Kontakt
Katarzyna Adamiec

Senior Associate
Phone: + 48 22 244 00 24
E-Mail

Niedawny globalny kryzys gospodarczy, w wyniku którego znaczna część przedsiębiorstw odnotowała silny spadek popytu, zmobilizował do poszukiwania możliwości podniesienia efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów stałych. Jedną z metod osiągania długookresowych oszczędności stały się centra usług wspólnych.

Czym jest centrum usług wspólnych?

Centrum usług wspólnych stanowi wydzieloną jednostkę organizacyjną, świadczącą usługi dla klientów wewnętrznych. W ten sposób określona część usług dla zdecentralizowanych jednostek świadczona jest z jednego, centralnego miejsca. Usługi świadczone są przez będącą w strukturze organizacji i znajdującą się pod jej kontrolą samodzielną jednostkę. 

Zbudowanie centrum usług wspólnych pozwala firmie dokonać reorganizacji i standaryzacji procesów transakcyjnych, które pociągają za sobą konsolidację zasobów i lepsze wykorzystanie technologii. 

Organizacja takiej jednostki może być zdecentralizowana, scentralizowana lub mieszana. Większość tworzonych obecnie w Polsce centrów usług wspólnych ma strukturę scentralizowaną, bowiem główną korzyścią, jaką firmy chcą osiągnąć przy organizacji centrów, jest redukcja kosztów przez ograniczenie liczby osób zatrudnionych do realizacji procesów. Bardzo ważnym atrybutem scentralizowanego rozwiązania jest lepsze wykorzystanie środków oraz zasobów i możliwość ciągłego doskonalenia organizacji takiego centrum.

Dlaczego warto lokalizować centra usług wspólnych w Polsce?

Ponieważ głównym powodem tworzenia centrów usług wspólnych są oszczędności kosztowe, są one lokalizowane w tych częściach świata, gdzie relacja kosztów do jakości zasobów jest najbardziej korzystna. Zatem na wybór lokalizacji wpływa także wiele czynników pozakosztowych, które mają na celu zapewnienie efektywnej realizacji oszczędności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakościowych. W przypadku centrów usług wspólnych są to głównie cechy kompetencyjne dostępnych pracowników, takie jak: wykształcenie i innowacyjność, chęć rozwoju, kultura pracy oraz możliwości językowe. We wszystkich tych kategoriach Polska wypada bardzo dobrze.

Dotacje unijne na inwestycje w centra usług wspólnych

Inwestorzy zwracają również uwagę na konsekwencje podatkowe takiego przedsięwzięcia oraz możliwości pozyskania dofinansowania. W Polsce z pomocą przedsiębiorstwom w latach 2007-2013 przychodził Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, zarządzany przez Ministerstwo Gospodarki, umożliwiający pozyskanie dotacji unijnych na inwestycje w centra usług wspólnych, głównie w zakresie badań i rozwoju. W latach 2014-2020 do dyspozycji firm będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Spodziewa się, że dzięki tym dotacjom unijnym, firmy będą mogły otrzymać zwrot części lub całości kosztów poniesionych na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub utworzenie miejsc pracy. Program co do zasady będzie wspierał przedsiębiorstwa dokonujące inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym i dużej wartości dodanej, generujące znaczną liczbę miejsc pracy. Budowa centrum usług wspólnych wpisuje się w realizację tej koncepcji.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) w Polsce – lokalizacja dla centrów usług wspólnych

Na uwagę zasługują również korzyści w postaci zwolnień podatkowych, uzyskiwanych w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). W Polsce jest ich obecnie 14. Zwolnienia są dostępne dla inwestorów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Zezwolenie określa minimalny poziom inwestycji oraz zatrudnienia, a także maksymalny poziom pomocy publicznej oraz zakres działalności, jaka może być wykonywana. W takim modelu pomoc publiczna rozkładana jest w czasie i odzyskiwana przez przedsiębiorcę w formie zwolnień podatkowych, stanowiących od 25 do70 procent wartości inwestycji netto lub sumy kosztów zatrudnienia, będących wynikiem inwestycji, w okresie 2 lat, sprowadzonych do wartości bieżącej. Co warte podkreślenia, w 2013 r. Rada Ministrów postanowiła o przedłużeniu funkcjonowania SSE do 2026 r. 

Jakie są perspektywy rozwoju centrów usług wspólnych w Polsce?

Powyższe walory sprawiają, że międzynarodowe koncerny chętnie lokalizują swoje centra usług wspólnych w Polsce. Rosnąca liczba inwestorów postrzega Polskę nie tylko jako całość, ale koncentruje się także na poszczególnych ośrodkach w kraju. W największych miastach kraju jest już ponad kilkadziesiąt centrów usług wspólnych. Jednocześnie inwestorzy zainteresowani są – obok głównych miast Polski - również „wschodzącymi” ośrodkami, takimi jak Bydgoszcz, Lublin, Radom czy Szczecin. Na mapie Polski widać już także specjalizacje poszczególnych miast w zakresie świadczonych usług. We Wrocławiu, w którym jest najwięcej centrów badawczo-rozwojowych i który jest liderem usług nowoczesnych, działa park technologiczny zrzeszający blisko 50 firm IT, w Warszawie, Krakowie i Gdańsku królują centra usług finansowo-księgowych. Najwięcej jest ich jednak w Poznaniu, który, jeśli utrzyma obrany kierunek i tempo rozwoju, może w niedługim czasie stać się jednym z najistotniejszych centrów finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa tematyka, bądź mają Państwo pytania z zagadnień takich jak fundusze unijne, pomoc publiczna oraz doradztwo inwestycyjne,  zachęcamy do kontaktu z konsultantami w naszych biurach – Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa oraz Wrocław.