.2017 | Rzeczpospolita

Spółka cywilna w postępowaniu sądowym

W sprawie dotyczącej stosunku ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę w spółce cywilnej spółkę reprezentują wszyscy jej wspólnicy, będący solidarnie płatnikiem składek na te ubezpieczenia, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników wprowadzają odmienne uregulowania w tym zakresie. Kwestia, czy w konkretnej sytuacji jeden ze wspólników spółki cywilnej może reprezentować w postępowaniu sądowym pozostałych wspólników, wymaga ustaleń, bo od nich bezpośrednio zależy prawidłowość umocowania przez tego wspólnika pełnomocnika procesowego, ale pozostaje bez wpływu na konieczność prowadzenia postępowania w stosunku do prawidłowo oznaczonej jego strony, którą nie jest ani jeden ze wspólników (chociażby uprawniony do reprezentacji), ani też spółka cywilna, lecz wszyscy jej wspólnicy.

Izabela Kwacz, adwokat Warszawa, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.09.2017 | Rzeczpospolita

Zaprzestanie działalności gospodarczej a ustanie stosunku pracy

Sam fakt zaprzestania działalności gospodarczej przez pracodawcę nie jest zdarzeniem prawnym, z którym ustawodawca wiąże ustanie stosunku pracy w dacie zaprzestania działalności. Stosunek pracy może bowiem być rozwiązany na podstawie zdarzeń prawnych określonych w ustawie (art. 30 § 1 k.p.), czyli po dokonaniu wskazanych w nim czynności prawnych, w tym porozumienia stron lub wypowiedzenia, które mogą być wyrażone w sposób dorozumiany (art. 60 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Aleksander Adamus, radca prawny Kraków, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
1.09.2017 | Rzeczpospolita

Skutki nieważności pozwolenia budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Anna Główka, Senior Associate radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
1.09.2017 | Rzeczpospolita

Waga terminowego złożenia wniosku o upadłość

Orzekając o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe, organ podatkowy powinien wykazać jedynie, że powstała zaległość z tytułu zobowiązań podatkowych, dla których termin płatności upływał w okresie pełnienia funkcji członka zarządu prze tę osobę oraz, że ich egzekucja okazała się bezskuteczna w stosunku do spółki.

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy Kraków, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

Sierpień 2017

25.08.2017 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształconego w spółkę

Przedsiębiorca indywidualny, który przekształcił formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową odpowiada solidarnie z tą spółką za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Wystarczające przy tym jest, aby wierzyciel wytoczył przeciwko niemu powództwo w okresie biegu tego terminu.

Edyta Kuracińska, młodszy konsultant podatkowy, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
25.08.2017 | Rzeczpospolita

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Potrzeba ochrony przed nieuczciwym zachowaniem wspólnika spółki handlowej przemawia za zastosowaniem wobec niego przez osobę dotkniętą tą nieuczciwością wszelkich środków, jakie przewiduje prawo, w tym także uwolnienia się od skutków złożonego oświadczenia woli na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ze względu na działanie pod wpływem błędu lub podstępu. Strona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do nieruchomości (art. 86 k.c. w związku z art. 2 k.s.h.).

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.08.2017 | Rzeczpospolita

Jaka odpowiedzialność członków zarządu reprezentujących spółkę

Członkowie zarządu podpisując umowy lub oświadczenia w imieniu spółek niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z ewentualnie grożącej im odpowiedzialności. Wykonując statutowe funkcje są bowiem odpowiedzialni za podjęte decyzje wobec spółki, wspólników oraz na gruncie prawa karnego i skarbowego. Przekroczenie granicy odpowiedzialności jest niejednokrotnie bardzo niepozorne i rozmyte, skutki są natomiast bardzo poważne.

Tomasz Budrewicz, adwokat Warszawa, doradca podatkowy Warszawa. Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.08.2017 | Rzeczpospolita

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu

Odpowiedzialność odszkodowawcza przewidziana w art. 299 § 1 K.s.h. nie ogranicza się tylko do całkowitej bezskuteczności egzekucji, lecz odnosi się także do wypadków niemożności ściągnięcia części roszczenia, ponieważ jej celem jest zagwarantowanie wierzycielowi pełnego naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonywania obowiązków przez władze spółki.

