Kontakt
Anna Główka

radca prawny
Phone: +48 22 244 00 51
E-Mail

Na mocy przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2015 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego) do wydawania interpretacji indywidualnych upoważnieni byli Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie. Właściwość tych organów opierała się o kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Każdemu z tych organów przypisane były określone województwa i jeżeli wniosek o wydanie interpretacji pochodził od wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze województwa podległego Dyrektorowi danej Izby, to wydawał on interpretację indywidualną bez względu na rodzaj podatku, którego wniosek dotyczył. 

Jakie zaszły zmiany od 1 lipca 2015 r. w wydawaniu interpretacji podatkowych?

W rozporządzeniu, które od 1 lipca 2015 r. zastąpiło rozporządzenie dotychczas obowiązujące, właściwymi do wydawania interpretacji indywidualnych nadal są Dyrektorzy ww. pięciu Izb. O właściwości danego organu nie decyduje jednak jedynie miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy, ale również rodzaj podatku, którego dotyczy wniosek. Nowe rozporządzenie przewiduje częściowe odejście od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. 

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszło również w życie nowe rozporządzenie w sprawie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku. Wzór wniosku ORD-IN dostosowany został do zmian w zakresie właściwości upoważnionych organów. Odnośnie do opłaty za wniosek, można ją wnosić jedynie na rachunek bankowy organu.

Czemu mają służyć zmiany w wydawaniu interpretacji podatkowych?

Zmiany mają służyć większej centralizacji wydawania interpretacji w zakresie poszczególnych podatków, co w konsekwencji ma spowodować podniesienie stopnia jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji. Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowego rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji, jest to pierwszy etap realizacji koncepcji centralizacji i specjalizacji rzeczowej Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Docelowym modelem jest system, w którym interpretacje w zakresie każdego rodzaju podatku wydawane są wyłącznie przez wyznaczone ośrodki KIP. Jednak to perspektywa kilku lat. 

Do którego organu złożyć wniosek według nowych przepisów?

Ponieważ najwięcej wniosków o interpretację dotyczy podatku VAT i podatków dochodowych, postanowiono, że od 1 lipca 2015 r. w zakresie VAT i PIT właściwi są Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie, a w zakresie CIT – Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i w Warszawie (bez Łodzi). W zakresie tych podatków każdemu z organów przypisano określone województwa.  

W zakresie natomiast tzw. podatków „niszowych” (m.in. podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od gier) właściwi są jedynie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (w sprawie wniosków pochodzących od wnioskodawców mających  miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Polski) i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (w sprawie wniosków składanych przez wnioskodawców z miejscem zamieszkania / siedzibą na pozostałym obszarze kraju). 

Nowe zasady mają zastosowanie wyłącznie do wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2015 r. W zakresie wniosków złożonych do tego dnia aktualna pozostaje zasada, że organ właściwy w chwili złożenia wniosku pozostaje właściwy do wydania interpretacji, pomimo zmiany w międzyczasie podstaw właściwości. 

W przypadku składania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zalecamy upewnienie się, który organ jest właściwy do rozpoznania wniosku biorąc pod uwagę rodzaj podatku, którego wniosek dotyczy oraz miejsce zamieszkania / siedzibę wnioskodawcy. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu wsparcia w tym zakresie. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.