Skapitalizowane odsetki od kredytów (pożyczek) stanowią przychód podatkowy w dacie ich kapitalizacji, a nie w dacie ich faktycznego otrzymania – orzekł NSA w wyroku z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2849/11.

NSA uznał, że jeśli w przypadku kapitalizacji dochodzi do dopisania naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki (kredytu) za zgodą wierzyciela, to należy przyjąć to za sposób zadysponowania naliczonych odsetek, które czynią zadość roszczeniu pożyczkodawcy (kredytodawcy) o ich zwrot. Tym samym już od dnia kapitalizacji wierzyciel uzyskuje korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki, zaś z datą kapitalizacji odsetki tracą odrębny od kwoty głównej byt prawny.

W uzasadnieniu sąd nawiązał również do sytuacji pożyczkobiorcy poprzez odwołanie się do orzecznictwa uznającego za koszt podatkowy wartość skapitalizowanych odsetek również na dzień ich kapitalizacji, a nie moment faktycznej zapłaty (wyrok NSA z dnia 14 maja 2009 r., II FSK 263/08).

Choć powyższy wyrok wpisuje się w kształtowaną od lat linię orzeczniczą, organy niższego szczebla w toku kontroli podatkowych często prezentują odmienne stanowisko. Dlatego w przypadku przeprowadzania transakcji kapitalizacji odsetek warto rozważyć uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej. Chętnie wspomożemy Państwa w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej interpretacji oraz zapewnimy pełne doradztwo podatkowe.