Kontakt
Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: + 48 32 330 12 06
E-Mail

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie rozliczania kosztów związanych z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych.

Planowane zmiany obejmują:

1) Zwiększenie kwoty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodów osobowych, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Obecnie obowiązujące limity wynoszą równowartość:
30 000 euro – dla samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi (przez pojazd elektryczny rozumie się pojazd wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania),

  • 20 000 euro w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

W świetle projektu wysokość limitów ma wzrosnąć do:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi,
  • 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

2) Zwiększenie kwoty składek na ubezpieczenie AC samochodów osobowych, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

O tym, jaka część składki może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów decyduje wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia. Jeśli wartość ta:

  • nie przekracza równowartości 20 000 euro, wówczas cała składka stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodów,
  • przekracza równowartość 20 000 euro, wówczas część składki przypadająca na nadwyżkę wartości samochodu ponad kwotę 20 000 euro nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. 

Projekt zakłada, że od 2019 r. ograniczenie będzie miało zastosowanie, jeśli wartości samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia przekroczy 150 000 zł.   

3) Wprowadzenie ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów opłat za korzystanie z samochodów na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Obecnie podatnicy korzystający z samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze mogą zaliczać czynsz określony w takich umowach bez ograniczeń kwotowych czy procentowych.

Zgodnie z projektem zasada ta zostanie utrzymana w stosunku do samochodów osobowych, których wartość nie przekracza:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi,
  • 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

W odniesieniu do droższych samochodów część opłat przypadających na nadwyżkę wartości samochodu ponad kwotę ww. limitów nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów.

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy. 

4) Ograniczenie w zaliczeniu kosztów eksploatacji do kosztów uzyskania przychodów.

Obecnie podatnicy, którzy wykorzystują samochody osobowe stanowiące ich środki trwałe lub na podstawie umów leasingu w rozumieniu przepisów podatkowych mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ich eksploatacją bez ograniczeń kwotowych czy procentowych.

W przypadku samochodów używanych np. na podstawie umowy najmu, obowiązuje limit wyliczany wg wzoru: liczba kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika pomnożona przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

Zgodnie z projektem podatnicy, którzy wykorzystują samochody osobowe:

  • wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków na eksploatację. Stosowanie tej zasady będzie wymagało prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu;
  • również do celów  niezwiązanych z działalnością gospodarczą, będą mogli zaliczać  tylko 75% wydatków na eksploatacje do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w zakresie projektowanych zmian ustaw podatkowych, pozostajemy do dyspozycji. 

Chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji w powyższym temacie, a także zapewnimy doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: GdańskGliwice, KrakówPoznańWarszawa i Wrocław, odpowiedzą także na  inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

Maciej Wilczkiewicz

27.11.2018