Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Badanie sprawozdań finansowych – jaki jest jego cel?

Cele jakie mają badania sprawozdań finansowych określone są w art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Biegły rewident ma wyrazić pisemną opinię (wraz z raportem uzupełniającym) o tym, czy badane przez niego sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową organizacji oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Zatem celem jaki ma biegły rewident w każdym badaniu sprawozdania finansowego, to stwierdzić po pierwsze czy sprawozdanie oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, wynikających z pominięcia lub zniekształcenia istotnych informacji, a po drugie czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu można uznać za rzetelne i przejrzyste.

Badanie sprawozdań finansowych jest zatem procesem mającym za zadanie uwiarygodnienie informacji (głównie finansowych). Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Badanie sprawozdań finansowych – kto ma obowiązek je zlecić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) badaniu podlegają sprawozdania finansowego następujących jednostek: 

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
3) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
4) wszystkich pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzane za rok, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR. 

Badanie sprawozdań finansowych – kto powinien je zlecić i dlaczego?

Badanie sprawozdania finansowego może zlecić każda jednostka. Istoty badania nie należy traktować jako poszukiwania ewentualnych winnych błędów, lecz jak możliwość poprawy funkcjonowania organizacji. Biegły rewident weryfikuje dokumentację w oparciu o stan faktyczny oraz kontroluje procesy związane z rachunkowością i sprawozdawczością organizacji, a następnie, jeszcze przed sformułowaniem opinii, rekomenduje potrzebne zmiany i pomaga znaleźć rozwiązania wykrytych problemów. Dlatego warto zlecić badanie sprawozdania finansowego – po pierwsze pozwala ono potwierdzić prawidłowość raportowanych danych (zarówno opracowywanych zewnętrznie jak i wewnętrznie). Po drugie działania biegłego rewidenta mają na celu zweryfikowanie procesów kontroli wewnętrznej wdrożonych w jednostce. Lista stwierdzonych błędów i niedociągnięć systemu rachunkowości zwiększających ryzyko i zawarte w każdym fachowym badaniu sprawozdania finansowego rekomendacje mogą zostać efektywnie wykorzystane przez osoby zarządzające. Po trzecie pozytywna opinia wydana przez biegłego rewidenta potwierdza wiarygodność i działa na korzyść spółki w przypadku poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie udzielimy dalszych informacji. Nasi biegli rewidenci i konsultanci są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na pytania z zakresu audytu w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa oraz Wrocław.