Kontakt
Magdalena Tuszyńska

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 55
E-Mail

3 kwietnia 2018 r. została opublikowana interpretacja ogólna nr DCT.8201.6.2018 

Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obowiązku aktualizacji dokumentacji podatkowej. 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. art. 9a ust. 2g Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i odpowiednio art. 25a ust 2g Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przygotowana dokumentacja cen transferowych podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata. 

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej, aktualizacji podlegają dokumentacje przygotowane dla transakcji lub innych zdarzeń trwających dłużej niż rok podatkowy, przykładowo dla transakcji finansowych (m.in. kredyty, pożyczki, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia).

Celem aktualizacji dokumentacji podatkowej i jej okresowych przeglądów jest przedstawienie rzeczywistego przebiegu transakcji lub innych zdarzeń ze wskazaniem wszystkich zaistniałych zmian, od momentu sporządzenia dokumentacji po raz pierwszy lub od momentu jej ostatniej aktualizacji do momentu najnowszej aktualizacji.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że aktualizacje dokumentacji cen transferowych należy przygotować:

  • w przypadku zmiany istotnych warunków transakcji lub innych zdarzeń (np. przedłużenie terminu spłaty pożyczki, wypłata kolejnej transzy pożyczki lub zmiana wysokości odsetek etc.),
  • w przypadku braku istotnych zmian, lecz w celu odzwierciedlenia aktualnych danych finansowych dotyczących transakcji lub innych zdarzeń, jak i danych dotyczących podatnika.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów wskazuje, że zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej trwania nie oznacza dokonania nowej transakcji. Powyższe skutkuje obowiązkiem aktualizacji sporządzonej wcześniej dokumentacji w tym zakresie, a nie sporządzeniem nowej (od podstaw).

W konsekwencji nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej i jej aktualizacji dotyczą transakcji 

i innych zdarzeń:

  • nowych, zawartych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., 
  • kontynuowanych w kolejnym lub kolejnych latach podatkowych,
  • kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2017 r. 

Wyjaśnienia w interpretacji ogólnej zostały zaprezentowane na przykładzie transakcji finansowych, niemniej jednak nowe reguły mają zastosowanie do wszystkich transakcji lub innych zdarzeń

Zalecamy weryfikację transakcji rozpoczętych przed 1 stycznia 2017 r. i kontynuowanych w kolejnych latach pod kątem obowiązków dokumentacyjnych. Dodatkowo przypominamy o obowiązku sporządzenia dokumentacji/aktualizacji dokumentacji do transakcji i innych zdarzeń realizowanych z tzw. rajami podatkowymi, w tym np. Hongkongiem.

Eksperci Rödl & Partner chętnie odpowiedzą na Państwa pytania lub wątpliwości związane z przedstawionym tematem. 

7.05.2018