Zmiany w VAT 2014: Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z czynnościami, których przedmiotem są pojazdy samochodowe. 

Wysokość odliczenia podatku VAT a sposób wykorzystania samochodu

Od 1 kwietnia 2014 r. nastąpią zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Wysokość odliczenia będzie uzależniona od sposobu użytkowania pojazdu przez podatnika. Wykorzystywane auta w celach mieszanych, tj. zarówno do celów służbowych, jak i do użytku prywatnego, będzie skutkowało ograniczonym prawem do odliczenia. Wyłącznie samochód, wykorzystywany do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, będzie uprawniał do pełnego odliczenia podatku VAT. Pełne prawo do odliczenia będzie miało zastosowanie m.in. w przypadku pojazdów specjalnych, konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu min. 10 osób. 

Ograniczone prawo do odliczenia – nie tylko VAT od nabycia samochodu

Na pojazdy samochodowe do 3,5 tony wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych,  przysługuje podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia VAT w wysokości 50%. Obejmuje to: podatek VAT związany z nabyciem, WNT, import pojazdów samochodowych, oraz podatek VAT związany z naprawą samochodu, podatek VAT związany z eksploatacją samochodu oraz podatek VAT związany z zakupem części składowych samochodu. Limit w wysokości 50% nie będzie w żaden sposób połączony z limitem kwotowym. W konsekwencji oznacza to, że podatnik niezależnie od wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, będzie uprawniony do odliczenia 50%. To ograniczenie będzie miało również zastosowanie w przypadku użytkowania pojazdów na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. 

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od samochodu, a obowiązki ewidencyjne

Podatnik może liczyć na odliczenie podatku VAT od samochodu w wysokości 100%. Warunkiem jest wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Niezbędne jest także: 

  • ustalenie przez podatnika zasad wykorzystywania pojazdów, wskazujących na ich wyłączne użycie do celów prowadzonej działalności; 
  • prowadzenie dokładnej ewidencji przebiegu samochodów wykorzystywanych wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. 

Ewidencja przebiegu musi zawierać m.in. następujące dane: nr rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika, liczbę przejechanych km. Należy ją prowadzić począwszy od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Odliczanie podatku VAT od samochodu - terminy na złożenie informacji

Wykorzystywanie samochodów wyłącznie do celów służbowych, w stosunku do których prowadzona będzie ewidencja, zobowiązuje także podatnika do złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej (VAT-26). 

Informacja VAT-26 musi zostać złożona w terminach przewidzianych przez ustawę. Podatnik zobligowany jest do złożenia:

  • informacji w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek. Przepisy nie przewidują definicji pierwszego wydatku. W przypadku nabycia nowego pojazdu samochodowego pierwszym wydatkiem będzie najprawdopodobniej wpłata zaliczki niezależnie od wystawienia faktury;
  • aktualizacji informacji, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje zmiany wykorzystywania pojazdu (z użytku mieszanego na użytek wyłącznie do działalności gospodarczej);
  • informacji w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku, od dnia wejścia w życie nowych regulacji w stosunku do pojazdów nabytych przed dniem 1 kwietnia 2014 r., wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezłożenie informacji w ww. terminach będzie skutkowało uznaniem, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

UWAGA: Podatnik, który nie składa w terminie informacji VAT-26, bądź też podaje w niej dane niezgodne ze stanem faktycznym, jednocześnie stosując 100% odliczenia podatku VAT, może podlegać odpowiedzialności karnoskarbowej (karze grzywny do 720 stawek dziennych, przy czym stawki dzienne wynoszą od 56 zł do nawet 22 400 zł).

Zakaz odliczania podatku VAT związanego z zakupem paliwa do dnia 30 czerwca 2015 r.

Został wprowadzony zakaz odliczania podatku VAT związanego z zakupem paliwa m.in. do samochodów osobowych, który obowiązuje do 30 czerwca 2015 r.. Ograniczenie to nie będzie dotyczyło pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. 

Leasing samochodów a odliczanie podatku VAT

Samochody, które są przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień 31 marca 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku VAT wykazanego na fakturze, nie mają ograniczonego prawa do odliczenia w wysokości 50%, w odniesieniu do rat leasingowych, czynszu najmu itp.

Reguła ta ma zastosowanie w odniesieniu do umów:

  1. bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia 1 kwietnia 2014 r. oraz
  2. pod warunkiem, że:
  • pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem 1 kwietnia 2014 r.;
  • umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 1 maja 2014 r. 

Chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji w tym zakresie, jak i zmian w VAT w 2014 r. , a także zapewnimy doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT. Nasi eksperci w biurach: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław udzielą Państwu dalszych informacji w zakresie doradztwa podatkowego.

Zapraszamy Państwa także na szkolenie Samochód w firmie – aspekty CIT, PIT i VAT, podczas którego kompleksowo omówimy tematykę opodatkowania samochodów, w tym szczególnie zmiany w rozliczaniu VAT od 1.04.2014