Kontakt
Anna Główka

radca prawny
Phone: +48 22 244 00 51
E-Mail

Chcielibyśmy poinformować Państwa o możliwości uzyskania dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na realizację projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

ZUS wykonując zadania w zakresie prewencji wypadkowej dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Realizacja tego programu następuje na postawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.). W konsekwencji przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe  w postaci zwrotu kosztów zainwestowanych w bezpieczeństwo pracy.

Dofinansowanie obejmuje trzy rodzaje projektów - projekty inwestycyjne (które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego), projekty doradcze (zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) oraz projekty inwestycyjno-doradcze (łączące działania obu wyżej wymienionych).

Adresatami programu są wszyscy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, jednakże poziom dofinansowania został zróżnicowany w oparciu o kryterium wielkości podmiotu. Wynosi on od 20% do 90% wartości projektu i jest uzależniony od liczby osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Duże firmy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 20% budżetu projektu, natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw poziom ten jest zdecydowanie wyższy i wynosi od 90% do 60%. Określony został również limit maksymalnej kwoty dofinansowania dla projektów, wynosi on od 40 000 zł do 500 000 zł. 

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinien złożyć odpowiedni wniosek do właściwego dla niego miejscowo oddziału ZUS. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej, dokonywanej przez eksperta z dziedziny której projekt dotyczy. Należy zwrócić także uwagę na fakt, że umowy o dofinansowanie są podpisywane do wyczerpania puli środków na realizację programu przewidzianych na dany rok. Ze względu na duże zainteresowanie  tegoroczna pula środków została już wyczerpana. Nie wyklucza to jednak dalszej możliwości składnia wniosków, jednakże finansowanie tych, które zyskają pozytywną ocenę ekspertów, będzie możliwe dopiero w przyszłym roku. 

Jeśli planują Państwo podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracy w miejscu pracy, zalecamy dokładną analizę możliwości, jakie Państwu przysługują. Podkreślamy również, że dofinansowaniu podlegają działania realizowane po podpisaniu umowy między przedsiębiorcą a ZUS (program nie przewiduje refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w przedmiotowym temacie, pozostajemy do dyspozycji  - nasi adwokaci i radcowie prawni służą wsparciem i doradztwem prawnym w zakresie prawa pracy w biurach: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.

9.12.2016 r.