Jarosław Kamiński, adwokat Warszawa, Senior Associate w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
11.08.2017 | Rzeczpospolita

Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane - wyrok Sądu Najwyższego

Obiekt budowlany, jako przedmiot świadczenia w umowie o roboty budowlane, jest co do zasady niepodzielny, ale samo świadczenie może być podzielne w tym sensie, że może być realizowane i rozliczane częściami.

Anna Hadasik, prawnik Wrocław, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.08.2017 | Rzeczpospolita

Roszczenie regresowe do wspólnika spółki jawnej

Gdyby nawet założyć, że powód (wspólnik w spółce jawnej) mógłby dochodzić w oparciu o regulację art. 31 kodeksu spółek handlowych od pozwanego (drugiego wspólnika), całej wierzytelności przysługującej mu przeciwko spółce i uzyskałby zaspokojenie tej wierzytelności, to wówczas przyjąć należy, że pozwany mógłby wystąpić przeciwko powodowi z roszczeniem regresowym.

Gabriela Izworska, prawnik Kraków, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.08.2017 | Rzeczpospolita

Opóźnienie w płatnościach zobowiązań nie równa się niewypłacalności

Krótkotrwałe powstrzymanie się od płacenia długu, wskutek przejściowych trudności, nie jest podstawą ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności można mówić, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje swoich zobowiązań.

Jarosław Hein, adwokat Gliwice doradca podatkowy Gliwice, Associate Partner w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

Lipiec 2017

30.07.2017 | Rzeczpospolita

Czy da się odwołać pracownika z urlopu telefonicznie lub mailem?

Pracownik w trakcie urlopu nie ma obowiązku pozostawania w kontakcie z pracodawcą oraz sprawdzania poczty e-mailowej, ponieważ pozostaje poza sferą pracowniczego podporządkowania.

Katarzyna Małaniuk, Senior Associate radca prawny, 
Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
28.07.2017 | Rzeczpospolita

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej

Dla zachowania 3-letniego terminu na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej nie jest wymagane, aby w terminie tym została ona doręczona adresatowi, ani aby była to już decyzja ostateczna.

Anna Główka, Senior Associate radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
21.07.2017 | Rzeczpospolita

Informacja publiczna: wadliwe funkcjonowanie systemu komputerowego a bezczynność

Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu komputerowego używanego w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosków przez organ administracji publicznej, które doprowadziło do przekroczenia terminu do udzielenia informacji publicznej, nie uzasadnia bezczynności organu w takiej sprawie, nawet jeżeli organ po otrzymaniu skargi na bezczynność niezwłocznie udzielił informacji.

Tomasz Pleśniak, radca prawny i Senior Associate we wrocławskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
21.07.2017 | Rzeczpospolita

Warunki działania w specjalnej strefie ekonomicznej - wyrok NSA

Samo wystąpienie przedsiębiorcy z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia nie oznacza jego bezprzedmiotowości, obligującej organ na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. do stwierdzenia jego wygaśnięcia z mocy art. 19 ust. 5 ustawy z 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy i senior associate w warszawskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
14.07.2017 | Rzeczpospolita

Czy można podważyć opinię biegłego, bo nie przekonała strony - postanowienie Sądu Najwyższego

Fakt, że opinia biegłego w postępowaniu karnym nie jest dla strony przekonująca, nie zawsze stanowi podstawę dopuszczenia opinii uzupełniającej lub nowej. Jeśli opinia, zdaniem sądu, będzie przekonująca, a przy tym będzie jasna, pełna i nie będzie zawierała sprzeczności, przeciwne twierdzenie strony nie będzie stanowiło skutecznej podstawy odwoławczej.

Michał Bąk, prawnik Warszawa, Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
14.07.2017 | Rzeczpospolita

Pozew o zapłatę jako zgłoszenie wierzytelności - orzeczenie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy zajął się kwestią jak należy traktować pozew o zapłatę wierzytelności, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, w sytuacji, gdy powództwo zostało wytoczone już po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Wojciech Paryś, prawnik, Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.07.2017 | Rzeczpospolita

Prawo budowlane: braki wniosku o pozwolenie na budowę

Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jest niekompletny pod względem formalno-prawnym, organ powinien wezwać do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast w sytuacji materialno-prawnych braków wniosku powinien być zastosowany art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.

