Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014.752 t.j.), w art. 30 ust.1 przewiduje specjalne zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Ustawodawca rzeczone zwolnienie z akcyzy przewidział nie dla podmiotów zajmujących się produkcją energii odnawialnej lecz dla podmiotów, które legitymują się umorzonym świadectwem pochodzenia energii odnawialnej, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Zasady korzystania z powyższego zwolnienia określa art.30 ust.2 ustaw o podatku akcyzowym, który to przepis stanowi iż zwolnienie stosuje się nie wcześniej niż z chwila otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Podatnik, który chce skorzystać z powyższego zwolnienia od akcyzy z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej powinien obniżyć należny podatek akcyzowy o kwotę zwolnienia obliczoną jako iloczyn ilości MWh energii elektrycznej objętej umorzonymi świadectwami pochodzenia energii odnawialnej oraz kwoty 20 zł (stawka akcyzy za 1 KWh energii). Obniżenie to podatnik wykazuje w załączniku do deklaracji podatkowej AKC-4H.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż jeżeli kwota obniżenia przysługująca podatnikowi będzie wyższa niż kwota akcyzy należna z tytułu energii elektrycznej za dany miesiąc, to podatnik ma prawo niewykorzystaną w tym miesiącu kwotę obniżenia rozliczyć w deklaracjach podatkowych, składanych za miesiące następne.

Gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami dotyczącymi powyżej przedstawionego zagadnienia, chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Ponadto w razie potrzeby w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław znajdziecie Państwo także fachowe doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne zarówno w obszarze prawa energetycznego, jak i podatku akcyzowego oraz innych obszarach Państwa działalności.