Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Prawo do zwolnienia dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła może być przedmiotem sukcesji generalnej – tak wynika z wydanego w dniu 14 lutego 2014 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 536/12).

Polska spółka, będąca podatnikiem CIT (spółka przejmująca), planowała przejęcie spółki holenderskiej (spółka przejmowana), która nieprzerwanie od ponad dwóch lat była 100% udziałowcem innej spółki polskiej (spółka córka). Spółka z siedzibą w Holandii spełniała warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i n. ustawy o CIT, niezbędne do zwolnienia z podatku u źródła dywidendy otrzymywanej od spółki córki, w tym wymóg 2-letniego nieprzerwanego okresu posiadania jej udziałów. 

Spółka przejmująca (babka) nabywa z mocy prawa uprawnienie do zwolnienia od opodatkowania u źródła otrzymywanych dywidend.

Sporną kwestią stało się ustalenie, czy po połączeniu spółka przejmująca będzie uprawniona do uwzględnienia okresu, w którym spółka holenderska posiadała kwalifikowany udział w spółce zależnej. Spółka, która zwróciła się o wydanie interpretacji, stanęła na stanowisku, że po dokonaniu przekształceń może korzystać z ulgi w zakresie zwolnienia z CIT, przysługującego jej poprzedniczce prawnej. 

Dyrektor Izby Skarbowej odmówił wnioskodawcy racji. Powołując się na art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, stwierdził, że sukcesja podatkowa odnosi się tylko do tych praw lub obowiązków, które istniały w momencie przejęcia. Skoro wypłata dywidendy w tym przypadku nie nastąpiła, prawo do zwolnienia jej z opodatkowania nie mogło zostać nabyte. W ocenie organu okres posiadania udziałów jest warunkiem, a nie prawem, które podlega sukcesji. 

Sprawa trafiła do warszawskiego WSA, który nie zaaprobował tego poglądu. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd argumentował, że okoliczność, iż przejmowana spółka holenderska nie otrzymywała dywidendy od polskiej spółki córki, nie ma w sprawie żadnego znaczenia. Sukcesji uregulowanej w art. 93 § 2 pkt 1 w zw. z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej podlegają bowiem wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, a nie tylko te, które zostały zrealizowane. W związku z tym skarżąca spółka objęta jest zwolnieniem, jakie przysługiwałoby przejmowanej spółce. 

NSA w pełni podzielił stanowisko Sądu. Orzekł, że następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza wstąpienie w sytuację prawną spółki przejętej, co prowadzi do możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego

Zagadnienie sukcesji w zakresie zwolnienia z obowiązku pobrania podatku od dywidendy było już przedmiotem rozważań NSA. W podobnej sprawie (wyrok NSA z dnia 26 marca 2013 r., II FSK 1675/11) Sąd wskazał, że „podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany, ze skutkiem tak, jak by to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawnych”. Również wyroki NSA z dnia 10 września 2013 r. (II FSK 2503/11) i WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 (III Sa/Wa 2918/10)  oraz z dnia 16 marca 2011 (III SA/Wa 1852/10) wpisują się w tę linię orzeczniczą sądów administracyjnych. 

Chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji w powyższym temacie, a także zapewnimy doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, odpowiedzą także na  inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.