Kontakt
Katarzyna Adamiec

Senior Associate
Phone: + 48 22 244 00 24
E-Mail

W 2016 roku dla przedsiębiorców pojawią się nowe możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych na realizację projektów mających na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie będą mogli Państwo otrzymać zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, w szczególności w zakresie projektów obejmujących:

  • prace badawczo-rozwojowe,
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • inwestycje w odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie na działalność B+R na poziomie krajowym udzielane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). W chwili obecnej do końca lutego 2016 roku będzie trwać nabór wniosków dla poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. Wsparcie mogą w nim otrzymać projekty, które obejmują prace rozwojowe oraz dotyczą innowacji produktowej lub procesowej. O dofinansowanie na realizację prac B+R można się również ubiegać w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Ponadto wsparcie działalności B+R podmiotów prywatnych przewidziano również w ramach regionalnych programów operacyjnych, przy czym jest ono skierowane przede wszystkim do MŚP. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ich ramach dofinansowanie dla projektów realizowanych we współpracy z MŚP, organizacjami pozarządowymi lub instytucjami badawczymi. Przykładowe nabory wniosków w tym zakresie będą miały miejsce w I poł. 2016 roku w ramach m.in. działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” RPO Województwa Mazowieckiego (bony na innowacje dla MŚP), poddziałania I.2.2: „Projekty B+R przedsiębiorstw” RPO Województwa Łódzkiego, poddziałania 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” Kujawsko-Pomorskiego RPO, działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” RPO Województwa Zachodniopomorskiego czy też poddziałania 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne” RPO Województwa Pomorskiego.

Wsparcie inwestycyjne mające na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zarówno na poziomie kraju, jak i regionów, skierowane jest wyłącznie do sektora MŚP. Ogólnie rzecz ujmując, dofinansowanie zakupu środków trwałych będzie możliwe pod warunkiem realizowania projektu w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub nabytych) w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. W ramach PO IR mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w I poł. 2016 roku mogą otrzymać w tym zakresie wsparcie w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” oraz poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Na poziomie ponadregionalnym możliwe jest otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) obejmującego obszarem wsparcia pięć województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” oferowane jest wsparcie firmom uczestniczącym w powiązaniach kooperacyjnych dla projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Najbliższy nabór wniosków w tym działaniu planowany jest w połowie 2016 roku. Na poziomie regionalnym w przypadku projektów inwestycyjnych wsparcie będzie można uzyskać m.in. w ramach poddziałania II.3.1: „Innowacje w MŚP” RPO Województwa Łódzkiego (nabór będzie prowadzony w terminie 22.02.-3.03.2016), poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” RPO Województwa Pomorskiego (nabór planowany w terminie 1.02.-15.03.2016), działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” RPO Województwa Zachodniopomorskiego (nabór w terminie 18.01.-18.03.2016), działania 1.4 „Wsparcie MŚP” RPO Województwa Podkarpackiego (nabór w terminie 19.01.-31.03.2016).

W odniesieniu do tematyki OZE, tj. odnawialnych źródeł energii, w przypadku dużych przedsiębiorstw możliwe będzie ubieganie się o wsparcie przede wszystkim w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) w działaniu 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”. Dofinansowaniu będą podlegały takie typy projektów, jak: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE), zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. Najbliższy nabór wniosków w tym działaniu przewidziano w II kw. 2016 roku. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły z kolei ubiegać się również o dofinansowanie projektów z obszaru OZE w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pierwsze konkursy w tym obszarze planowane są jeszcze w I kw. 2016 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie powyższych programów oraz tematyki dotacji unijnych dostępnych dla przedsiębiorców na poziomie krajowym oraz regionalnym udziela Zespół Pomocy Publicznej w naszej firmie.