Kontakt
Monika Spotowska

doradca podatkowy, Adwokat
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 56
E-Mail

Organy podatkowe prezentują często stanowisko, iż przedsiębiorca strefowy nie może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym w takim zakresie, w jakim produkcja wymaga częściowego udziału zewnętrznych kooperantów (por. m. in. interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 06.05.2014 r., sygn. ITPB1/415-150c/14/WM czy też interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.09.2013 r., sygn. ILPB3/423-268/13-2/AO).

Pod koniec 2014 r. zapadły także wyroki przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (wyroki z 19.11.2014 r.: sygn. akt II FSK 2750/12, II FSK 2826/12, II FSK 2887/12) dotyczące możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w procesie produkcji wyrobów objętych zezwoleniem.

Kształtująca się obecnie linia orzecznicza sądów administracyjnych pokazuje, że zwolnieniu podatkowemu podlegają nie tylko przychody i związane z nimi koszty będące bezpośrednim wynikiem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także przychody i koszty ich uzyskania z działalności niezbędnej do prowadzenia działalności głównej (zwolnionej). W obecnych realiach wymogi technologiczne często zmuszają bowiem do korzystania w pewnym stopniu z dodatkowych, pomocniczych usług świadczonych przez inne podmioty. 

Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie. Nie powinno się także przekraczać „granicy” zlecania usług pomocniczych w wytwarzaniu wyrobów strefowych. Przede wszystkim należy więc badać, czy czynności zlecane innym podmiotom (czy to w SSE czy to poza nią) mają charakter akcesoryjny (pomocniczy) oraz niezbędny w procesie produkcji.

W wyżej wymienionych wyrokach NSA, po analizie piśmiennictwa, praktyki organów interpretacyjnych oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego, wskazał, iż kryteriami pozwalającymi na zwolnienie z podatku dochodowego dochodu osiągniętego z produkcji strefowej przy udziale usług zakupionych od podmiotów spoza strefy, mogą być następujące okoliczności: 

  1. nadanie towarom produkowanym przez przedsiębiorcę strefowego nowej jakości dodanej; 
  2. sytuacja, w której usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez podmiot strefowy wyrobów, a produkcja i sprzedaż wyrobów mieści się w zakresie PKWiU określonym w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 
  3. istnienie ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonanymi na terenie strefy, a czynnościami wykonanymi poza strefą, przy czym te ostatnie muszą mieć charakter pomocniczy (akcesoryjny) wobec tych wykonanych na terenie strefy (tu z powołaniem na wyrok NSA z dnia 15.12.2011 r., sygn. akt II FSK 1139/10); 
  4. podejmowanie kluczowych dla danej działalności gospodarczej decyzji na terenie geograficznym Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Omawiane wyroki potwierdzają możliwość korzystania z działalności kooperantów znajdujących się na terenie tej samej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również poza nią w przypadku, gdy dla wytworzenia produktu finalnego konieczne są usługi pomocnicze. W przypadku korzystania z takich usług warto jednak wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu uniknięcia ewentualnych sporów z organami podatkowymi. 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią zaproponują także doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne w obszarze SSE jak i w innych obszarach Państwa działalności.