Kontakt
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Analiza możliwości ubiegania się o dotację

Pracę nad projektem rozpoczynamy od dokonania rzetelnej analizy planów inwestycyjnych klienta pod kątem wszystkich dostępnych źródeł dofinansowania. Doradzamy w stworzeniu ostatecznej koncepcji projektu w celu optymalizacji inwestycji i zwiększenia szans na otrzymanie wsparcia finansowego. Ponadto oferujemy usługi  doradcze w zakresie opracowywania strategii długofalowego wykorzystywania dotacji jako formy finansowania rozwoju firmy.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dokumentacja aplikacyjna składa się z szeregu dokumentów i załączników, których złożenie jest pierwszym krokiem warunkującym otrzymanie dotacji. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, biznes planu oraz wszelkich wymaganych załączników.

Zarządzanie projektem

Pozyskanie dotacji stanowi punkt wyjścia dla późniejszej realizacji inwestycji. Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania projektem zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem płatności. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procedury wyboru dostawców z zachowaniem zasady konkurencyjności, nad osiąganiem założonych wskaźników projektu oraz prawidłową promocją.

Audyt

W całym okresie realizacji projektu unijnego beneficjent zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez różne instytucje w zakresie weryfikacji prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. Aby mieć pewność, że projekt jest realizowany zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi prowadzenia i rozliczania projektów unijnych, oferujemy usługę audytu projektu na każdym etapie jego realizacji pod kątem zasadności poniesienia wydatków kwalifikowalnych w projekcie, prawidłowości ewidencjonowania wszystkich wydatków oraz dekretacji dokumentów księgowych, przeprowadzenia procedury ofertowej, wyboru dostawców, a także odpowiedniego oznakowania zakupionych środków i promocji projektu.

Po każdorazowym badaniu sporządzamy raport zawierający informacje dla klienta na temat stanu realizacji projektu oraz zalecenia pokontrolne.

Sprawozdawczość i rozliczenia

Prawidłowa realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych i krajowych wymaga sporządzania systematycznych sprawozdań dotyczących realizacji projektu oraz kontroli poziomu osiągniętych wskaźników. Świadczymy pomoc klientom w tym zakresie czuwając nad wypełnieniem wszystkich zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie. Ponadto w celu prawidłowego przepływu przyznanych środków finansowych, przejmiemy wszelkie zadania związane ze sporządzaniem okresowych wniosków o płatność, przedkładaniem dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej, opracowywaniem korespondencji na kierowane zapytania ze strony organów wdrażających w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, a także doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu.

Ponadto oferujemy prowadzenie pełnej księgowości finansowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi.

Badanie Due diligence spółki realizującej projekty współfinansowane ze środków publicznych

Przejęcie firmy, która jest w trakcie realizacji lub zakończyła projekty współfinansowane ze środków publicznych (w tym dofinansowanie farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, biogazowni) wiąże się z dodatkowym ryzykiem zwrotu otrzymanej dotacji. W celu jego uniknięcia przeprowadzamy dla Państwa badanie projektów. Badanie to ma na celu weryfikację sposobu realizacji projektów unijnych oraz wskazanie ewentualnych słabych punktów.

W ramach Due diligence projektów unijnych badamy:

  • poprawność realizacji projektów z wnioskami o dofinasowanie, umowami o dofinansowanie i innymi dokumentami programowymi,
  • poprawność przeprowadzonych zapytań ofertowych lub przetargów,
  • kwalifikowalność poniesionych wydatków,
  • wnioski o płatność,
  • sposób promocji i informacji o projekcie,
  • realizację wskaźników założonych we wnioskach o dofinansowanie,
  • trwałość projektów,
  • sposób archiwizacji dokumentów,
  • konsekwencje przejęcia przedsiębiorstwa przez inną firmę.

Raport po Due diligence

Po przeprowadzonym audycie przedstawiamy raport o stanie projektów oraz zalecenie pokontrolne zawierające także informacje o możliwych konsekwencjach związanych z przejęciem przedsiębiorstwa czy zmianą statusu wielkości przedsiębiorstwa. Naszą dużą przewagą jest interdyscyplinarność naszych zespołów. Nad każdym etapem badania Due diligence może czuwać biegły rewident, doradca podatkowy lub radca prawny.