Kontakt
Joanna Jurasz

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 31
E-Mail

W związku z wejściem w życie od 15 marca 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy zasady składania do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) dokumentów finansowych. Obecnie, następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z badania (jeżeli podlegało ono badaniu),
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności

powinny być składane w formie elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasadniczo, służyć będzie do tego tryb „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”.

By móc złożyć wniosek za pomocą trybu „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, w pierwszej kolejności należy dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podpis taki musi posiadać osoba fizyczna, będąca członkiem organu reprezentacji, wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej, syndykiem albo likwidatorem, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie będzie inna osoba fizyczna, podpis w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP będzie musiała złożyć osoba fizyczna reprezentująca takiego wspólnika, o ile jej numer PESEL został ujawniony w rejestrze. W takim zakresie nie jest możliwe złożenie dokumentów przez prokurenta lub pełnomocnika.

W tym miejscu pragniemy zasygnalizować istotną trudność w postaci niemożności skorzystania z tego trybu przez osoby nieposiadające numeru PESEL. 

W celu rozwiązania tego problemu, możemy wskazać na możliwość uzyskania przez cudzoziemca numeru PESEL w Polsce. W dalszej kolejności, cudzoziemiec z nadanym numerem PESEL, winien złożyć wniosek o uzyskanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zatwierdzone przez profil zaufany ePUAP. Dopiero po spełnieniu tych dwóch warunków, możliwe będzie złożenie sprawozdania finansowego w trybie „Bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych”. Niestety, ale tryb ten posiada jedynie polską wersję językową, co jest dodatkowym utrudnieniem dla osób nie znających języka polskiego. Jak najbardziej służymy Państwu pomocą w procedurze nadawania numeru PESEL oraz uzyskiwania elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub zatwierdzania profilu zaufanego ePUAP. Alternatywą dla uzyskania numeru PESEL może być wykorzystanie zagranicznych podpisów kwalifikowanych. W takiej sytuacji, kwalifikowany podpis zagraniczny np. członka zarządu będącego obywatelem Niemiec, ale nie posiadającego numeru PESEL, mógłby zostać uznany za wystarczający na zasadzie wzajemności.

Jednocześnie, z uwagi na nieścisłości w nowych przepisach oraz brak jednolitej linii sądów rejestrowych odnośnie interpretacji nowych przepisów, w naszej ocenie wymagane jest bieżące profesjonalne wsparcie prawne. Nowo wprowadzone przepisy są problematyczne i utrudniają złożenie wymaganych dokumentów finansowych do KRS szczególnie dla tych podmiotów, w ramach których członkami zarządu lub wspólnikami uprawnionymi do reprezentowania są jedynie cudzoziemcy, nie posiadający numeru PESEL.

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z nowymi zasadami składania sprawozdań finansowych do KRS, eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji. Służymy wsparciem w zakresie rozwiązania zaistniałych problemów.

6.07.2018