Warszawa
Michał Prokop

adwokat
Senior Associate, Manager
Phone: +48 22 244 00 76
E-Mail

Pracownicze Plany Kapitałowe - najważniejsze informacje

W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze zgromadzone w PPK?

Możliwości wypłat są zróżnicowane w zależności od wieku pracownika. Na  etapie  akumulacji  środków,  czyli przed 60 rokiem życia, jest to możliwe tylko w szczególnych przypadkach: 

  • w razie poważnego zachorowania 
  • wypłata do 25% środków,
  • wypłata 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej - taka wypłata jest jednak swego rodzaju pożyczką, ponieważ wiąże się z obowiązkiem zwrotu w okresie 15 lat,
  • tzw.  wypłata  transferowa  100%  środków, czyli przekazanie ich na inny rachunek PPK lub w razie śmierci uczestnika na rachunek małżonka zmarłego lub osoby uprawnionej w PPK, IKE lub PPE.

Po osiągnięciu 60 roku życia możliwe są następujące formy wypłat:

  • 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych, 100%  w  formie  świadczenia  małżeńskiego (tj. swego rodzaju wspólnej emerytury dla małżonków) w co najmniej 120 ratach miesięcznych,
  • wypłata transferowa na lokatę terminową lub
  • wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie.

Czy można podwyższyć lub obniżyć składkę do PPK?

Tak. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zmieniać wysokość wpłacanej składki pod pewnymi warunkami. Pracodawca nie może jednak zmienić wysokości wpłaty podstawowej. Wartość wpłaty podstawowej od pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia, ale pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej, która jednak nie może być wyższa niż 2,5% wynagrodzenia.

Nie jest możliwe ani zrezygnowanie przez pracodawcę  z  dokonywania  wpłaty  podstawowej  we wskazanej wyżej wysokości, ani też jakakolwiek zmiana jej wysokości.Wpłata  podstawowa  do  PPK  finansowana przez pracownika (czyli potrącana z jego wynagrodzenia  po  opodatkowaniu)  wynosi  2%. W  przypadku  pracownika  możliwe  jest  obniżenie wysokości tej wpłaty (jednak od wartości nie niższej  niż  0,5%  wynagrodzenia),  jeśli  jego  wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu  nie  przekracza  kwoty  odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak pracodawca, pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową, jednak nie może ona być wyższa niż 2% wynagrodzenia.

Czy i kiedy pracownik może zrezygnować z udziału w PPK?

Pracownik  może  zrezygnować  z  Pracowniczych Planów Kapitałowych  w  każdym momencie. Odbywa się to na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Deklaracja zawie-rać powinna dane dotyczące podmiotu zatrudnia-jącego oraz uczestnika PPK, a także oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja ta nie jest jednak składa-na raz na zawsze. Co 4 lata, poczynając od 2023 roku, w terminie do końca lutego danego roku, pracodawca  informuje  pracownika,  który  złożył deklarację o rezygnacji, że będzie ponownie doko-nywał za niego wpłat. Wtedy pracownik może raz jeszcze zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK poprzez złożenie stosownej deklaracji.

Co z PPK w przypadku zmiany pracy?

W momencie zmiany pracy pracownik musi poinformować  nowego  pracodawcę  o  zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie pracownika musi zawierać oznacze-nie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy. Nowy pracodawca ma natomiast obowiązek złożyć wniosek o dokonanie transferu środków z poprzednich rachunków PPK pracownika na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową nowego pracodawcy, o ile pracownik nie wyrazi swojego sprzeciwu. Należy  także  zaznaczyć,  że  uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

Zainteresowanych tematem prawa pracy i Pracowniczych Planów Kapitałowych zapraszamy do kontaktu z doradcami Rödl & Partner w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Michał Prokop

06.08.2019