Anna Główka, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.07.2017 | Rzeczpospolita

WSA: organ ma obowiązek uprawdopodobnić istnienie obawy niewykonania zobowiązania

Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej organ ma obowiązek uprawdopodobnić istnienie obawy niewykonania zobowiązania, nie zaś udowodnić, że nie zostanie ono wykonane. Jest to zasadnicza różnica.

Anna Pilarska doradca podatkowy, Senior Associate Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
2.07.2017 | Rzeczpospolita

Czy krawiectwo może być przedmiotem umowy o dzieło

Zakres zamówienia, którego przedmiotem są czynności krawieckie, bez dookreślenia jego szczegółów, poprzez przekazanie szablonu obliguje do wytworzenia wielu rzeczy określonego gatunku, które z racji powtarzalności, jak i sposobu ich wytworzenia, nie prowadzą do powstania dzieła w rozumieniu art. 627 kc. Sam fakt zachowania standardów produkcji (odwzorowania szkicu), jego zwielokrotnienie akcentują rolę czynności, a nie jej rezultatu.

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Lipiec 2017 | Monitor Podatkowy

Usługi pośrednictwa handlowego a podatek u źródła

Osiągane przez podmioty zagraniczne przychody z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, jak również nie sposób uznać je za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń (art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU).

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
Lipiec 2017 | Monitor Podatkowy

Rozliczanie strat podatkowych spółek wchodzących w skład PGK

Po utracie przez PGK statusu podatnika spółka wchodząca w skład PGK będzie miała prawo do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez nią przed uzyskaniem przez PGK tego statusu. Przez pięć kolejno po sobie następujących lat podatkowych, o których mowa w art. 7 ust. 5 PDOPrU, należy rozumieć okres 5 lat podatkowych spółki bez uwzględniania lat podatkowych PGK. Należy zatem uwzględnić lata podatkowe spółki, które upłyną od roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym poniosła stratę, do roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego pierwszy rok podatkowy PGK oraz lata podatkowe spółki bezpośrednio następujące po ostatnim roku podatkowym PGK.

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

Czerwiec 2017

30.06.2016 | Rzeczpospolita

Wpływ podziału spółki przez wydzielenie na jej proces sądowy

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego, art. 192 pkt 3 k.p.c. nie ma w tym przypadku zastosowania.

Edyta Kuracińska, młodszy konsultant podatkowy Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
26.06.2017 | Rzeczpospolita

Kiedy zysk jest niepodzielony

Kwestia opodatkowania wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej wciąż budzi wątpliwości podatników i prowadzi do sporów z fiskusem.

Monika Pastuszak, doradca podatkowy 
Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
25.06.2017 | Rzeczpospolita

Czy to premia, czy nagroda

Prawo do premii przysługiwało wszystkim pracownikom zatrudnionym na kontrakcie, skoro wszyscy legitymowali się określonym „wkładem" pracy, zaś w sposób uznaniowy ustalana była wysokość tego świadczenia.

Izabela Kwacz, adwokat Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
23.06.2017 | Rzeczpospolita

Bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia

W postępowaniu karnym w przypadku doręczenia oskarżonemu i jego obrońcy w różnych terminach orzeczeń podlegających zaskarżeniu termin do wniesienia środka zaskarżenia należy liczyć od daty późniejszego z dokonanych doręczeń, a nie dla każdego oddzielnie.

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.06.2017 | Rzeczpospolita

Wydatek na nocleg ciężko rozliczyć

Milczenie wierzyciela nie oznacza, że zaliczył wpłatę zgodnie z żądaniem dłużnika i odstąpił od uprawnienia do zaliczenia wpłaty według swojego uznania na należność główną lub odsetki. Potwierdzenie zaliczenia uniemożliwia wierzycielowi późniejszą zmianę zaliczenia wpłaty.

Tomasz Budrewicz, adwokat, doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" . ›››

 
16.06.2017 | Rzeczpospolita

Warunki uznania doręczenia zastępczego za skuteczne

Uznanie doręczenia korespondencji sądowej za skuteczne wymaga wysłania jej pod aktualny adres oraz wskazania aktualnego imienia i nazwiska odbiorcy. W przypadku braku spełnienia tych warunków nie można przyjąć fikcji doręczenia w trybie art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Łukasz Napiórkowski, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.06.2017 | Rzeczpospolita

Prawomocność materialna orzeczenia a prekluzja dowodowa - wyrok Sądu Najwyższego

Prawomocność materialna orzeczenia powoduje skutek prekluzyjny polegający na tym, że wyłączone zostaje w przyszłości powoływanie faktów należących do podstawy faktycznej prawomocnie osądzonego roszczenia w celu uzyskania odmiennego lub sprzecznego z nim rozstrzygnięcia, niezależnie od tego czy zostały one powołane w prawomocnie zakończonym postępowaniu.

