Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Specjalne Strefy Ekonomiczne - korzyści z działalności

Zwolnienie z podatku dochodowego i z podatku od nieruchomości oraz dostępność atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej gruntów – to tylko niektóre z zachęt inwestycyjnych, oferowanych na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Warto przyjrzeć się zaletom działalności strefowej, zwłaszcza w kontekście ostatnich decyzji rządowych, dotyczących przedłużenia okresu ich funkcjonowania.

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium naszego kraju, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza - na zasadach określonych ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 j.t.). Strefy ustanawiane są w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego, w szczególności przez tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej oraz rozwój eksportu.

Aktualnie na terenie Polski znajduje się 14 takich Stref. Najstarszą jest utworzona w 1995 SSE EURO-PARK MIELEC, zaś najmłodszą SSE w Krakowie, utworzona w 1998 r. Pierwotnie Strefy miały funkcjonować przez okres 20 lat. W 2008 roku okres istnienia wszystkich Stref został wydłużony do 31 grudnia 2020, zaś obecnie Rada Ministrów podjęła decyzje o przedłużeniu  tej daty o kolejne 6 lat (do 2026 r.). Dłuższe funkcjonowanie Stref ma szczególne znaczenie dla inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce.

Specjalne Strefy Ekonomiczne - jakie są ich zalety ?

Główną korzyścią z istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych jest zwolnione z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy. Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSE mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu: kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Wielkość pomocy zależy od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla obszaru, gdzie realizowana jest inwestycja oraz wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Maksymalna intensywność pomocy w przypadku inwestycji realizowanych na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego wynosi 50%, w pozostałych województwach - 40%. Wyjątek stanowi Warszawa, w przypadku której pułap ten wynosi 30%. Ponadto pomoc udzielaną małym przedsiębiorcom podwyższa się o 20 punktów procentowych, natomiast średnim - o 10 punktów. Nie dotyczy to przedsiębiorców działających w sektorze transportu.

Dodatkową zachętą do podjęcia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, które może przysługiwać przedsiębiorcy na podstawie jednej z dwóch regulacji prawnych. Pierwszą jest art. 10 ust. 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 188 Poz. 1840). Krąg beneficjentów pomocy przyznanej na tej podstawie obejmuje jedynie dużych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na podstawie zezwolenia wydanego przed 1 stycznia 2001 r. Szersze zastosowanie ma zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.  Nr. 95 Poz. 613 j.t.), zgodnie z którym rada gminy może, w drodze uchwały, wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wskazane w tej ustawie oraz wspomnianej wyżej ustawie o zmianie ustawy o SSE i niektórych innych ustaw.

Atutem jest także dostępność na terenach strefowych atrakcyjnych dla celów działalności gospodarczej, uzbrojonych gruntów wraz z całą niezbędną infrastrukturą. Ponadto istnieje możliwość zakupu lub wynajmu już istniejących w SSE nieruchomości (w tym także powierzchni biurowej np. na potrzeby centrów usług wspólnych, centrów badawczo-rozwojowych czy call centers). W niektórych Strefach istnieje możliwość realizacji projektów w systemie BTS (built to suit) i ich późniejszego leasingu.

Zaletą jest również wsparcie administracyjne ze strony spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji (dostawcy mediów, władze lokalne etc.) oraz tzw. opieka po inwestycyjna.

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

SSE Województwa Powierzchnia w ha
Kamiennogórska SSEMP dolnośląskie, wielkopolskie 367,14
Katowicka SSE śląskie, małopolskie, opolskie 2004,83
Kostrzyńsko-słubicka SSE lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie 1454,47
Krakowski Park Technologiczny małopolskie, podkarpackie 558,72
Legnicka SSE dolnośląskie 1059,26
Łódzka SSE łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie 1276,63
SSE Euro-Park Mielec podkarpackie, małopolskie, lubelskie, zachodniopomorskie 1246,00
Pomorska SSE pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie 1323,23
Słupska SSE pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie 824,35
SSE Starachowice świętokrzyskie, mazowieckie, opolskie, łódzkie, lubelskie 612,91
Suwalska SSE podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie 342,77
TSSE Euro-Park Wisłosan podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie 1632,31
Wałbrzyska SSE dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie 2212,23
Warmińsko-Mazurska SSE warmińsko-mazurskie, mazowieckie 914,51

Od czego zacząć działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej na terenie Strefy jest zezwolenie, udzielanego w imieniu Ministra Gospodarki przez spółkę zarządzającą Strefą. W zezwoleniu określa się m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych. W strefach na takich samych zasadach inwestują firmy polskie i zagraniczne.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tym tematem, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania oraz zaoferujemy doradztwo podatkowe.  

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi artykułami naszych ekspertów dotyczącymi specjalnych stref ekonomicznych.