Kontakt
Anna Główka

radca prawny
Phone: +48 22 244 00 51
E-Mail

Zgodnie z przepisami konstytucyjnymi ochrona praw konsumentów jest obowiązkiem władz publicznych. Kwestie z nią związane zostały uregulowane również na poziomie ustawowym. Ostatnia zmiana w tym zakresie dotyczy rozwiązywania sporów zaistniałych między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikających z umów zawartych z konsumentami. 4 listopada 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Stanowi ona implementację prawa Unii Europejskiej poprzez wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich).

Postępowanie mające na celu rozwiązanie sporu konsumenckiego prowadzone przez odpowiedni podmiot uprawniony będzie polegało na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu, na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu bądź na rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Ustawa będzie miała zastosowanie do rozwiązywania sporów krajowych i transgranicznych, wynikających z umów (również tych zawartych za pośrednictwem Internetu) zawieranych z konsumentem zamieszkującym na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego UE, a przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Polski. Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania będą przedstawione w stosownym rejestrze prowadzonym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Wszczęcie postępowania będzie następowało na wniosek konsumenta, a jeśli będzie przewidywał to odpowiedni regulamin podmiotu uprawnionego – również na wniosek przedsiębiorcy. Postępowanie ma być dla konsumentów nieodpłatne, jednak stosowny regulamin podmiotów uprawnionych rozstrzygających spory może przewidywać pobieranie od konsumentów opłat (przy czym ich łączna wysokość nie może utrudniać znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich). Nie wyklucza to możliwości obciążenia konsumenta kosztami czynności podjętych na jego wniosek . Postępowanie prowadzone będzie w postaci papierowej lub elektronicznej, a jego wynik podmiot uprawniony zobowiązany jest przedstawić stronom w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku o wszczęcie postępowania (w przypadku sporu szczególnie skomplikowanego termin ten może zostać wydłużony).

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę również pewne obowiązki, w szczególności obowiązki informacyjne wobec konsumentów. Przedsiębiorca będzie miał możliwość wyboru podmiotu uprawnionego właściwego do rozwiązywania sporów między nim a konsumentami (spośród tych wpisanych do stosownego rejestru). Podmioty te mają być zarówno publiczne, jak i niepubliczne, co stanowi wyraz systemu mieszanego. Przedsiębiorca, który dobrowolnie przystąpi do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami lub obowiązany będzie na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z tego systemu, będzie miał m.in. obowiązek poinformowania konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest dla niego właściwy. Informacja ta ma obejmować co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego, ma zostać przedstawiona w sposób zrozumiały i udostępniona w sposób łatwo dostępny dla konsumenta (np. na stronie internetowej przedsiębiorcy, we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, jeśli takie stosuje).

Przepisy ustawy nie będą miały zastosowania m.in. do sporów dotyczących usług niemających charakteru gospodarczego (świadczonych w interesie ogólnym), sporów wynikających z umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej. Przedstawione rozwiązania mają na celu wprowadzenie jednolitego systemu polubownego rozwiązywania sporów na linii przedsiębiorca-konsument na terenie całej Unii Europejskiej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, czyli z dniem 10 stycznia 2017 r. Należy mieć nadzieję, że rozwiązania zawarte w niej pozwolą skutecznie i w możliwie najkrótszym czasie rozstrzygać spory pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w tym zakresie lub innymi zagadnieniami, chętnie służymy pomocą. Nasi adwokaci, radcowie prawni jak i doradcy podatkowi oferują doradztwo prawne oraz doradztwo podatkowe także w innych dziedzinach. Są dostępni dla Państwa w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław. 

30.12.2016 r.