Kontakt
Marcin Jeliński

doradca podatkowy, rzeczoznawca
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 23
E-Mail

1 stycznia 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych związanych z zagadnieniem cen transferowych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z tych zmian.

Nowe elementy (moduły) dokumentacji cen transferowych

Znowelizowana ustawa przewiduje koncepcję trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, która będzie składała się z:

  • dokumentacji lokalnej (local file) – zawierającej szczegółowe informacje o transakcjach lub innych zdarzeniach ujętych w księgach rachunkowych podatnika, zachodzących pomiędzy polskim podmiotem a pozostałymi podmiotami powiązanymi w grupie,
  • dokumentacji grupowej (master file) – zawierającej informacje na poziomie grupy kapitałowej,
  • raportowania według krajów (country-by-country reporting).

W zależności od wysokości przychodów lub kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych roku poprzedzającego podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia następujących modułów dokumentacji:

  • dokumentacja lokalna (local file) – powyżej 2 mln EUR przychodów lub kosztów,
  • analiza danych porównawczych (benchmarking study) – powyżej 10 mln EUR przychodów lub kosztów,
  • dokumentacja grupowa (master file) – powyżej 20 mln EUR przychodów lub kosztów,
  • raportowanie według krajów – powyżej 750 mln EUR skonsolidowanych przychodów (obowiązek raportowania dotyczy podmiotów będących jednostką dominującą). 

Nowy termin sporządzenia dokumentacji podatkowej

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że dokumentacja lokalna (local file) wraz z analizą danych porównawczych za dany rok podatkowy powinny być sporządzone nie później niż do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. Tym samym podatnik, którego rok podatkowy jest równy kalendarzowemu będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. w terminie do 2 kwietnia 2018 r. Dokumentację grupową (master file) należy dołączyć w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego przez podmiot odpowiedzialny za jej opracowanie w grupie kapitałowej.

Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, będzie musiała być poddawana okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata. Analiza porównawcza (benchmarking study) będzie musiała być aktualizowana nie rzadziej, niż co 3 lata.

W dalszym ciągu podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji w ciągu 7 dni od wezwania przez organ podatkowy.

Nowy obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Zgodnie z nowymi przepisami członek zarządu podmiotu krajowego będzie zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w ustawowym terminie. Po raz pierwszy oświadczenie takie, w związku z transakcjami lub innymi zdarzeniami realizowanymi w 2017 r., należy złożyć do 2 kwietnia 2018 r. Niezłożenie oświadczenia w terminie lub poświadczenie w nim nieprawdy będzie skutkować dla członków zarządu odpowiedzialnością karną skarbową. 

Zmiany w dokumentacji cen transferowych - nasze rekomendacje

Informujemy, że przedstawione przepisy mają zastosowanie do transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2016 r.

Z uwagi na krótki termin obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. (do 2 kwietnia 2018 r.) i stopień szczegółowości danych koniecznych do przedstawienia w dokumentacji, uważamy że przedsiębiorcy jak najszybciej powinni rozpocząć działania zmierzające do prawidłowego i terminowego wywiązania się z nowych obowiązków dokumentacyjnych.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach obserwujemy istotny wzrost liczby kontroli podatkowych i skarbowych koncentrujących się na cenach transferowych stosowanych przez podatników w latach 2011-2013. Prosimy zatem o weryfikację, czy posiadają Państwo dokumentacje podatkowe sporządzone według dotychczasowych przepisów, dotyczące transakcji realizowanych w latach 2011-2016.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w zakresie weryfikacji obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów, służymy wsparciem i doradztwem. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację cen transferowych i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

3.02.2017 r.