Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Dofinansowanie ze środków unijnych przyznawane jest w trybie konkursów, które ogłaszane są z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków może trwać od tygodnia do kilku miesięcy (wtedy konkurs zazwyczaj zostaje podzielony na etapy). Ze względu na to, że realizacja projektu nie może zostać rozpoczęta wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie – aby wydatki ponoszone w ramach projektu były kwalifikowalne – niezwykle istotne jest dostosowanie harmonogramu planowanej inwestycji do harmonogramu przedmiotowych konkursów.

Podstawowe informacje o aktualnie trwających lub planowanych konkursach z uwzględnieniem podziału na trzy obszary tematyczne:

  • Badania i rozwój – w tym obszarze mieszczą się zarówno projekty dotyczące prowadzenia prac B+R, jak i tworzenia lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie poprzez zakup niezbędnej infrastruktury.
  • Inwestycje w MŚP – ten obszar obejmuje inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne realizowane w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub nabytych) w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług.
  • OZE – ten obszar dotyczy energetyki odnawialnej. Mieszczą się w nim inwestycje w odnawialne źródła energii, wysokosprawne instalacje kogeneracyjne, jak również działania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat aktualnych programów operacyjnych znajduje się w zakładce Fundusze Unijne 2014-2020 w Polsce.

                                         Aktualne konkursy na dotacje unijne

Więcej informacji na temat oceny wielkości przedsiębiorstwa znajduje się w zakładce Podstawowe informacje o dotacjach w Polsce.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych konkursów, jak również harmonogramu planowanych konkursów w ramach innych działań zachęcamy do skorzystania z naszego doradztwa w zakresie funduszy unijnych, pomocy publicznej oraz doradztwa inwestycyjnego. Nasz Zespół Pomocy Publicznej pomoże Państwu znaleźć najbardziej optymalne źródło finansowania planowanej inwestycji, jak również prawidłowo wpisać tę inwestycję w ramy dokumentacji konkursowej i programowej.