Michał Prokop, manager i adwokat Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.06.2017 | Rzeczpospolita

Umowa o zakazie konkurencji a przejście zakładu pracy - wyrok SN

Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie znajduje zastosowania art. 23(1) k.p. Tym samym przejmowany na podstawie art. 23(1) k.p. pracownik nie jest związany zakazem konkurencji wobec nowego pracodawcy. Takie stanowisko nie oznacza jednak wyłączenia możliwości przejścia klauzuli konkurencyjnej na innej podstawie prawnej. Nowy pracodawca może bowiem stać się stroną tej klauzuli w okolicznościach, w których podstawę prawną przejścia zakładu pracy będą stanowiły inne przepisy przewidujące sukcesję praw i obowiązków.

Patrycja Malesza, adwokat Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.06.2017 | Rzeczpospolita

Kiedy ZUS poświadczy dokument A1 dla pracownika spoza Unii

Pracodawca zatrudniający pracowników spoza UE, mających miejsce zamieszkania w Polsce, może zwrócić się do ZUS o poświadczenie formularza A1. Warunkiem wstępnym jest legalne zamieszkiwanie tych osób w Polsce.

Patrycja Malesza, adwokat Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
2.06.2017 | Rzeczpospolita

Jak rozwiązać spór ze szwedzkim kontrahentem

Polski przedsiębiorca i szwedzki partner biznesowy mogą zdecydować, które prawo będzie dla nich właściwe przy rozwiązywaniu powstałego między nimi sporu.

Piotr Mrowiec, Associate Partner, radca prawny, mediator oraz Przemysław Rogiński, prawnik Rödl & Partner Gdańsk. ›››

 
2.06.2017 | Rzeczpospolita

SN: od kiedy skuteczna jest zmiana sposobu reprezentacji w spółce z o.o.

Gdy zarząd jest jednoosobowy, nie ma podstaw do określania sposobu reprezentacji w umowie spółki, więc jej zmiana nic nie wnosi poza deklaratywnym tego potwierdzeniem, wykreślającym reprezentacją łączną.

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
2.06.2017 | Rzeczpospolita

Ugoda zmienia zasadę rozkładu ciężaru dowodu - wyrok Sądu Najwyższego

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu, powód ma obowiązek udowodnienia faktów uzasadniających roszczenie, a pozwany – okoliczności uzasadniających wniosek o oddalenie powództwa. Zasada ta doznaje jednak modyfikacji, jeśli powód skutecznie wykaże, że strony zawarły ugodę. Ugoda nie tworzy nowego stosunku prawnego: jedynie modyfikuje stosunek już istniejący, nadając mu cech pewności i bezsporności. Jeśli powód wykaże zawarcie ugody, w której wskazana została dochodzona pozwem kwota, wówczas ciężar dowodu, iż kwota wynikająca z ugody się nie należy, spoczywa na pozwanym: fakty prawnoniweczące musi bowiem udowodnić ta strona, która wywodzi z nich swoje twierdzenia wskazujące na nieistnienie praw.

Michał Bąk, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

Maj 2017

31.05.2017 | Rzeczpospolita

Bilans płatniczy: ostatni dzień na składanie formularzy do NBP

31 maja 2017 r. upływa termin na złożenie druków AZ-IB i PZ-IB zgodnie rozporządzeniem ministra finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Tomasz Budrewicz, adwokat, doradca podatkowy oraz Edyta Kuracińska, młodszy konsultant podatkowy Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
26.05.2017 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność za zaległości składkowe spółki

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie opłacała należnych składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne, ustanowiony likwidatorem niewypłacalnej spółki (art. 276 § 1 k.s.h.) odpowiada za zaległości składkowe powstałe przed i po otwarciu procesu jej likwidacji na podstawie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 963 ze zm.) nawet wtedy, gdyby zrzekł się lub został odwołany z członkostwa w zarządzie w związku z uzyskaniem statusu likwidatora spółki.

