Kontakt
Magdalena Tuszyńska

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 55
E-Mail

Dnia 15 czerwca 2015 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło zmodyfikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Pierwotny projekt (z dnia 27 kwietnia 2015 r.) został zmieniony po uwzględnieniu części uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych. Głównym celem proponowanych zmian jest implementacja do krajowego porządku prawnego regulacji unijnych w zakresie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych oraz wprowadzenie wspólnych dla krajów UE wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Proponowane zmiany mają również charakter dostosowawczy do rekomendacji OECD dotyczących Cen Transferowych, przyjętych we wrześniu 2014 r. i realizują uwagi końcowe i wnioski wskazane w Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 20 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli nadzoru organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze, proponowane zmiany z zakresu cen transferowych:

Zmiana definicji podmiotów powiązanych kapitałowo

Obecnie podmioty są powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych m.in., gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 5%. Planowane jest podwyższenie progu powiązań kapitałowych z obecnie obowiązującego 5%-owego do 25%.

Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych

Udokumentowaniu będą podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym:

 • transakcje z podmiotami powiązanymi i
 • inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

Za takie transakcje lub inne zdarzenia będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro.

Proponuje się uzależnienie obowiązku dokumentacyjnego:

 • od wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • od przekroczenia progów wartości transakcji/zdarzeń jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów.

W przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą równowartość:

 • 2 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tys. euro powiększoną o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro;
 • 20 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. euro za każdy 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro;
 • 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznawane będą transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 tys. euro.

Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione zostaną podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln EUR.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit przychodów lub kosztów ustalany będzie dla spółki. Podatnicy uzyskujący przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną będą mogli wyznaczyć wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji oraz innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych. Wyznaczenie wspólnika nie będzie jednak zwalniało pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej.

Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza ww. progów, w przypadku gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych tych transakcji lub zdarzeń. Termin na przedłożenie takiej dokumentacji - 30 dni od dnia doręczenia żądania organu.

Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy spowoduje konieczność jej sporządzania również za następny rok podatkowy, bez względu na wysokość osiągniętych w roku, za który sporządzali dokumentację przychodów lub poniesionych kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Podatnicy rozpoczynający działalność i dokonujący w danym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), będą zobowiązani sporządzać dokumentację cen transferowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody albo koszty przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Za podatników rozpoczynających działalność nie będą uważani podatnicy utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro.

Projekt ustawy przewiduje koncepcję trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, która będzie składała się z:

 • dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) – mającej na celu przedstawienie przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie, obejmującej:
  • wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub zdarzeń,
  • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub zdarzeń,
  • identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących tych transakcji lub zdarzeń,
  • opis przebiegu tych transakcji lub zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty powiązane, angażowanych przez nich aktywów, w tym także aktywów pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich
  • wyboru, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika;
 • dokumentacji grupowej (master file) - w której przedstawiane będą informacje na poziomie grupy, obejmujące w szczególności:
  • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
  • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
  • opis zasad wyznaczenia cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę,
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
  • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw, w szczególności jednostronnych uprzednich porozumień cenowych;
 • raportowania według krajów (country-by-country reporting) – raport CbC zawierać będzie sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym. 
  Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2mln EUR do 10 mln EUR, będą zobowiązani jedynie do sporządzania local file. 
  Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln EUR, będą dodatkowo zobowiązani do sporządzania analizy porównawczej (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi.
  Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln EUR, będą dodatkowo zobowiązani do przedstawienia master file.
  Podatnicy o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln EUR będą zobowiązani do sporządzania (oprócz local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting).

Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej

Przewiduje się wprowadzenie wymogu sporządzenia dokumentacji w terminie nie później, niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Członek zarządu podmiotu krajowego będzie zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o jej sporządzeniu w sposób kompletny i w ustawowym terminie.

Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, będzie musiała być poddawana okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata,

Analiza porównawcza (benchmarking study) będzie musiała być aktualizowana nie rzadziej, niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę uzasadniać będzie dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. W dalszym ciągu podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji w ciągu 7 dni od wezwania przez organ podatkowy.

Projekt ustawy przekazany został do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, a prognozowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jednakże raport CbC będzie sporządzany po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., jeżeli skonsolidowane przychody podatnika w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczą za ten rok podatkowy równowartość 750 mln euro. Dlatego już teraz warto zapoznać się ze skutkami, jakie spowodują przewidywane regulacje.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację cen transferowych i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.