Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

28 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. w zakresie kryteriów oceny ofert,  a także ułatwiające udział małych i średnich przedsiębiorstw w przetargach.

Celem wprowadzonej nowelizacji jest uelastycznienie i uproszczenie procedury przetargowej, zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy unijnego. Nowelizacja w swej zasadniczej części wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnych dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:

  • Ograniczenia stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych nowelizacją jest obowiązek stosowania przez zamawiających pozacenowych kryteriów oceny ofert. Nowelizacja przewiduje wiele rozwiązań, których celem jest zmniejszenie dyktatu ceny jako głównego czynnika determinującego wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie, zgodnie z którym, co do zasady, waga kryterium cenowego nie może przekraczać 60 procent. Pozostałe 40 procent stanowić muszą kryteria pozacenowe. Nowela określa przykładowy katalog kryteriów dotyczących oceny ofert m.in.: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

  • Wymóg żądania przez zamawiającego zawarcia przez wykonawców (podwykonawców) umowy o pracę w odniesieniu do czynności z zakresu zamówienia, które stanowią wykonywanie pracy 

Ustawa w nowym kształcie kładzie większy nacisk na pozaekonomiczne aspekty zamówień publicznych. W związku z tym nowe przepisy przewidują, że jeśli wykonanie jakiejś czynności w ramach zamówienia będzie polegać na wykonywaniu pracy, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, to zamawiający będzie wymagał od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osób wykonujących te czynności na podstawie umowy o pracę.

  •  Zwiększenia udziału małych i średnich firm w przetargach

Nowe przepisy zakładają, że zamawiający będą mogli żądać osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę. Dzięki temu wyeliminowany zostanie problem przedsiębiorstw, które nie dysponowały własnym zapleczem i bazowały jedynie na potencjale innych firm. Nierzadko sprowadzało to mniejsze, zwykle polskie przedsiębiorstwa, które faktycznie zatrudniają i posiadają sprzęt, wyłącznie do roli podwykonawców. 

Nowelizacja rozszerza również możliwość udzielania zaliczek, co ma szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ ułatwi pozyskanie środków finansowych na realizację zamówienia publicznego. 

Ponadto ustawa wprowadza też możliwość bardziej elastycznego dzielenia zamówień na mniejsze. 

Na mocy nowych przepisów przedsiębiorcy zyskają lepszą wiedzę o planowanych zamówieniach poprzez nałożenie na zamawiających obowiązku publikowania rocznych planów zamówień na stronach internetowych.

  • Zmniejszenia biurokracji

Ustawa przewiduje zasadę, zgodnie z którą wymóg przedkładania dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie dotyczył jedynie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Ponadto, zamawiający nie będzie mógł wezwać wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających, że ten nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

  • Wprowadzenie środków ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów unijnych

Zgodnie z nowelizacją - jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, możliwe będzie zaskarżenie do Krajowej Izby Odwoławczej warunków udziału w postępowaniu oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Do tej pory było to niemożliwe. 

Do tego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie wydawał opinie interpretacyjne, co zwiększy przejrzystość i jednolitość stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych gruntownie zmienia obecny system udzielenia zamówień. Jest to jedna z największych jak dotychczas nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt z zespołem naszej Kancelarii. Nasi adwokaci jak i radcowie prawni oferujący doradztwo prawne są dostępni dla Państwa w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław.  

16.09.2016