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
26.05.2017 | Rzeczpospolita

Zgłoszenie budowy - kto powinien podpisać

Zgłoszenie budowy pochodzić powinno od inwestora, czyli oznaczonego podmiotu bądź podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem budowy. Wobec tego skutkiem proceduralnym braku podpisu jednego ze współinwestorów jest brak formalny dokonanego zgłoszenia w odniesieniu do wszystkich podmiotów określonych we wniosku jako „inwestor".

Anna Główka, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
19.05.2017 | Rzeczpospolita

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie roszczeń - wyrok Sądu Najwyższego

Nie jest czynnością zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia roszczenia zawezwanie do próby ugodowej, którego celem jest jedynie wydłużenie okresu zaskarżalności wierzytelności przez doprowadzenie do kolejnej przerwy biegu przedawnienia.

Tomasz Budrewicz, adwokat, doradca podatkowy Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
19.05.2017 | Rzeczpospolita

Wybory do rady nadzorczej nie dyskryminowały pracownika - wyrok Sądu Najwyższego

Powołanie i sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej w spółce z o.o. nie należy do materii prawa pracy i nie jest objęte treścią stosunku pracy. Zarzut dyskryminowania pracownika przez pracodawcę w wyborach do rady nadzorczej z tego powodu, że nie należy on do organizacji związkowych, nie ma ani podstawy prawnej, ani racji bytu. Takie roszczenie może stanowić przedmiot wyłącznie szczególnych powództw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał o powołaniu członków rady nadzorczej, ale tylko wraz ze spełnianiem dodatkowych kryteriów przewidzianych w tych powództwach. Przed sądem nie można żądać stwierdzenia nieważności uzgodnionego przez organizacje związkowe regulaminu wyborów pracowników na kandydatów do rady nadzorczej, unieważnienia wyborów dokonanych w oparciu o taki regulamin ani powtórzenia wyborów do rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Michał Bąk, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
14.05.2017 | Rzeczpospolita

Termin złożenia wniosku a urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego – wniosek ubezpieczonego niebędącego pracownikiem o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy winien być złożony przed rozpoczęciem korzystania z tego świadczenia pieniężnego, a tym samym przed początkiem okresu zasiłkowego.

Michał Prokop, manager i adwokat Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
12.05.2017 | Rzeczpospolita

Skutki decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej powinna uwzględniać konsekwencje społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w stosunku do lokalnego rynku pracy. Zaprzestanie działalności gospodarczej na terenie SSE, prowadzonej na podstawie zezwolenia, lub rażące uchylenie warunków wskazanych w zezwoleniu, nie zawsze będzie oznaczało cofnięcie zezwolenia.

Piotr Mrowiec, radca prawny, mediator oraz Przemysław Rogiński, prawnik Rödl & Partner Gdańsk ›››

 
5.05.2017 | Rzeczpospolita

Umowa o dzieło: kontrolowanie procesu powstawania dzieła

Nie sprzeciwia się potraktowaniu umowy jako umowy o dzieło kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie, a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie. Dzieło jest wytworem, który w momencie zawierania umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry przewidziane. Jednym z kryteriów umożliwiających odróżnienie umowy o dzieło od umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania dzieła sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

Anna Pilarska doradca podatkowy, senior associate Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
5.05.2017 | Rzeczpospolita

Jest czynsz pomimo oddania kluczy - Sąd Najwyższy o wygaśnięciu najmu

Do wygaśnięcia związku pomiędzy wynajmującym a najemcą nie wystarczą czynności faktyczne jak opróżnienie lokalu i wydanie kluczy osobie zaufania publicznego. Z uwagi na konsensualny charakter umowy najmu czynsz najmu jest należny do czasu wygaśnięcia umowy z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta, albo jej skutecznego wypowiedzenia, niezależnie od tego, czy najemca korzysta z lokalu.

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.05.2017 | Rzeczpospolita

Formalności przy delegowaniu pracowników do Polski

Zagraniczny pracodawca, który deleguje do Polski swoich pracowników, musi dopełnić wielu formalności, aby nie narazić się na wysokie kary. Nowe obowiązki wiążą się z dodatkowymi czynnościami, o których często ci pracodawcy nie wiedzą.

