Kontakt
dr Monika Behrens

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 26
E-Mail

W obecnej rzeczywistości gospodarczej istotną grupę nabywców towarów i usług stanowią instytucje administracji publicznej. Dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia na dostawy lub usługi od podmiotów sektora publicznego istotne znaczenie ma znajomość prawa zamówień publicznych. Kluczowa w tym zakresie ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – przyczyniła się do powstania w naszym kraju rynku zamówień publicznych, który stale rozwija się i staje się coraz bardziej konkurencyjny. Sukcesy w pozyskiwaniu zamówień publicznych uzależnione są nie tylko od jakości oferowanego dobra czy usługi i ceny. Postępowania o udzielanie tych zamówień charakteryzuje wysoki stopień sformalizowania, dlatego ważna jest również znajomość rządzących nimi zasad oraz istotnych kwestii prawnych, takich jak m.in. procedury, prawa i obowiązki uczestników, środki ochrony prawnej, kontrola postępowań, odpowiedzialność itp. Te i inne zagadnienia omawiać będziemy w tej sekcji. Znajdą tu Państwo także omówienie zmian przepisów oraz analizę najważniejszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Chętnie również wesprzemy Państwa w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaproponujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w biurach Rödl & Partner  – Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Poniżej prezentujemy listę poruszanych tematów: