Gliwice
Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 32 330 12 07
E-Mail

Kraków
Łukasz Szczygieł

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 12 378 66 32
E-Mail

Poznań
Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Wrocław
Dominika Tyczka

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Chcielibyśmy przypomnieć o nowym obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania tzw. CIT/TP za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r., które powinno zostać dołączone do rocznej deklaracji podatkowej.

Obowiązek ten dotyczy podmiotów, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10 mln EUR. Wyrażoną w EUR wartość przelicza się na PLN po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który składane jest sprawozdanie.

Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym wyżej wymieniony w EUR próg kwotowy dla roku 2017 wynosi – 44.240.000,00 PLN. 

W związku z dodatkowym obowiązkiem sprawozdawczym zalecamy monitorowanie wysokości przychodów i kosztów, a także podjęcie odpowiednich kroków w celu efektywnej wymiany informacji umożliwiającej wypełnienie ww. sprawozdania.

Ze względu na fakt, że pytania w sprawozdaniu dotyczą strategicznych informacji, wypełnienie go powinno odbywać się z udziałem podmiotów i osób decyzyjnych w grupie, a także działów księgowości i Państwa doradców specjalizujących się w obszarze cen transferowych. Informacje przekazywane w sprawozdaniu powinny być również spójne z danymi wynikającymi z dokumentacji cen transferowych.

Sprawozdanie wymaga przedstawienia m.in. informacji o:

  • rodzaju występujących powiązań (np. o charakterze kapitałowym, zarządczym, rodzinnym),
  • posiadanym zagranicznym zakładzie,
  • głównym przedmiocie działalności z uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych,
  • podejmowanych procesach restrukturyzacyjnych (np. zmiana struktury lub formy prawnej, połączenie, podział, przejęcie, w tym przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa), podejmowanych zmianach w analizie funkcjonalnej (tj. funkcjach, aktywach, ryzykach w transakcjach z podmiotami powiązanymi) oraz o otrzymanych/wypłaconych z tego tytułu rekompensatach,
  • zawartych umowach o podziale kosztów prowadzących do wytworzenia wartości niematerialnych wraz z podaniem ich wartości (oraz określeniem wysokości wkładu/przychodu podatnika z tego tytułu),
  • wartościach poszczególnych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, rajami podatkowymi wraz z podaniem procentowego udziału w przychodach, 
  • transakcjach (np. usługowych i towarowych) realizowanych bez wynagrodzenia. 

Sygnalizujemy, że terminowe i rzetelne wypełnienie ww. formularza wymaga ze strony Spółki podjęcia stosownych działań już teraz. 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację cen transferowych i zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

Rozporządzenie CIT/TP: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1 

3.11.2017