Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

Rozliczanie różnic kursowych jest niewątpliwie jednym z punktów zapalnych przy kalkulacji zwolnienia strefowego. Zgodnie z art. 24c ustawy o PIT oraz art. 15a ustawy o CIT podatnicy są zobowiązani odrębnie obliczać i prezentować dodatnie oraz ujemne różnice kursowe. Przepisy te nie dają możliwości ujmowania różnic kursowych w postaci salda różnic dodatnich i ujemnych. 

Taki sposób rozliczeń powoduje znaczne utrudnienia ewidencyjne. Ustawodawca nie przewidział kategorii wspólnych przychodów strefowych, które można byłoby proporcjonalnie przypisać do działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i poza nią. Oznacza to konieczność przyporządkowania każdej powstałej różnicy kursowej do określonego rodzaju działalności, a jeśli nie jest to możliwie dodatnie różnice kursowe stanowią w całości przychód podlegający opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy Państwu uwagę, iż ustawa o PIT oraz ustawa o CIT zawiera alternatywną metodę kalkulacji różnic kursowych, tzw. metodę bilansową. Istotne jest, iż zgodnie z przepisami bilansowymi (ustawa o rachunkowości lub MSR) różnice kursowe mogą być wykazywane per saldo jako przychód bądź jako koszt w rachunku zysków i strat.

W aktualnych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdzają, możliwość kalkulacji odsetek per saldo w przypadku wyboru metody bilansowej. Przykładem może być tutaj interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 stycznia 2014 r., nr IPTPB3/423-406/13-2/MF. 

Organ uznał, iż w zależności od osiągniętego wyniku finansowego na kalkulacji różnic kursowych, spółka powinna odpowiednio rozpoznać:

  • w przypadku nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - koszt powinien być alokowany w oparciu o tzw. klucz przychodowy, zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • w przypadku nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - przychód należy przypisać w całości do działalności opodatkowanej.

Zmiana metody kalkulacji różnic kursowych może zatem znacznie uprościć kalkulację zwolnienia strefowego, a także zmniejszyć obciążenia podatkowe spółki z działalności poza strefowej.

Na wybór metody rachunkowej podatnik może się zdecydować do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a więc u podatników mających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym do 31.01.2015 r. Zawiadomienie należ złożyć w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji dotyczących rozliczania różnic kursowych według metody bilansowej. Ponadto nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa kalkulacje zwolnienia strefowego i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.