Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Czym różnią się doradztwo podatkoweksięgowość

Komu należy powierzyć wsparcie w kwestiach podatkowych? To pytanie zadaje sobie wielu podatników. Odpowiedź, a w następstwie dokonanie odpowiedniego wyboru, zależy przede wszystkim od potrzeb podatnika, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez niego działalności, a w poszczególnych sprawach – od stopnia ich zawiłości. 

Zarówno w rękach doradcy podatkowego jak i księgowego spoczywają finanse firmy. Jednakże porównując jakość i zakres świadczonych usług, biorąc pod uwagę chociażby określenie odpowiedniej strategii optymalizacji podatkowej czy rozwiązywania konkretnych problemów w zakresie rozliczeń, zdecydowanie bezpieczniej jest skorzystać z usług doświadczonych księgowych i jednocześnie wesprzeć je wiedzą specjalistyczną doradców podatkowych. 

Dlaczego warto wesprzeć księgowość doradztwem podatkowym? 

Usługi księgowe obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi stosownie do udzielonych pełnomocnictw,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z obowiązującymi przepisami, 
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
 • analizę stanu i wyniku finansowego, 
 • sporządzanie rocznych planów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

Doradztwo podatkowe obejmuje przede wszystkim:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Chociaż zakres uprawnień wynikających ze świadczenia usług księgowych i doradztwa podatkowego jest zbliżony, to optimum korzyści zapewni połączenie know-how obu profesji. 

Za wsparciem księgowości doradztwem podatkowym przemawiają liczne argumenty. Poniżej wskazujemy 10 kluczowych:

1. Korzystając z usług doradcy podatkowego, klient uzyskuje istotne wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej.

Doradca podatkowy to zawód interdyscyplinarny, co oznacza umiejętne łączenie i wykorzystywanie wiedzy z wielu dziedzin. Decydując się na usługi doradcy podatkowego, możemy zasięgnąć opinii nie tylko z obszaru prawa i ekonomii finansów, ale również bieżących trendów w gospodarce czy biznesie, budując przewagę konkurencyjną na rynku. W ten sposób doradca podatkowy staje się nowoczesnym partnerem biznesowym klienta. Profesjonalne wsparcie doradcy podatkowego oznacza spokój o bezpieczny finansowo rozwój firmy.

2. Doradca podatkowy udziela wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego.

Doradca podatkowy uprawniony jest do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego. Księgowy sprawnie poprowadzi księgi i bieżące rozliczenia jednostki. Doradca podatkowy wyjaśni przepisy podatkowe i zadba o poprawność rozliczeń z fiskusem. Ważne decyzje finansowe powinny być konsultowane z doradcą podatkowym.

3. Doradca podatkowy reprezentuje klientów.

Do kompetencji doradcy podatkowego należy uprawnienie do reprezentowania swoich klientów w postępowaniu podatkowym lub podczas kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe czy organy kontroli skarbowej. Doradca podatkowy może także wnosić skargi i reprezentować klientów przed sądami administracyjnymi. 

4. Doradca podatkowy obowiązany jest do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga wysokich kwalifikacji (wyższego wykształcenia, merytorycznej wiedzy i doświadczenia). Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na doradców podatkowych obowiązek stałego pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach), gwarantując bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i orzecznictwem. Spełnianie tego obowiązku podlega weryfikacji przez samorząd zawodowy. 

5. Doradca podatkowy jest zobowiązany przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Obowiązek przestrzegania przez doradców podatkowych zasad etyki zawodowej i moralnego postępowania jest formą zabezpieczenia dla klienta. Obowiązujące doradców podatkowych normy etyczne dotyczą m.in. tajemnicy zawodowej, relacji z klientami oraz prowadzenia reklamy. Za naruszenie kodeksu etyki doradca podatkowy może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukarany nawet pozbawieniem uprawnień. 

6. Korzystając z usług doradcy podatkowego szybko odnajdziemy się na rynku europejskim.

Doradca podatkowy może pomóc w pozyskiwaniu środków ze źródeł unijnych oraz wskazać inne szanse rozwoju biznesu związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Może także wziąć udział w negocjacjach z odpowiednimi władzami i instytucjami wdrażającymi programy pomocowe na wszystkich etapach ubiegania się o wsparcie.

7. Zakaz wykonywania innego zawodu.

W przeciwieństwie do zawodu księgowego, doradca podatkowy nie może być równocześnie zatrudniony w innym charakterze. Zakaz łączenia działalności doradczej z inną wzmacnia profesjonalizm i odpowiednio wysoką jakość świadczonych usług doradczych. 

8. Gwarancja poufności.

Doradca podatkowy obowiązany jest zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie i stanowi dla klienta gwarancję, iż zaufanie, którym obdarzył doradcę podatkowego w związku z dostępem do jego danych finansowych i tajemnic przedsiębiorstwa, nie zostanie nadużyte.

9. Odpowiedzialność.

Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Gwarancję wysokiej jakości usług stanowi poddanie doradców podatkowych odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej.

10. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy ma prawo do sporządzania deklaracji podatkowych dla podatników i płatników,  dla których nie prowadzi ksiąg i innych ewidencji podatkowych. Ma on obowiązek złożyć swój podpis na sporządzanej przez siebie deklaracji podatkowej, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę. W przypadku księgowych istnieje możliwość sporządzania deklaracji podatkowych, jednak przepisy milczą o odpowiedzialności wyznaczonych osób za te czynności.

Podsumowując: Doradztwo podatkowe – dlaczego warto korzystać z wiedzy ekspertów w zakresie prawa podatkowego, wspierając przy tym księgowość?

Korzystanie z usług księgowości i wsparcie ich doradztwem podatkowym stanowi w obecnej rzeczywistości gospodarczej rozwiązanie pozwalające zoptymalizować procesy przedsiębiorstwa i zapewnia sprawne jego działanie. Korzystanie z know-how obydwu profesji daje poczucie bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań i komfort związany z profesjonalizmem obsługi.

Gdyby byli Państwo zainteresowani tym tematem, prosimy o kontakt. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu wsparcia w tym zakresie. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.