Agnieszka Gliwińska

Senior Associate
Phone: +48 71 606 04 04
E-Mail

1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa”).

Zgodnie z ustawą nadano nowe brzmienie ust. 1 art. 19 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 27 czerwca 2014 r. z późn. zm., dalej „ustawa o CIT”), wprowadzając preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych.

Obok podstawowej stawki 19% ustawa wprowadza dodatkową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%. Preferencyjna stawka przewidziana jest dla małych podatników czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotych. 

Obniżona stawka podatku będzie miała zastosowanie także w przypadku podatników rozpoczynających działalność już w tym roku podatkowym, w którym działalność rozpoczęli.

Nowe przepisy ustawy o CIT ograniczają możliwość zastosowania stawki 15% dla  rozpoczynających działalność podmiotów, które powstały w wyniku operacji restrukturyzacyjnych wskazanych w przepisach. Wyłączenie dotyczy przekształcenia (z pewnymi wyjątkami ), połączenia lub podziału oraz wniesienia określonego w ustawie wkładu niepieniężnego do spółki. Ograniczenie dotyczy dwóch pierwszych lat działalności podatników. Będą oni mieli możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku CIT dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem że pozostaną małymi podatnikami.

Obniżona stawka CIT nie będzie mogła być stosowana w przypadku podatkowych grup kapitałowych.

Z uwagi na bezpieczeństwo dokonywanych lub planowanych transakcji, rekomendowane jest ich dokładne przeanalizowanie pod kątem nadchodzących zmian.

Ustawa nie wyłącza zastosowania preferencyjnej stawki podatku w przypadku podmiotów zagranicznych, podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i osiągających przychody np. poprzez położone w naszym kraju zakłady. Należy więc przyjąć, że również one będą mogły rozliczać się według stawki 15%. Konieczne jest przy tym ustalenie czy dla zakwalifikowania podmiotu jako małego podatnika należy brać pod uwagę cały jego przychód (łącznie z przychodem osiąganym za granicą) czy tylko ten dający się przyporządkować do polskiego zakładu.

Z powodu braku jednoznacznych przepisów w tym zakresie zalecamy wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Otrzymanie  takiej interpretacji zapewnia podatnikowi ochronę w sytuacji niepewności co do wykładni konkretnych przepisów prawa podatkowego.

Chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie, a także zapewnimy doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, odpowiedzą także na  inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego.

29.12.2016 r.