Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Energia Odnawialna

Łukasz Krasoń-Becker w TVN CNBC w programie "Blajer: mówi biznes" dotyczącym prowadzenia działaności z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

Eksploatacja zainstalowanego na domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu VI Dyrektywy Rady 77/388/EEC. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r., (C-219/12).

Na czym polegała sprawa?

Obywatel austriacki – Pan Thomas Fuchs - zainstalował na dachu swojego domu mieszkalnego moduł fotowoltaiczny. Całość wyprodukowanej przy użyciu modułu energii elektrycznej jest dostarczana do sieci na podstawie umowy przyłączenia zawartej na czas nieoznaczony ze spółką  Ökostrom Solarpartner, Ö Vertriebs GmbH, za które to dostawy Pan Fuchs otrzymuje wynagrodzenie, opodatkowane podatkiem VAT. Energia elektryczna niezbędna w jego gospodarstwie domowym nabywana jest od tej samej spółki po tej samej cenie, przy czym ilość wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych w gospodarstwie domowym. Pan Fuchs zwrócił się do austriackiego urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT zapłaconego na wcześniejszym etapie obrotu, przy nabyciu modułu fotowoltaicznego. Urząd uznał jednak, że nie jest on uprawniony do odliczenia naliczonego podatku VAT, ponieważ eksploatując swoją instalację  nie wykonuje on działalności gospodarczej. Decyzja organu zaskarżona została do sądu, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się w tej kwestii do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

Zdaniem Trybunału…

Trybunał przypomniał, iż pojęcie działalność gospodarcza, zdefiniowane w art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy,  obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi, a także wykorzystywanie własności dóbr materialnych lub niematerialnych celem stałego osiągania dochodu. Działalność polegającą na eksploatacji modułu fotowoltaicznego należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu wyżej powołanego przepisu, jeżeli ma ona na celu uzyskiwanie dochodu o charakterze stałym. Kwestię tę należy oceniać z uwzględnieniem całości okoliczności sprawy, w tym m.in. charakteru użytkowanego dobra.

Omawiany w sprawie moduł - zainstalowany na dachu domu mieszkalnego - jego użytkownik wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej, dostarczanej do sieci za wynagrodzeniem. Tym samym wykorzystuje on ten moduł w celu uzyskania dochodu. Umowa o przyłączeniu do sieci została zawarta na czas nieoznaczony. Eksploatacja modułu fotowoltaicznego zaplanowana jest zatem na dłuższy czas, ma charakter stały, nie zaś okazjonalny. Wobec powyższego spełnione zostają przesłanki warunkujące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy.  Wniosku tego nie podważa zdaniem Trybunału podkreślana przez sąd krajowy okoliczność, że ilość energii elektrycznej produkowanej przez instalację nigdy nie przekracza ilości energii zużywanej w gospodarstwie domowym zainteresowanego.

Wobec całości powyższych rozważań Trybunał uznał, iż art. 4 ust. 1 i 2 VI Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu tych przepisów.

Zachęcamy również do obejrzenia wystąpienia Łukasza Krasonia-Beckera w programie „Blajer mówi: Biznes” w TVN CNBC, którego przedmiotem były konsekwencje omawianego rozstrzygnięcia Trybunału.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania oraz zaoferujemy doradztwo prawne.