Kontakt
Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48222440070
E-Mail

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona do ustawy o VAT szereg rozwiązań służących poprawie ściągalności podatku VAT  tzw. pakiet uszczelniający. Jednym z takich rozwiązań jest objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia świadczenia niektórych usług budowlanych.

Warunki zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia

Mechanizm odwróconego obciążenia, w odniesieniu do usług budowlanych, znajduje zastosowanie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków (art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT):

a)     usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
b)    usługodawca jest podatnikiem nie korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z VAT (zwolnienie do limitu sprzedaży 200.000 zł),
c)     usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

Zakres świadczonych usług budowlanych

Katalog usług budowlanych, które zostały objęte mechanizmem odwróconego obciążenia zawarty został w Załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Obejmuje on m.in.:

1.     Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
2.     Roboty ogólnobudowlane związane np. z budową:
a)     dróg, mostów i tuneli,
b)    systemów irygacyjnych, magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp,
c)     przesyłowych i rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
3.     Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
4.     Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (z wyłączeniem robót ziemnych),
5.     Roboty związane z wykonaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
6.     Roboty tynkarskie i malarskie.

Usługi świadczone na przełomie roku

Powyższe regulacje znajdują zastosowanie w odniesieniu do usług wykonanych od 1 stycznia 2017 r. oraz tych usług, które zostały rozpoczęte w 2016 r., ale nie zostały w tym roku zakończone. Moment wykonania usługi ustala się na podstawie art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT. 

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. 

Ponadto usługi budowlane i budowlano-montażowe uznaje się za wykonane z chwilą ich faktycznego wykonania. Bez znaczenia pozostaje natomiast podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy spełnienie innych formalności cywilnoprawnych. Jeśli zatem usługi zostały rozpoczęte w 2016 r., lecz niezakończone do końca 2016 r., wówczas muszą zostać rozliczone na zasadach odwróconego obciążenia w 2017 r.  

Gdy podatnik świadczący usługę budowlaną jako podwykonawca otrzymał w 2016 r. zaliczkę na poczet wykonania usług budowlanych, a prace zostaną wykonane w 2017 r., wówczas – na podstawie przepisów przejściowych – podatnik ten jest zobowiązany do dokonania korekty rozliczeń z tytułu otrzymanej zaliczki. Korekty tej należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wykonana usługa.

Świadczenie usług budowlanych objętych mechanizmem odwróconego obciążenia wiąże się z nowymi obowiązkami m.in. w zakresie prawidłowego określenia przedmiotu świadczenia, roli podwykonawcy, jak również zmiany w sposobie wystawiania faktury VAT. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami omawianego zagadnienia, Rödl & Partner pozostaje do Państwa dyspozycji. Nasi eksperci w biurach: GdańskGliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu dalszych informacji w zakresie doradztw podatkowego, a także szczególnie w zakresie CIT, PIT, VAT.

20.04.17