Kontakt

Gdańsk i Warszawa
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Gliwice i Kraków
Liliane Preusser

Partner
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Poznań
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Wrocław
Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Polska od lat wskazywana jest jako kraj o dużym potencjale inwestycyjnym, szczególnie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów - zarówno prywatnych, jak i korporacyjnych. Kojarzony z dynamicznym rozwojem, „zieloną wyspą” w czasach kryzysu, dogodną centralną lokalizacją w Europie, elastycznością działających na nim podmiotów, dużym rynkiem krajowym o wysokim udziale popytu wewnętrznego oraz tanią siłą roboczą i wykwalifikowaną kadrą zarządzającą – nie bez powodu regularnie zajmuje czołowe pozycje w rankingach najatrakcyjniejszych inwestycyjnie krajów. Polska na tym nie poprzestaje, oferując szereg dodatkowych korzyści w postaci preferencyjnych stawek podatkowych i ulg dla przedsiębiorców. Przynależność do Unii Europejskiej ułatwia nie tylko wewnątrzwspólnotowe inwestycje przez znoszenie barier i ujednolicenie systemu prawa oraz sprawozdawczości, ale też generuje potężny impuls inwestycyjny związany z dotacjami, jakie zostały przyznane na rozwój biznesu w Polsce. Warszawa, Kraków, Poznań, czy Wrocław to kluczowe miasta na światowej mapie outsourcingu. Kolejne inwestycje zagraniczne lokowane w Polsce potwierdzają – prowadzenie biznesu w Polsce zwyczajnie się opłaca!

Inwestowanie w Polsce

Polska jest powszechnie postrzegana jako jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych nie tylko w Europie, lecz również w skali globalnej. Oferuje zarówno polityczną, jak i ekonomiczną stabilność połączoną z dynamicznie rozrastającym się obszernym rynkiem krajowym. Z populacją przekraczającą 38 milionów ludzi kraj ten jest 6. gospodarką w Unii Europejskiej. Dodatkowo w Światowym Raporcie Inwestycyjnym 2011 (World Investment Report 2011), przygotowanym przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju - United Nations Conference on Trade and Development - jest on wskazywany pośród najlepszych lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz uplasowany w rankingu jako 6. najatrakcyjniejsza lokalizacja inwestycyjna na świecie. W tym samym raporcie, aby podkreślić łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, Polska przedstawiła cztery istotne reformy upraszczające rejestrowanie nieruchomości, płacenie podatków, egzekwowanie umów oraz rozwiązania upadłościowe.

Zachęty inwestycyjne w Polsce

Polska jest faktycznie otwarta dla międzynarodowego biznesu i rząd dokłada wielu starań w zakresie utrzymywania reputacji kraju dla jego stabilności i ekonomicznej odpowiedzialności, aby nadal przyciągać inwestorów. Czternaście Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce funkcjonujących aż do 2026 roku wraz z licznymi parkami przemysłowymi i technologicznymi czekają z otwartymi ramionami na inwestorów chętnych do skorzystania ze zwolnień podatkowych oraz oferowanych przez nie atrakcyjnych lokalizacji.

Zagraniczni inwestorzy rozważając Polskę jako docelowy kierunek mogą odnosić inne korzyści na bazie następujących zachęt inwestycyjnych:

 • fundusze strukturalne i krajowe programy oferujące w Polsce bezzwrotne dotacje na: badania i rozwój (B+R), wdrażanie innowacyjnych inwestycji, cyfryzację podmiotów gospodarczych, ochronę środowiska, logistykę oraz odnawialne źródła energii,
 • parki technologiczne z infrastrukturą dla przedsiębiorstw B+R,
 • zwolnienia z podatku dochodowego dla działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE),
 • preferencyjne ulgi podatkowe dla centrów B+R,
 • preferencyjne ulgi podatkowe na wdrożenie nowych technologii.

A. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) w Polsce

Istnieje czternaście Specjalnych Stref Ekonomicznych umiejscowionych w dogodnych lokalizacjach w całej Polsce. Te wydzielone i niezamieszkałe obszary, gdzie działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, są określone poprzez Ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 grudnia 1994 roku. Wszystkie polskie istniejące SSE zostały ustanowione w latach 90’, aby:

 • przyciągać zagranicznych inwestorów do Polski,
 • tworzyć nowe miejsca pracy, w szczególności w regionach o wysokim ryzyku bezrobocia,
 • rozwijać i wdrażać nowe technologie,
 • zwiększać konkurencyjność produktów i usług,
 • przyspieszać rozwój gospodarczy regionów,
 • zarządzać nieruchomościami i infrastrukturą likwidowanych przedsiębiorstw.

B. Bezzwrotne dotacje na inwestycje (Polska 2014 – 2020)

Należąc do czołowych krajów docelowych w UE, Polska otrzymała dofinansowanie o rekordowej kwocie ponad 82,5 miliarda euro na lata 2014-2020, co jest najwyższą w historii Unii Europejskiej alokacją środków! Wszystkie środki udostępniono dla inwestorów w formie programów krajowych oraz funduszy strukturalnych.

Dotacje UE w Polsce są wyjątkowo atrakcyjne, gdyż:

 • są bezzwrotne,
 • dają możliwość częściowego sfinansowania aż do 70% kosztów kwalifikowanych,
 • mogą wynieść do 10 milionów euro,
 • są dostępne w licznych obszarach: od badań i rozwoju do bezpośrednich inwestycji i IT.

