Kontakt
Magdalena Tuszyńska

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 55
E-Mail

Marcin Jeliński

doradca podatkowy, rzeczoznawca
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 23
E-Mail

W styczniu 2017 r. weszły w życie zmienione obowiązki dokumentacyjne związane z cenami transferowymi. Przepisy te są istotne dla podatników, którzy realizują transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające ustawowe progi.  Termin wywiązania się z nowych obowiązków upływa, co do zasady w dacie przewidzianej na złożenie rocznej deklaracji podatkowej. 

Z uwagi na ww. termin i stopień szczegółowości danych koniecznych do przedstawienia w dokumentacji, zalecamy, aby przedsiębiorcy jak najszybciej zintensyfikowali swoje działania zmierzające do prawidłowego i terminowego wywiązania się z nowych obowiązków dokumentacyjnych.

W ostatnich miesiącach obserwuje się istotny wzrost liczby kontroli podatkowych i skarbowych, koncentrujących się na rozliczeniach w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym cenach transferowych. Zalecamy zweryfikowanie, czy posiadają Państwo dokumentacje podatkowe sporządzone według poprzednich i obowiązujących przepisów do transakcji realizowanych w okresach otwartych dla potencjalnych kontroli.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie obowiązujących zasad sporządzania dokumentacji.

Podwyższony próg udziałów

Obecnie podmioty są powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych m.in., gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości nie mniejszej niż 25%.

Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych

Udokumentowaniu podlegają dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym:

 • transakcje z podmiotami powiązanymi 
 • i inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

Za takie uznawane są transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro.

Ruchomy próg transakcji

Obowiązek dokumentacyjny uzależniony jest od:

 • wysokości przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • przekroczenia progów wartości transakcji/zdarzeń jednego rodzaju, ustalanych w zależności od wysokości przychodów.
 • W przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekraczają równowartość:
 • 2 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tys. euro powiększoną o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro,
 • 20 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. euro za każdy 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro,
 • 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznawane będą transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 tys. euro.

Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione są podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekraczają w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln EUR.

Spółki niebędące osobą prawną

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit przychodów lub kosztów ustalany będzie dla spółki. Podatnicy uzyskujący przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną będą mogli wyznaczyć do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji oraz innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Nie będzie to jednak zwalniało pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej.

Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy powoduje konieczność jej sporządzenia również za następny rok podatkowy, bez względu na wysokość przychodów lub poniesionych kosztów (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) osiągniętych w roku, za który sporządzono dokumentację.

Podatnicy rozpoczynający działalność

Podatnicy rozpoczynający działalność i dokonujący w danym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), są zobowiązani sporządzać dokumentację cen transferowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody albo koszty przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Za podatników rozpoczynających działalność nie są uważani podatnicy utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną albo
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty, co najmniej 10 tys. euro.

Trójstopniowa dokumentacja

Obowiązująca dokumentacja cen transferowych ma charakter trójstopniowy i składa się z:

 • dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) – mającej na celu przedstawienie przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie, obejmującej m.in:
  • wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub zdarzeń,
  • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub zdarzeń,
  • identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących tych transakcji lub zdarzeń,
  • opis przebiegu tych transakcji lub zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty powiązane, angażowanych przez nich aktywów, w tym także aktywów pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów (straty) podatnika 
  • uzasadnienie wyboru metody, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika;
 • dokumentacji grupowej (master file), w której przedstawiane są informacje na poziomie grupy, obejmujące w szczególności:
  • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
  • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
  • opis zasad wyznaczenia cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych prowadzona przez grupę),
  • opis działalności prowadzonej przez grupę,
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności istotnych wartości niematerialnych,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
  • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw, w szczególności jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.
 • raportowania według krajów (country-by-country reporting) – raport CbC zawierać ma sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym. 

Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2 mln euro do 10 mln euro są zobowiązani jedynie do sporządzania dokumentacji local file

Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro są dodatkowo zobowiązani do sporządzania analizy porównawczej (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi.

Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln euro są również zobowiązani do przedstawienia master file, a ci, o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln euro do sporządzania (oprócz local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting).

Termin sporządzania dokumentacji podatkowej i oświadczenie zarządu

Dokumentację należy sporządzić nie później, niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Członek zarządu podmiotu krajowego jest zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o jej sporządzeniu w sposób kompletny i w ustawowym terminie.

Transakcje nieprzekraczające progów

Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza ww. progów, w przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji. Termin na przedłożenie takiej dokumentacji wynosi 30 dni od dnia doręczenia żądania organu.

Dokumentacja podatkowa dotycząca transakcji lub zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym musi być poddawana okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata.

Analiza porównawcza (benchmarking study) musi być aktualizowana nie rzadziej, niż co 3 lata, chyba, że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. Podatnik jest również zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji w ciągu 7 dni od wezwania przez organ podatkowy. 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację cen transferowych i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

Zaktualizowano: 12.03.2018