Kontakt
Magdalena Stefaniak-Odziemska

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 61 624 49 11
E-Mail

W pierwszej kolejności należy wskazać, że z art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Wynika z tego, że dużym przedsiębiorcą jest taki przedsiębiorca, który w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników lub
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

W celu ułatwienia Państwu oceny poniżej przesyłamy tabele, których wypełnienie pomoże w dokonaniu oceny, czy Państwa spółka spełnia kryteria dużego czy też średniego przedsiębiorcy. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wskazany w powyższych tabelkach kurs waluty właściwy jest jedynie w odniesieniu do tych przedsiębiorców, u których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Dla przypomnienia wskazujemy, że od 1 lipca 2016 r. obowiązek przekazywania dokumentów w formacie JPK, zarówno w przypadku kontroli, jak i w zakresie ewidencji VAT, będzie dotyczył podmiotów podlegających definicji dużego przedsiębiorcy, przy czym ewidencję zakupu i sprzedaży VAT podmioty te będą zobowiązane przekazywać organowi podatkowemu bez wezwania, a pozostałe struktury na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.  

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT w formacie JPK od 1 lipca 2016 roku będzie dotyczył również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT. W tym przypadku dla zakwalifikowania zagranicznego podmiotu do kategorii dużego przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę jego całą działalność gospodarczą – zarówno prowadzoną na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Na takim stanowisku stanęło Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach umieszczonych na stronie internetowej.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. dane w formacie JPK przy kontroli będą przekazywać fakultatywnie. Dopiero od lipca 2018 r. obowiązek przesyłania danych w formacie JPK będzie dotyczył także tych przedsiębiorstw.

Z kolei już od dnia 1 stycznia 2017 r.  dane z ewidencji VAT w strukturze JPK przesyłać muszą i mali i średni przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy objęci zostaną tym obowiązkiem od początku 2018 roku.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani przeprowadzeniem przez nas szczegółowej analizy na podstawie konkretnych danych pod kątem zakwalifikowania Państwa spółek do kategorii dużego lub średniego przedsiębiorstwa prosimy o kontakt. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu wsparcia w tym zakresie. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

22.07.2016