Przygotowując roczną deklarację CIT-8 podatnicy zobowiązani są do analizy wszelkich otwartych pozycji na dzień 31.12.2013 r. i dokonania ewentualnej korekty kosztów podatkowych w myśl art. 15b ustawy o CIT. Niewątpliwie największą trudność sprawia zastosowanie się do powyższej zasady w przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich, np. kosztów produkcyjnych.

W myśl art. 15b ust. 8 ustawy o CIT jeżeli zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednich nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. Zgodnie natomiast z art. 15b ust. 2 jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia niezapłaconej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Interpretując treść tego przepisu literalnie, należałoby przyjąć, że ustawodawca odnosi się do zaliczenia określonej należności do kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiło po upływie 90 dni od momentu zaliczenia tej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Zatem treść tego przepisu wydaje się wewnętrznie sprzeczna.

Gdyby uznać, że terminem wspomnianym w art. 15b ust. 8 ustawy o CIT jest data, w której upływa 90 dni od zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów to:

  • z jednej strony przepis odraczałby możliwość zaliczenia niezapłaconych kwot do kosztów do momentu ich uregulowania,
  • z drugiej zaś zakładał, że do zaliczenia do kosztów jednak doszło, skoro termin określony w art. 15b ust. 2 ustawy o CIT jest ściśle skorelowany z faktem uprzedniego zaliczenia wydatku do kosztów.

W naszej ocenie powyższa sprzeczność może być szansą na unikniecie korekty kosztów produkcyjnych, których termin płatności przekracza 60 dni. Chętnie przedstawimy Państwu szczegóły powyższej koncepcji, jak również inne sposoby pozwalające na złagodzenie przepisów dotyczących obowiązkowej korekty kosztów oraz zapewnimy pełne doradztwo podatkowe.