Kontakt
Katarzyna Adamiec

Senior Associate
Phone: + 48 22 244 00 24
E-Mail

Ubieganie się o dotację z Unii Europejskiej stanowi złożony proces, którego efekt zależy w głównej mierze od znajomości wytycznych i zasad rządzących grantami unijnymi. Każdy potencjalny wnioskodawca powinien posiadać podstawowe informacje, dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania – jest to pierwszy krok do sukcesu w zakresie pozyskania unijnego wsparcia.

1. Czym jest dotacja?

Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową, którą można otrzymać w formie refundacji kosztów lub zaliczki. Przy projektach, które otrzymały dofinansowanie w formie zaliczki, środki wypłacane są na konto przedsiębiorcy przed poniesieniem wydatków. W przypadku refundacji, to przedsiębiorca najpierw ponosi koszty, a dopiero później są one mu zwracane. 

2. Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację może starać się każda firma, która prowadzi działalność i ma siedzibę – w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc oferowana przedsiębiorcom przybiera zróżnicowany zakres - w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, zgodnie z podziałem na tzw. mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa:

3. Na jakie projekty dotacja może zostać przyznana?

Dofinansowanie można pozyskać m.in. na:

 • Inwestycje w nowe maszyny i środki trwałe (np. zakup nowych linii technologicznych);
 • Prowadzenie prac badawczo–rozwojowych (B+R) we współpracy przedsiębiorstw 
 • z jednostkami naukowymi, a następnie wdrożenie wyników tych prac w praktyce (np. poprzez komercjalizację);
 • Zwiększenie efektywności energetycznej (np. zastosowanie urządzeń zmniejszających zanieczyszczanie środowiska);
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. budowa instalacji biogazowych);
 • Rozwój infrastruktury informacyjno–komunikacyjnej (np. e–usługi);
 • Prowadzenie szkoleń.

4. Jakie wydatki mogą być refundowane dotacją?

Wydatki możliwe do zrefundowania określane są mianem wydatków kwalifikowalnych. Są to wydatki, które spełniają następujące warunki:

 • Zostały określone w rozporządzeniach (unijnych i krajowych) i dokumentacji konkursowej;
 • Zostały faktycznie poniesione i udokumentowane;
 • Są bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji;
 • Zostały pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem gdy podatek VAT nie podlega zwrotowi na podstawie przepisów krajowych o podatku VAT;
 • Co do zasady, zostały poniesione w tzw. okresie kwalifikowalności, który został określony  w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, zawartym we wniosku o dofinansowanie. 

5. Na jakich zasadach będą w Polsce przyznawane dotacje w latach 2014–2020?

Polska będzie wydatkowała fundusze unijne za pomocą instrumentów, zwanych Programami Operacyjnymi. Zostały one podzielone na 2 rodzaje:

1) Krajowe Programy Operacyjne, w skład których wchodzi 6 dedykowanych Programów:

 • Infrastruktura i Środowisko (m.in. gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna);
 • Inteligentny Rozwój (m.in. prowadzenie prac badawczo–rozwojowych, zwiększenie innowacyjności gospodarki);
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój (m.in. rozwijanie kompetencji poprzez organizację szkoleń);
 • Polska Cyfrowa (m.in. wsparcie na rozwój e-administracji, e-usług, budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu);
 • Polska Wschodnia (wsparcie skierowane do makroregionu wschodniego, w którego skład wchodzi 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie);
 • Pomoc Techniczna (wsparcie w zakresie prawidłowego wykorzystywania funduszy unijnych).

2) Regionalne Programy Operacyjne 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dotacje unijne rozdysponowane zostają przez instytucje dedykowane (tj. Urzędy Marszałkowskie) dla każdego z 16 województw (zgodnie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego regionu), a o dotacje może starać się wyłącznie podmiot, który ma siedzibę w danym województwie. 

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa tematyka, bądź mają Państwo pytania z zagadnień takich jak fundusze unijne, pomoc publiczna oraz doradztwo inwestycyjne, zachęcamy do kontaktu z konsultantami w naszych biurach – Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa oraz Wrocław.