Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Kontakt
Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Pod pojęciem

„Corporate Compliance“ rozumie się ogół środków podejmowanych w celu zapewnienia zgodności z prawem wszystkich działań przedsiębiorstwa, jak również organów kierowniczych i nadzorczych oraz pracowników tego przedsiębiorstwa.

 Organy kierownicze i nadzorcze zobowiązane są zapewnić staranną i zgodną z prawem organizację przedsiębiorstwa. Środki podejmowane w ramach Corporate Compliance uznaje się zatem za istotną część ich obowiązków prawnych. W przypadku zaniechania przez organ kierowniczy i nadzorczy wdrożenia systemu „Corporate Compliance” w przedsiębiorstwie już samo zaniechanie stanowi naruszenie obowiązku dochowania należytej staranności, co może stanowić podstawę do zgłoszenia roszczeń przez spółkę wobec organów kierowniczych i nadzorczych.

W Rödl & Partner opracowano system zarządzana ryzykiem w oparciu o Corporate Compliance pozwalający na ograniczenie odpowiedzialności organów kierowniczych i nadzorczych.

Działania w ramach „Corporate Compliance” wdrażane w danym przedsiębiorstwie dopasowane są do sytuacji przedsiębiorstwa oraz wielkości ryzyka, na jakie to przedsiębiorstwo jest narażone. System zarządzania ryzykiem oparty na „Corporate Compliance’ opracowany przez Rödl & Partner uwzględnia prawne, podatkowe i ekonomiczne aspekty przedsiębiorstwa w celu optymalnej minimalizacji i zapobiegania ryzyku w przedsiębiorstwie.