Kontakt
Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: + 48 32 330 12 27
E-Mail

Biała lista - VAT

1 września 2019 r. zostanie opublikowana biała lista podatników VAT. Jedna lista, zamiast trzech do tej pory prowadzonych wykazów, ma uprościć wyszukiwanie i weryfikację kontrahenta. Celem zmian jest umożliwienie dochowania należytej staranności, w tym zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Jakie dane będą dostępne

Biała lista będzie stanowić wykaz podatników VAT zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja została przywrócona, a także podatników wykreślonych z rejestru albo w odniesieniu do których nie dokonano rejestracji. Lista będzie zawierała szczegółowe dane dotyczące  podmiotu gospodarczego:

  • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
  • NIP, REGON, PESEL (o ile zostały nadane),
  • numer KRS (o ile został nadany),
  • adres siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres korespondencyjny,
  • dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu,
  • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
  • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych,
  • numery rachunków rozliczeniowych podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Lista będzie zawierała pełną historię działalności podatnika do pięciu lat wstecz, co umożliwić ma weryfikację kontrahenta w danym przedziale czasowym.

Podatnikowi VAT przysługiwać będzie prawo do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie lub usunięcie jego danych zawartych na białej liście. Wniosek będzie wymagał uzasadnienia.

Dodatkowe obowiązki i sankcje

Oprócz związanego z odliczeniem podatku naliczonego obowiązku sprawdzania rzetelności kontrahenta oraz statusu rejestracji VAT, nowelizacja wprowadza dodatkowe obowiązki w ustawie o CIT i PIT.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy dokonujący płatności z tytułu transakcji, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, będą zobowiązani do dokonywania płatności na rachunek bankowy kontrahenta wskazany w białej liście.

W części, w której płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie, wydatki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto przedsiębiorca, który zapłaci za fakturę na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście, będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.

Jak uniknąć sankcji?

Można zabezpieczyć się przed  ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami poprzez dokonywanie płatności z zastosowaniem mechanizmu split payment (podzielonej płatności).

W przypadku dokonania przelewu metoda tradycyjną na rachunek inny niż wskazany na białej liście, przedsiębiorca zachowa prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu złoży stosowne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Planowane zmiany będą wiązały się z dodatkowymi obowiązkami zarówno po stronie dostawcy, jak i nabywcy. Przedsiębiorcy będą musieli szczególnie dbać o poprawność zamieszczonych w wykazie informacji oraz  weryfikować zawarte w nim dane, zwłaszcza numer rachunku bankowego. Dzięki temu unikną sankcji i nie narażą się na utratę zaufania kontrahentów.

Obowiązek dokonywania przelewów tylko na wskazane na liście rachunki bankowe będzie wymagał wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznych, każdorazowo przez dokonaniem przelewu. Odroczenie momentu wprowadzenia dodatkowych sankcji do 1 stycznia 2020 r. pozwoli zaznajomić się z nowym wykazem i stworzyć narzędzia i procedury pozwalające na zapewnienie przedsiębiorcom bezpieczeństwa podatkowego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia lub dodatkowych informacji dotyczących białej listy i związanej z nią weryfikacją kontrahentów, lub podatku VAT zapraszamy do kontaktu w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławie i Warszawie.

Aleksandra Majnusz

26.07.2019