Kontakt
Katarzyna Małaniuk

radca prawny
Manager
Phone: +48 61 624 49 69
E-Mail

1 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz funkcjonowania agencji zatrudnienia. Nowelizacja objęła również pracodawców użytkowników. Agencje pracy mają czas do 1 stycznia 2018 r. aby przygotować się do części zmian.

Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia

Zmiany wprowadza ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 962). Na podstawie nowych uregulowań przed zawarciem umowy o pracę agencja pracy tymczasowej powinna pisemnie poinformować osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej o treści uzgodnień pomiędzy agencją, a pracodawcą użytkownikiem. Ponadto ma obowiązek przekazać pracownikom tymczasowym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z przedstawicielem agencji. Zmiana ta ma przeciwdziałać nieprzekazywaniu w ogóle bądź przekazywaniu pracownikowi tymczasowemu niepełnych informacji dotyczących jego warunków pracy.

Pracownicy mogą być kierowani do pracy tymczasowej również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przed podjęciem zatrudnienia agencja pracy tymczasowej ustala łączny okres pracy dotychczas wykonywanej przez taką osobę na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego.

Nowelizacja określa maksymalne okresy wykonywania pracy tymczasowej. Agencja może skierować  pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Wyjątkowo okres ten może trwać maksymalnie 36 miesięcy, jeżeli pracownik jest skierowany do pracy celem zastąpienia nieobecnego pracownika.

Zmiany dotyczące pracodawców użytkowników

Analogicznie pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy (wyjątkowo okres przepracowany może wynosić 36 miesięcy).

W celu umożliwienia agencji pracy tymczasowej ustalenia prawidłowego wynagrodzenia dla pracownika tymczasowego, pracodawca użytkownik informuje agencję o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania pracowników oraz ich zmianach, a na wniosek agencji przedstawia treść tych regulacji. 

Na pracodawcę użytkownika nałożono również obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

Zmiany dotyczące pracowników tymczasowych

W celu przeciwdziałania outsourcingowi pracowników wprowadzony został przepis, zgodnie z którym pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć wykonywania pracy tego samego rodzaju jak praca, która była wykonywana przez pracownika stałego pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej. Zakaz obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne pracodawcy użytkownika położone w gminie, w której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna zatrudniająca wcześniej pracownika stałego.

Osoba, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej jest zobowiązana do przedłożenia agencji pracy tymczasowej odpowiednich dokumentów potwierdzających okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej. 

Nowelizacja zwiększyła także ochronę pracownic w ciąży. Umowa o pracę zawarta z pracownicą tymczasową na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc przedłuża się do dnia porodu, jeżeli uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a pracownica została skierowana przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę łącznie przez co najmniej 2 miesiące.

Nowelizacja uszczegółowiła również zasady udzielana urlopu oraz wypłaty ekwiwalentu za urlop.

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. agencje zatrudnienia będą musiały posiadać lokal, w którym świadczą swoje usługi. Rozwiązanie to ułatwi kontrolowanie ich działalności, m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy. Agencje zatrudnienia, które na dzień 1 czerwca 2017 r. posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia muszą złożyć marszałkowi województwa informację o adresach lokali do 15 stycznia 2018 r.

Ponadto od stycznia 2018 r. agencje zatrudnienia świadczące usługę pracy tymczasowej będą kontrolowane pod kątem zaległości z tytułu niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, o ile były zobowiązane do ich opłacania. W tym celu marszałek województwa raz na kwartał będzie pozyskiwał z systemu teleinformatycznego ZUS odpowiednie dane.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w tym zakresie lub innymi zagadnieniami z obszaru prawa pracy, chętnie służymy pomocą. Nasi adwokaci i radcowie prawni oferują doradztwo prawne także w innych dziedzinach. Są dostępni dla Państwa w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław. 

19.07.2017