W okresie pomiędzy 1 kwietnia 2011 r. a 1 kwietnia 2013 r. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa i wytworzonych przez podatnika nie podlegało opodatkowaniu VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 12 września 2013 r., I SA/Ol 370/13. Warto wiedzieć kto dzięki temu wyrokowi może uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT.

Zgodnie z obowiązującym we wskazanym powyżej okresie brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa traktowane było jako (podlegająca VAT) odpłatna dostawa towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (powyższe nie dotyczyło przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek). Przepis natomiast nie mówił nic o towarach wytworzonych. Stąd spór z organami podatkowymi.

Podatnik, który przekazywał w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatnie towary wytworzone przez siebie w celach marketingowych (które nie mogły być zakwalifikowane jako próbki lub prezenty o małej wartości) był zdania, że nie musi płacić podatku VAT od tych przekazań. Wytworzenie towarów nie jest bowiem równoznaczne z ich nabyciem.

Inaczej przepis zinterpretowały organy podatkowe, które uznały, że w pojęciu nabycia towarów mieści się ich wytworzenie, co skutkowało stwierdzeniem, że skoro podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem produktów wykorzystywanych do wytworzenia danego towaru, który następnie został nieodpłatnie przekazany, to nieodpłatne przekazanie jest opodatkowane.

W ocenie WSA w Olsztynie taka interpretacja nie znajduje uzasadnienia. Skoro w przedmiotowym przepisie wymieniono wyłącznie nieodpłatne przekazanie (…) nabytych towarów, to wszelkie inne czynności, w tym nieodpłatne przekazanie wytworzonych towarów, nie może zostać zrównane z odpłatną dostawą. Prowadziłoby to do nieuzasadnionego rozszerzenia definicji ustawowej odpłatnej dostawy towarów. Nabycie i wytworzenie to dwie różne czynności. „Nabywać” oznacza (według definicji słownikowej) osiągnąć coś na własność za pieniądze lub przez wymianę. Z kolei „wytworzyć” to produkować coś, tworząc wydzielać coś. Dlatego – w ocenie Sądu - sprawa powinna zostać rozstrzygnięta na korzyść podatnika.

W obecnym stanie prawnym wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnięte zostały przez samego ustawodawcę. Zgodnie ze znowelizowanym art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2013 r. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jest opodatkowane podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych. Tym samym nieodpłatne przekazanie towarów wytworzonych przez podatnika (o ile nie są to prezenty o małej wartości i próbki, przekazywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika), podlega obecnie VAT.

Niemniej warto przyjrzeć się czy, w okresie pomiędzy 1 kwietnia 2011 r. a 1 kwietnia 2013 r. nie dokonywali Państwo nieodpłatnych przekazań wytworzonych przez siebie towarów, odprowadzając od nich podatek VAT. Powyżej przedstawiony wyrok Sądu stwarza szansę na uzyskanie zwrotu zapłaconego podatku VAT.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tym tematem, nasi eksperci w biurach: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania oraz zaoferujemy doradztwo podatkowe.