Tomasz Pleśniak, senior associate i radca prawny oraz Anna Hadasik prawnik Rödl & Partner Wrocław. ›››

 
Maj 2017 | Monitor Podatkowy

Aport do spółki kapitałowej w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a koszty uzyskania przychodów

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Maj 2017 | Monitor Podatkowy

Dywidenda wypłacana zagranicznemu stowarzyszeniu a podatek u źródła w Polsce

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Kwiecień 2017

21.04.2017 | Rzeczpospolita

Dane osobowe: Skutki przetwarzania, ocena zagrożeń i ryzyka, zasady profilowania

Trzynaście miesięcy pozostało przedsiębiorcom na dostosowanie przetwarzania danych osobowych w ich firmach do nowych unijnych przepisów. Warto już zacząć szkolenie pracowników, aby ich stosowanie było bezproblemowe.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
21.04.2017 | Rzeczpospolita

Jaka odpowiedzialność za długi spółki członków zarządu

Niezgłoszenie przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki mimo wystąpienia ustawowych przesłanek oraz podjęcie ryzyka opanowania sytuacji finansowej i uregulowania zobowiązań spółki, w przypadku dokonania błędnej oceny sytuacji finansowej spółki, wiąże się z jego odpowiedzialnością za długi spółki.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
21.04.2017 | Rzeczpospolita

Niewłaściwa reprezentacja pracodawcy a wypowiedzenie umowy

Gdy występuje wątpliwość, czy wypowiedzenia dokonała osoba lub organ nieuprawniony do reprezentacji pracodawcy, nie dochodzi do nieważności czynności prawnej. Zasadą prawa pracy jest bowiem skuteczność jednostronnych czynności rozwiązujących, bez względu na ich wadliwość podmiotową.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
14.04.2017 | Rzeczpospolita

Specjalne strefy ekonomiczne – sprzedaż odpadów

Zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega tylko dochód z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stosownie do uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności w granicach specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli zatem dany rodzaj działalności gospodarczej nie został wymieniony w zezwoleniu, to uzyskany z tej działalności dochód nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Iwona Łaska-Rutkowska, Senior associate, doradca podatkowy Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
14.04.2017 | Rzeczpospolita

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Warunkiem do ograniczenia sposobu korzystania z prawa własności nieruchomości, gdy zachodzi potrzeba realizacji inwestycji celu publicznego, jest brak zgodnego ustalenia warunków takiego udostępnienia działki inwestorowi w drodze rokowań. Przepisy nie określają formy prowadzenia rokowań ani też nie nakładają na inwestora obowiązku poinformowania właściciela na piśmie, że rokowania w sprawie uważa za zakończone.

Anna Główka, Senior associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.04.2017 | Rzeczpospolita

Rozliczenie pomiędzy samorządem a spółką zależną

Kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych są wydatki poniesione w celu osiągnięcia uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Przemysław Rusak biuro Rödl & Partner Gdańsk. ›››

 
Kwiecień 2017 | Monitor Podatkowy

Dokonanie dostawy urządzenia z montażem a powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby VAT

Łukasz Szczygieł doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
Kwiecień 2017 | Monitor Podatkowy

Wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną a przychód po stronie wspólników pozostających w spółce

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Marzec 2017

31.03.2017 | Rzeczpospolita

Dane osobowe: firmy muszą zacząć szkolenia

Wyzwaniem dla administratorów danych będzie wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych, które w najlepszy sposób ochronią dane osobowe przed incydentami związanymi z ich bezpieczeństwem. Dobór tych środków spocznie w całości na przedsiębiorcach.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat Rödl & Partner Warszawa oraz Adam Wódź, IT Security Manager, Cybercom Poland. ›››

 
31.03.2017 | Rzeczpospolita

Możliwość zaspokojenia wierzyciela z nieruchomości z obciążoną hipoteką

Cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką dla skuteczności czynności wymaga wpisu do księgi wieczystej na rzecz nabywcy. Hipoteka zapewnia wierzycielowi hipotecznemu przywilej, polegający na możliwości zaspokojenia się z nieruchomości z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Innymi słowy, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie szkodzi prawom wierzyciela hipotecznego, który mimo przedawnienia może zaspokoić się z nieruchomości obciążonej.

