Daria Walkowiak

adwokat
Phone: +48 71 60 60 418
E-Mail

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość zastosowania wybranego stanu prawnego do przygotowania tej dokumentacji podatkowej.

Podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi, którzy wypełniają określone w ustawie warunki, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej, a także złożenie stosownego oświadczenia o jej sporządzeniu, upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podmiotów, u których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, termin ten mija 30 września.

Które przepisy wybrać?

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy regulujące problematykę cen transferowych uległy znaczącym zmianom. Regulacje te podatnicy mogą stosować już do dokumentacji dotyczącej roku 2018 – zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 44 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw). Podatnicy decydujący się na taką opcję muszą zastosować nowe regulacje konsekwentnie do wszystkich transakcji, tj. w sposób spójny i konsekwentny.

W praktyce oznacza to, że to po stronie podatnika pozostaje możliwość wyboru, czy dla celów sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r. zastosować przepisy dotychczasowe,

tj. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., czy też wybrać nowe przepisy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Dotychczasowe regulacje

Według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2018 r. proces identyfikacji obowiązków podatnika w zakresie cen transferowych przebiegał w kilku etapach i był wielopłaszczyznowy. Przekroczenie kolejno określonych progów (suma łącznych przychodów lub suma łącznych kosztów z poprzedniego roku) jest równoznaczne z koniecznością stworzenia odpowiednich dokumentów (dokumentacja podatkowa lokalna, analizy danych porównawczych, dokumentacja podatkowa grupowa itp.).

Nowe regulacje

Według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca odszedł co do zasady od powiązania zakresu obowiązków dokumentacyjnych ze skalą działalności podatnika. W dokumentacji podatkowej lokalnej należy ująć jedynie te transakcje kontrolowane, które mają charakter transakcji jednorodnych i których wartość przekracza określone w ustawie progi (10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln zł dla transakcji usługowych i pozostałych).

Obok wielu wprowadzonych uproszczeń rozszerzono krąg podatników obowiązanych do sporządzenia analizy cen transferowych, która w nowym stanie prawnym stanowi część składową dokumentacji podatkowej lokalnej. Dodatkowo ustawodawca zachował wymóg składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, rozbudował jednak jego treść o zapewnienie, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które określiły między sobą podmioty niepowiązane. Niezłożenie oświadczenia, jego nieterminowe złożenie albo podanie nieprawdy w oświadczeniu zostały obwarowane sankcją na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

Które przepisy są korzystniejsze?

Ocena tego, która możliwość jest korzystniejsza, powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem szczegółowej analizy i odniesienia do konkretnej sytuacji podatnika, a także praktycznego porównania zakresu obowiązków dokumentacyjnych przy zastosowaniu każdego ze stanów prawnych.

Wybór nowego stanu prawnego, może okazać się korzystniejszy dla określonej grupy podatników. Niewłaściwe jest jednak założenie, że stosowanie przepisów obowiązujących od roku 2019, w każdym przypadku będzie optymalnym rozwiązaniem. Dotychczas obowiązek przygotowania analizy porównawczej spoczywał wyłącznie na podatnikach, którzy osiągnęli przychody lub koszty wyższe niż 10 mln euro. Teraz obowiązek ten dosięgnie każdego zobowiązanego do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Dodatkowe konsekwencje mogą również wiązać się z koniecznością złożenia przez członków zarządu pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, zawierającego deklarację, że ceny stosowane w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi są ustalone na poziomie rynkowym.

Biorąc pod uwagę zbliżający się termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej zalecamy szczegółową analizę obowiązków Państwa spółki w zakresie cen transferowych i praktyczne porównanie zakresu obowiązków dokumentacyjnych przy zastosowaniu jednego ze stanów prawnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w zakresie omawianych zmian, zespół ds. cen transferowych Rödl & Partner pozostaje do dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Daria Walkowiak

08.08.2019