C. Wysoko wykwalifikowana siła robocza oraz konkurencyjne koszty zatrudnienia w Polsce

Polska posiada jedno z najlepiej wykształconych społeczeństw w Europie. Młode pokolenie jest wykształcone, ambitne, wielojęzyczne i wysoce zmotywowane. Polscy ekonomiści, inżynierowie, specjaliści IT oraz naukowcy są cenieni przez pracodawców zatrudniających ich w przedsiębiorstwach IT, centrach B+R oraz instytutach naukowych. Dodatkowo, płace w Polsce są aż do czterech razy niższe niż w Zachodniej Europie. Oto czynniki, z powodu których Polska jest postrzegana jako atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji z zakresu outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz wybierana przez międzynarodowe korporacje jako docelowe miejsce dla ich centrów usług dzielonych (ang. Shared Services Centers). Łatwo dostępni wysoko wykwalifikowani pracownicy skłaniają inwestorów do postrzegania Polski jako najlepszej lokalizacji dla ich projektów produkcyjnych.

Opodatkowanie w Polsce

Główne obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych w Polsce to: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), podatek u źródła (WHT) oraz podatek od czynności cywilno-prawnych (CLTT).

Przedsiębiorstwa z zarejestrowanym biurem lub zarządem w Polsce są zobligowane do płacenia CIT od swoich wszystkich dochodów. Przedsiębiorstwa bez zarejestrowanego biura lub zarządu w Polsce są zobligowane do zapłaty CIT od dochodu uzyskanego w Polsce. Liniowa stawka podatkowa CIT wynosi 19 procent.

B. Podatek u źródła (WHT) w Polsce

Stawka WHT zazwyczaj wynosi 20 procent. Dywidendy wypłacane z Polski są przedmiotem 19-procentowego opodatkowania WHT. Polska posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 80 państwami. Umowy te mogą przewidywać obniżenie stawki WHT, a nawet zwolnienia podatkowe. 

C. Podatek od towarów i usług (VAT) w Polsce

Podstawowa stawka VAT stosowana w przypadku większości dóbr i usług wynosi 23 procent. Stawka 8 procent odnosi się do farmaceutyków, produktów medycznych, większości artykułów spożywczych, usług restauracyjnych i hotelowych, prasy codziennej i magazynów, jak również usług transportowych i budownictwa mieszkaniowego. Istnieje również zredukowana stawka wynosząca 5 procent stosowana w przypadku nieprzetworzonej żywności i książek.

D. Podatek od czynności cywilno-prawnych w Polsce

Przedmiot podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią transakcje, w których przenosi się prawo własności lub posiadania. Wliczają się do nich: umowy sprzedaży i pożyczki, umowy zamiany, hipoteka, umowy spółek. Jakiekolwiek zmiany w wymienionych wyżej umowach, o skutkach równoważnych do tych wynikających z podstawowych transakcji, są również przedmiotem podatku od czynności cywilno-prawnych.

Księgowość i sprawozdawczość finansowa w Polsce

Podmioty gospodarcze zarejestrowane lub działające w Polsce są zobowiązane do prowadzenia zapisów księgowych w języku polskim oraz w polskiej walucie. To dotyczy również sprawozdań finansowych. Polska ustawa o rachunkowości była wielokrotnie zmieniana w celu harmonizacji z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), jakkolwiek różnice wciąż można zaobserwować. Dopuszczalne jest, a w określonych przypadkach wymagane, aby stosować MSSF jako ramy sprawozdawcze.

Podmioty gospodarcze w Polsce

Najbardziej popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dla zagranicznych, jak i krajowych inwestorów, stanowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5 000 PLN (1 200 EUR). Procedura utworzenia i rejestracji trwa zazwyczaj nie dłużej niż jeden miesiąc. Dodatkowo, dostępne i coraz bardziej popularne są gotowe spółki z o.o. na sprzedaż. Mogą zostać przygotowane do sprzedaży nawet w ciągu kilku dni.

Rynki kapitałowe w Polsce

Oficjalnym rynkiem kapitałowym w Polsce jest warszawska Giełda Papierów Wartościowych (GPW) założona w 1991 roku. Na przestrzeni całego okresu swojego funkcjonowania GPW stała się jednym z najdynamiczniejszych rynków IPO w Europie z ponad 400 spółkami notowanymi na Głównym Rynku. Ponadto platforma handlu instrumentami pochodnymi należąca do GPW urosła i stała się największą w Europie Środkowej i Wschodniej.

Co istotne, Polska powołała organ publiczny, aby nadzorować swój rynek finansowy. Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoruje nie tylko rynki kapitałowe, lecz również system emerytalny, pieniądz elektroniczny oraz rynek ubezpieczeń. KNF działa na rzecz ochrony interesów uczestników rynku oraz zapewnia stabilność, przejrzystość i ochronę na rynku finansowym w Polsce.

Aby pomóc w pełni wykorzystać potencjał inwestowania w Polsce, oferujemy fachowe doradztwo prawne wraz z doradztwem podatkowym w zakresie wyboru właściwej formy dla Państwa działalności gospodarczej w Polsce. Dodatkowo w naszych biurach ( Gdańsk, Gliwice, Kraków Poznań, Warszawa i Wrocław) uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa prawnego jak i doradztwa podatkowego. Zachęcamy również do kontaktu w celu analizy Państwa możliwych korzyści związanych z dotacjami z UE w Polsce, outsourcingiem księgowości oraz outsourcingiem kadr i płac.