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
31.03.2017 | Rzeczpospolita

Termin do ustalenia opłaty adiacenckiej - wyrok WSA

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Wydanie wadliwej decyzji ustalającej wysokość tej opłaty i następnie jej wyeliminowanie w całości z obrotu prawnego nie przerywa biegu tego terminu, co oznacza, że ponowna decyzja w sprawie opłaty może być wydana tylko, jeśli nie upłynął jeszcze ww. 3-letni termin.

Anna Główka, Senior Associate, radca prawny oraz Edyta Kuracińska biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
24.03.2017 | Rzeczpospolita

Sposoby dochodzenia roszczeń w Niemczech

Oprócz niewątpliwych korzyści z transgranicznej współpracy, istnieją pewne ryzyka. Co bowiem może zrobić polski przedsiębiorca, jeżeli jego niemiecki kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd niemiecki?

Piotr Mrowiec, Associate Partner, mediator, radca prawny oraz Przemysław Rogiński biuro Rödl & Partner Gdańsk. ›››

 
17.03.2017 | Rzeczpospolita

Jaka jest moc dowodowa zeznań świadków

Zeznania świadków, gdy nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji pracowniczej, nie stanowią miarodajnego dowodu pracy w szczególnych warunkach. Nie jest więc dopuszczalne oparcie się wyłącznie na zeznaniach świadków, gdy z dokumentów wynikają okoliczności przeciwne.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
10.03.2017 | Rzeczpospolita

Spółka komandytowa: czy komplementariusz może być pracownikiem

Gdy wspólnik wykonuje na rzecz spółki osobowej pracę, to w zasadzie nie ma przeszkód, aby spółka zawarła z nim umowę o pracę. Ważna jest jednak treść samej umowy. Komplementariusza nie można zobowiązać do świadczenia pracy w zakresie prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentacji. Obowiązek ten wynika już z Kodeksu spółek handlowych. W skutek takiej umowy stosunek pracy nie nawiązuje się.

Michał Bąk, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.03.2017 | Rzeczpospolita

Zbywanie nieruchomości gminnych - interes prawny do zaskarżenia

Skoro skarżący, jeszcze przed podjęciem przez organ gminy działań mających na celu sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym, składał wnioski o jej zakup, to posiada interes do poddania kontroli sądu administracyjnego procedury bezprzetargowego zbywania nieruchomości pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Anna Główka, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
03.03.2017 | Rzeczpospolita

Po przekształceniu spółki cywilnej w kapitałową

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, wstępuje z mocy prawa nie tylko w stosunki materialnoprawne wspólników spółki cywilnej, ale także w stosunki procesowe, np. jako strona toczącego się już postępowania sądowego.

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
2.03.2017 | Rzeczpospolita

Wiza pozwala delegować do Niemiec obywateli państw trzecich

Polski pracodawca zatrudniający pracowników zza wschodniej granicy, może ich wysyłać do Niemiec w celu czasowego wykonywania tam pracy na podstawie wizy Vander Elst. Nie musi się wówczas starać o inne zezwolenia czy pozwolenia.

Piotr Mrowiec, Associate Partner, mediator, radca prawny oraz Przemysław Rusak biuro Rödl & Partner Gdańsk ›››

 
1.03.2017 | Rzeczpospolita

Fiskus zmienia zdanie o podatku od najmu

Osoby planujące wynajmowanie mieszkań lub pokoi w okresie letnim, które chciałyby mieć pewność właściwego opodatkowana swojej działalności, powinny rozważyć wystąpienie z wnioskiem o udzielenie interpretacji przed sezonem.

Przemysław Rusak biuro Rödl & Partner Gdańsk ›››

 
Marzec 2017 | Monitor Podatkowy

Wydatki związane z prowadzeniem bloga a koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Marzec 2017 | Monitor Podatkowy

Podwyższone koszty uzyskania przychodów (50%) od wynagrodzenia za przeniesienie przez pracownika majątkowych praw autorskich do utworu

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Luty 2017

25.02.2017 | Rzeczpospolita

Najgorsze warunki pogodowe nie uzasadnią nagminnych spóźnień do pracy

wywiad z Michał Prokop, manager i adwokat Warszawa Rödl & Partner ›››

 
22.02.2017 | Rzeczpospolita

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, radca prawny Warszawa doradca podatkowy Warszawa Rödl & Partner, Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner ›››

 
17.02.2017 | Rzeczpospolita

Można ustalić wynagrodzenie w kwocie netto

Ustalenie wynagrodzenia w kwocie netto nie narusza zasad polskiego prawa pracy, a w szczególności art. 18 § 2 i art. 87 Kodeksu pracy.

