Kontakt
Joanna Jurasz

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 31
E-Mail

Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Z dniem 18 lipca 2013 r. do przepisów w sprawie cen transferowych wprowadzono definicję usług o niskiej wartości dodanej. Zmiana jest istotna dla polskich podatników działających w ramach grup kapitałowych, a nowe przepisy mają zastosowanie do wszelkich spraw wszczętych, począwszy od daty ich wprowadzenia w życie. Skatalogowano także usługi o niskiej wartości dodanej i ujęto zasady kalkulacji cen dla transakcji, których przedmiotem są takie usługi. Nowe przepisy w sprawie cen transferowych regulują również szczególny tryb przeprowadzania kontroli takich transakcji. 

Regulacje, które weszły w życie z dniem 18 lipca 2013 r. znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej: „Rozporządzenie”). 

Celem zmian było dostosowanie przepisów krajowych do Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych oraz wprowadzenie ustaleń poczynionych przez Wspólne Forum UE ds. cen transferowych w zakresie usług o niskiej wartości dodanej. Jest to jednocześnie zapowiedź większej ilości zmian w zakresie cen transferowych, jakie szykuje ustawodawca.

Jedną ze zmian, która powinna zainteresować najszerszą grupę polskich podatników działających w ramach grup kapitałowych, jest wprowadzona do przepisów definicja usług o niskiej wartości dodanej, wraz ze szczegółowym katalogiem tych usług oraz szczególnym trybem przeprowadzania kontroli takich transakcji. Polskie przepisy podatkowe regulujące tematykę cen transferowych nie zawierały dotychczas szczegółowych uregulowań dotyczących zasad kalkulacji cen dla transakcji, których przedmiotem są usługi o niskiej wartości dodanej.

Rozporządzenie definiuje usługi o niskiej wartości dodanej jako „usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie bądź łatwo dostępne, które nie przyczyniają się do powstania dużej wartości dodanej dla usługodawcy lub usługobiorcy”. Są to m.in.:

W związku z usługami o niskiej wartości dodanej Rozporządzenie wprowadza pojęcie wydatków akcjonariusza, tj. kosztów ponoszonych przez właściciela, które nie powinny być uznane za związane ze świadczeniem usług, jako że przynoszą korzyści wyłącznie podmiotowi posiadającemu udziały. Przykładowy katalog wydatków akcjonariusza został wprowadzony przez Rozporządzenie jako Załącznik nr 2. 

Nowe przepisy o cenach transferowych umożliwiają skorzystanie z uproszczonych procedur kontroli, wprowadzonych od 18 lipca 2013 r. Warunkiem jest jednak sporządzenie opisu usług o niskiej wartości dodanej dla transakcji z podmiotem powiązanym. Aby sporządzić taki opis, wystarczy sięgnąć do § 22a ust. 3 Rozporządzenia, zawierającego elementy, które należy uwzględnić. W obliczu dotychczasowych zawiłych regulacji odnośnie cen transferowych stanowi to ogromną korzyść dla podatników. 

Zmiana przepisów o cenach transferowych z pozoru wiąże się z nowymi obowiązkami administracyjnymi dla podatników. Jednak w praktyce może być źródłem wymiernych korzyści. O ile bowiem w toku kontroli podatnik przedstawi kontrolującym opis usług o niskiej wartości dodanej, wówczas kontrolujący w pierwszej kolejności zbadają racjonalność zawarcia transakcji obejmującej te usługi i dokonają oceny na podstawie tego opisu. Ponieważ w przepisach jasno i precyzyjnie wskazane są elementy, jakie będą podlegały analizie przez organy podatkowe, pozwoli to na ograniczenie ryzyka związanego z zakwestionowaniem warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednocześnie umożliwi przedstawienie argumentacji za zawarciem takiej transakcji na ustalonych przez strony warunkach.

Pewne wątpliwości podatników może budzić fakt, iż nowe przepisy nie określają odrębnego katalogu metod kalkulacji ceny transakcji w przypadku usług o niskiej wartości dodanej. Sposób ustalenia ceny dla takich transakcji pośrednio wynika z § 22a ust. 6 Rozporządzenia. Przewiduje on, że sposób podziału kosztów ponoszonych przez podmioty powiązane w związku ze świadczonymi usługami o niskiej wartości dodanej zastosowany w ramach tych usług powinien być analizowany przy uwzględnieniu warunków, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż w stosunku do usług o niskiej wartości dodanej zastosowanie znajdą metody wskazane w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odrębne podejście do usług o niskiej wartości dodanej ogranicza obowiązki dokumentacyjne i należy je ocenić jako korzystne i krok w kierunku dostosowania polskich przepisów do standardów europejskich. Niemniej jednak z pewnością pojawią się wątpliwości i pytania związane z wykładnią nowych przepisów, które będą musiały zostać wyjaśnione w interpretacjach podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych.

W świetle nowych regulacji nasi doradcy chętnie dokonają szczegółowej analizy dokumentacji podatkowych posiadanych przez Państwa w celu oceny, czy udokumentowane transakcje mogą zostać zakwalifikowane jako transakcje stanowiące zakup/świadczenie usługi o niskiej wartości dodanej. W takim wypadku, w ramach doradztwa podatkowego, chętnie służymy również pomocą w celu dostosowania dokumentacji do nowych przepisów. Ponadto, oferujemy również możliwość dokonania analizy transakcji przeprowadzanych obecnie przez Państwa w celu oceny, czy podlegają nowym przepisom i czy będą mogli Państwo skorzystać z uproszczonych procedur kontroli. Chcielibyśmy jednocześnie zaznaczyć, iż posiadanie opisu usług o niskiej wartości dodanej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. W praktyce jednak może ono znacznie uprościć kontrolę podatkową i skrócić czas jej trwania.