Kontakt
Magdalena Stefaniak-Odziemska

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 61 624 49 11
E-Mail

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dnia 7 czerwca 2016 roku została podpisana przez Prezydenta, a dnia 14 czerwca 2016 ogłoszona w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 846) – dalej: „ustawa nowelizująca”. 

Konsekwencją wprowadzanych ustawą nowelizującą zmian jest między innymi wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem wprowadzenia tej klauzuli jest przeciwdziałanie czynnościom o charakterze sztucznym dokonywanym przez podatników przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowych. W praktyce chodzi o podejmowanie czynności, które trudno by było uzasadnić z punktu widzenia aspektów ekonomicznych oraz gospodarczych. 

Ustawa nowelizująca wymienia przykładowy katalog cech, które mogą przesądzać o sztucznym charakterze działań podatnika np. nieuzasadnione dzielenie operacji gospodarczej, angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, występowanie elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, występowanie elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących czy też występowanie wysokiego ryzyka nieadekwatnego do potencjalnej korzyści innej niż podatkowa. 

W ustawie nowelizującej sprecyzowano również w jaki sposób należy rozumieć korzyść podatkową może być nią niepowstanie obowiązku podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej; powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. Ustawa określa także jej próg kwotowy (100 000 zł), którego przekroczenie spowoduje możliwość użycia przez organ podatkowy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 

Analizując tekst ustawy nowelizującej można przypuszczać, że w praktyce zastosowanie klauzuli sprowadzać się będzie do odmiennego ustalenia skutków podatkowych dokonanej czynności, niż wynikałoby to z podjętego przez podatnika działania, albo też do uznania danej czynności za niebyłą w świetle prawa podatkowego. 

Podatnicy będą mogli się jednak zwrócić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie opinii zabezpieczającej. 

Zgodnie z treścią ustawy nowelizującej klauzula o unikaniu opodatkowania będzie miała zastosowanie także do skutków podatkowych powstałych po jej wejściu w życie, nawet wówczas jeśli czynności w wyniku których owe skutki podatkowe wystąpiły zostały dokonane przed wejściem w życie klauzuli.

Biorąc pod uwagę bardzo krótkie vacatio legis (przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wejdą w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia) w naszej opinii warto byłoby dokonać przeglądu już istniejących w Państwa spółkach struktur optymalizacyjnych lub ewentualnie dokonać modyfikacji planowanych w przyszłości przedsięwzięć biznesowych. W tym celu niezbędne wydaje się jednak być przeprowadzenie szczegółowej analizy uwarunkowań ekonomicznych i gospodarczych dokonywanych działań. 

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w ocenie konsekwencji wspomnianej nowelizacji dla już zrealizowanych lub planowanych przedsięwzięć gospodarczych, chętnie służymy naszym wsparciem. W świetle powyższego konsultanci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie reprezentowania Państwa interesów w trakcie postępowań podatkowych.  Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu wsparcia w tym zakresie. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

5.07.2016