Kontakt
Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: + 48 32 330 12 06
E-Mail

Umowy cash poolingu są coraz częściej stosowane przez grupy kapitałowe jako narzędzie efektywnego zarządzania środkami finansowymi. Pomimo długiego okresu funkcjonowania w praktyce gospodarczej umowy typu cash pooling  nie doczekały się szczegółowych  uregulowań w prawie cywilnym ani podatkowym. Brak takich regulacji powoduje, że na gruncie cash poolingu powstało  wiele wątpliwości natury podatkowej. Jedna z nich dotyczyła kwestii czy odsetki wypłacane w ramach umowy cash poolingu podlegają ograniczeniom przewidzianym w przepisach o tzw. niedostatecznej kapitalizacji.  

Organy podatkowe z reguły zajmowały stanowisko, że umowy cash poolingu stanowią umowy pożyczki w rozumieniu przepisów o cienkiej kapitalizacji.  W konsekwencji zaliczanie odsetek wypłacanych w ramach cash poolingu do kosztów uzyskania przychodów podlega ograniczeniom przewidzianym w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji. 

Początkowo sądy administracyjne rozstrzygały spory dotyczące opisywanej problematyki na korzyść podatników. Sądy podkreślały, że istota umowy pożyczki w rozumieniu przepisów o niedostatecznej kapitalizacji polega na zobowiązaniu się do przeniesienia własności określonej z góry ilości pieniędzy na inny określony w umowie podmiot. Tymczasem w umowach cash poolingu takie zobowiązanie nie występuje (m.in. w wyroku WSA w Poznaniu z 9 września 2014 roku, sygn. akt. I SA/Po 156/14). 

W ostatnim czasie można jednak zauważyć zmianę linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Zmiana ta została zapoczątkowana wyrokiem  NSA z 30 września 2015 r (sygn. akt. II FSK 3137/14) i potwierdzona w kolejnych wyrokach (z 13 lipca 2016 roku sygn. akt. II FSK 1706/14 oraz z 4 sierpnia 2016 roku, sygn. akt. II FSK 1097/16).

Jak wskazał NSA w ostatnim z powołanych wyroków  rozliczenia realizowane w ramach wewnątrzgrupowych struktur zarządzania płynnością finansową mają cechy pożyczki. Faktycznym celem umowy cash poolingu jest bowiem udostępnianie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z grupy oraz osiąganie przez te podmioty korzyści w postaci odsetek. W konsekwencji rozliczenia realizowane w ramach cash poolingu powinny być traktowane jako pożyczki, a co za tym idzie podlegają one ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. 

Obecnie, ze względu na znaczna liczbę jednolitych wyroków NSA, linię orzeczniczą w omawianej sprawie można uznać za utrwaloną.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt z zespołem naszej Kancelarii. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu wsparcia w tym zakresie. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

9.12.2016