Michał Prokop, manager i adwokat Warszawa Rödl & Partner Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.02.2017 | Rzeczpospolita

Dziennik budowy jako dowód w procesie

Dziennik budowy nie stanowi dokumentu urzędowego w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego, nie korzysta również z mocy dowodowej. Jego urzędowy charakter przejawia się tylko w tym, że właściwy organ wydaje inwestorowi sformalizowany wzorzec, który jest wypełniany treścią w toku procesu budowlanego.

Karolina Sieraczek radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.02.2017 | Rzeczpospolita

SN: czynność prawna z „samym sobą” jest nieważna

Nieważna jest czynność prawna dokonana przez osobę działającą jako pełnomocnik fundacji z samym sobą – jako osobą fizyczną. Nie ma przy tym znaczenia, kto tę osobę fizyczną reprezentuje – istotna jest tożsamość osoby jako strony czynności.

Tomasz Pleśniak, senior associate i radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.02.2017 | Rzeczpospolita

Doręczanie odpisów pism rozszerzających powództwo

Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa, wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, powinien być doręczony za pośrednictwem sądu.

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.02.2017 | Rzeczpospolita

Czy pracownik musi się zgodzić na zmianę miejsca wykonywania pracy?

Zmiana miejscowości, w której zatrudnieni mają wykonywać pracę, wymaga ich zgody – wyrażonej w porozumieniu albo uzyskanej w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, radca prawny Warszawa Rödl & Partner. ›››

 
3.02.2017 | Rzeczpospolita

Nieważność umowy o pracę z menedżerem

Nieważna jest umowa ustalająca warunki zatrudnienia z członkiem zarządu spółki z o.o., przy zawarciu której członek rady nadzorczej nie posiadał upoważnienia wyrażonego w uchwale rady nadzorczej.

Jarosław Kamiński, senior associate i adwokat Warszawa Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
3.02.2017 | Rzeczpospolita

Przedawnienie roszczeń wobec członka zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. jest odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu czynów niedozwolonych. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem 3 lat. Bezskuteczności egzekucji w rozumieniu nie ogranicza się wyłącznie do negatywnego rezultatu zakończonego postępowania egzekucyjnego, ale polega także na wykazaniu, że stan majątkowy spółki nie pozwala na zaspokojenie jej wierzyciela, o czym wierzyciel może powziąć wiadomość także w inny sposób.

Gabriela Izworska, prawnik Kraków Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Luty 2017 | Monitor Podatkowy

Zapłata przez inwestora wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Luty 2017 | Monitor Podatkowy

Opodatkowanie zysku przekazanego na kapitał zapasowy spółki z o.o. przed 1.1.2015 r. w razie przekształcenia jej w spółkę niebędącą osobą prawną

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Styczeń 2017

27.01.2017 | Rzeczpospolita

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wspólnika spółki jawnej

Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
25.01.2017 | Rzeczpospolita

PIT: Zaliczki od dużego dochodu już bez kwoty wolnej

Opinia ekspercka do artykułu: Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
20.01.2017 | Rzeczpospolita

Skutki powództwa o zapłatę przeciwko poręczycielowi przed upływem terminu zastrzeżonego w umowie poręczania - wyrok SN

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.01.2017 | Rzeczpospolita

Wierzyciel ma prawo żądać sankcji dla członka zarządu spółki - wyrok SN

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.01.2017 | Rzeczpospolita
 
13.01.2017 | Rzeczpospolita

Kiedy upadły nie może być stroną postępowania

Jarosław Hein, adwokat, doradca podatkowy i Associate Partner biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Styczeń 2017 | Gazeta Samorządu i Administracji

Jak zorganizować scentralizowany system rozliczania VAT w samorządzie

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
Styczeń 2017 | Monitor Podatkowy

Termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których podatnik poniósł stratę podatkową

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Styczeń 2017 | Monitor Podatkowy

Likwidacja nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych a koszty podatkowe

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››