Wydatki na obiady biznesowe oraz drobne poczęstunki podawane w trakcie rozmów biznesowych mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu. Warunkiem jest, aby spotkanie dotyczyło prowadzonej działalności gospodarczej. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 z dnia 25 listopada 2013 r.

Zaliczanie obiadów biznesowych jako koszty uzyskania przychodów budzi wiele kontrowersji, a orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite.

W wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r. (II FSK 702/11) NSA uznał wydatki na poczęstunki i obiady biznesowe za koszty uzyskania przychodu. W stanie faktycznym Spółka prowadziła działalność w zakresie produkcji tworzyw sztucznych. Podczas organizowanych przez Spółkę spotkań biznesowych z kontrahentami prowadzone były wielogodzinne negocjacje. W czasie spotkań Spółka zapewniała swoim kontrahentom posiłek w restauracji bądź w swojej siedzibie. Sąd uznał, iż działania Spółki służyły stworzeniu odpowiedniego klimatu, który bez wątpienia przyczyniał się do zwiększenia przychodu. Na zakwalifikowanie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu nie ma wpływu miejsce ich ponoszenia. Sąd uznał, że jedynie takie wydatki, których jedynym celem jest poprawa wizerunku firmy, mogłyby zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodu jako wydatki na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). W ocenie Sądu nie miało to jednak  miejsca w przedstawionej sprawie. Podobne stanowisko przedstawił NSA w wyroku z dnia 16 października 2013 r. (II FSK 2442/13).

Odmienne stanowisko zaprezentowane zostało m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2013 r. (ILPB3/423-426/12-2/JS). Spółka organizowała spotkania biznesowe z kontrahentami w celu negocjowania umowy, omawiania aktualnej oferty handlowej oraz uzgadniania szczegółów transakcji. Spółka zapewniała kontrahentom posiłek w swojej siedzibie lub w restauracji, w zależności od miejsca spotkania. Według Spółki posiłków nie cechowała wytworność i okazałość, zatem nie mogły one zostać uznane za wydatki na reprezentację i tym samym powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Z tym podejściem nie zgodził się organ. Uznał on, że wydatków na  reprezentację nie definiuje się poprzez wytworność czy okazałość. Dodał także, że wszystkie wydatki przeznaczone na zakup żywności, napojów lub usług gastronomicznych stanowić będą wydatki na reprezentację, zatem wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów. Do podobnych wniosków doszły organy podatkowe m.in. w interpretacjach indywidualnych z dnia 13 lutego 2013 r. (IBPBI/2/423-167/13/PH), 3 lipca 2013 r. (ITPB3/423-211/13/AW), 20 sierpnia 2013 r. (IBPBI/2/423-1023/13/AK) oraz 11 września 2013 r. (ITPB3/423-167a/13/MK).

W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów poruszył kilka najważniejszych kwestii związanych z zaliczeniem obiadów biznesowych jako koszty uzyskania przychodu. Przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, że wymienienie w przepisach wydatków na żywność, napoje i usługi gastronomiczne, jako przykłady kosztów na reprezentację, nie oznacza, że wydatki te będą zawsze wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Każda sprawa powinna być rozstrzygana indywidualnie. Wydatki te powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodu, jeżeli ich jedynym celem jest tworzenie dobrego wizerunku firmy i jej działalności lub kreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań. Jeżeli jednak wydatki są ponoszone w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu, powinny zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu. Nie jest przy tym istotne to, czy wydatki są ponoszone w lokalu gastronomicznym czy w siedzibie firmy.

Warto nadmienić, że ostatnia interpretacja ogólna różni się od postanowienia wydanego przez NSA w dniu 17 grudnia 2012 r. (II FSK 702/11). Sąd uznał wówczas, że wymienienie w przepisach wydatków na żywność, napoje i usługi gastronomiczne, jako przykładowych kosztów na reprezentację, wyklucza je z możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu. Widać zatem, że ostatnio wydana interpretacja Ministra Finansów prezentuje bardziej korzystne dla podatników stanowisko.

Ogłoszona przez Ministra Finansów interpretacja ogólna daje szansę na wyeliminowanie kontrowersji wokół problemu zaliczania wydatków na obiady biznesowe jako koszty uzyskania przychodu. Niestety, dzień po wydaniu interpretacji ogólnej, Izba Skarbowa w Łodzi zajęła stanowisko odmienne do tego, przedstawionego przez Ministra Finansów. W interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2013 r. (IPTPB3/423-320/13-6/MF) Izba stwierdziła, że wydatki na zakup produktów spożywczych i napojów oraz usług gastronomicznych (catering) podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami i gośćmi, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Organ nie uwzględnił jednak stanowiska Ministra Finansów, zawartego w ww. interpretacji ogólnej, tj. nie rozważył, jaki był rzeczywisty cel zakupu posiłków. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że przyszłe stanowiska organów podatkowych wydawane będą po rozważeniu poglądu Ministra Finansów. Warto więc zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie poruszone w interpretacji ogólnej MF, ponieważ jej znajomość daje możliwość formułowania argumentów w sporze z organami podatkowymi.

Zachęcamy Państwa do kontaktu - chętnie pomożemy w zakresie doradztwa podatkowego. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, odpowiedzą także na inne pytania.