Kontakt
Dominika Tyczka

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Tematyka cen transferowych jest regulowana zarówno w krajowych przepisach, jak i międzynarodowych dyrektywach i wytycznych. Znajomość regulacji w zakresie cen transferowych i praktyki organów podatkowych pozwala efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem poprzez odpowiednie planowanie, identyfikację obszarów ryzyka, a także stosowanie narzędzi jego minimalizacji z uwzględnieniem celów biznesowych. Realizowane przez nas projekty są dostosowane do indywidualnych potrzeb i założeń biznesowych oraz ograniczają ryzyko w zakresie cen transferowych, a także mają na celu optymalizację zobowiązań podatkowych.

Ceny transferowe –usługi

W ramach obszaru cen transferowych oferujemy w szczególności następujące usługi: 

 • przeglądy podatkowe w zakresie cen transferowych obejmujące analizę powiązań oraz warunków realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi, 
 • analizę umów grupowych pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych,
 • wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia (poziomu wynagrodzenia) z uwzględnieniem profilu działalności podmiotów uczestniczących w transakcji, 
 • przeprowadzanie analiz porównawczych (ang. benchmarking),
 • wsparcie podatkowe w zakresie weryfikacji zasad rozliczeń dotyczących np. zakupu usług niematerialnych i podatkowego traktowania związanych z nimi kosztów,
 • sporządzanie, aktualizację lub analizę obowiązkowej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanym wymaganej przez przepisy art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dokumentacja cen transferowych),
 • sporządzanie, aktualizację lub analizę kompleksowej dokumentacji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej,
 • sporządzanie, adaptację lub analizę polityki cen transferowych,
 • wsparcie przy restrukturyzacji w zakresie alokacji zasobów administracyjnych w ramach podmiotów powiązanych, w tym: sporządzanie lub analiza umów o podziale kosztów, wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia przy określonym modelu alokacji zasobów administracyjnych, pomoc przy ustaleniu lub weryfikacji poziomu wynagrodzenia w celu zapewnienia jego rynkowego charakteru,
 • reprezentowanie podmiotów powiązanych w kontaktach z władzami podatkowymi, w tym między innymi: wsparcie w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów podatkowych, obrona cen transferowych,
 • sporządzanie opinii podatkowych w zakresie cen transferowych,
 • szkolenia i warsztaty, także w siedzibie Państwa firmy.

Więcej informacji o cenach transferowych: