Kontakt
Monika Spotowska

doradca podatkowy, Adwokat
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 56
E-Mail

Wprowadzane przez Polskę preferencje podatkowe mają na celu stymulację określonego zachowania podatników. Korzystanie z nich służy wspieraniu określonych rodzajów działalności oraz wybranych sektorów gospodarki. Takimi preferencjami podatkowymi są m.in. możliwość korzystania ze zwolnień w podatku dochodowym w związku z prowadzeniem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak również udogodnienia fiskalne wynikające z funkcjonowania w podatkowej grupie kapitałowej.

Organy podatkowe często negowały możliwość  korzystania jednocześnie z obu wyżej wymienionych preferencji podatkowych wskazując, że działanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej wyklucza korzystanie z preferencji, jakie daje podatkowa grupa kapitałowa.

Jak potwierdzają kolejne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 1353/12 oraz II FSK 1958/12 ogłoszone dnia 7 maja 2014 r., rozumowanie takie jest jednak błędne. Sąd potwierdza,  że podstawą zwolnienia dochodu osiąganego w specjalnych strefach ekonomicznych jest art.17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., a zatem  korzystanie z tego zwolnienia przez jedną ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, która uzyskała zezwolenie na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej po 1 stycznia 2001 r., nie powoduje naruszenia warunku, o którym  mowa w art.1a ust. 2 pkt 3 lit. a u.p.d.o.p. i utraty statusu grupy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1a ust. 10 u.p.d.o.p.

Można mieć  nadzieję, że uwzględniając powyższe orzeczenia ugruntuje się jednolite, korzystne dla podatników stanowisko organów podatkowych. Jako przykład należy wskazać jedne z najświeższych interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 04.08.2014 nr ILPB3/423-423/11/14-S/MM i z dnia 23 września 2014 r. nr ILPB4/423-144/11/14-S/ŁM, w których organ w pełni podzielił powyższy pogląd NSA. 

Omawiane wyroki oraz interpretacje podatkowe potwierdzają możliwość równoczesnego korzystania z obu preferencji podatkowych, jeżeli zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej wydane zostało po 1 stycznia 2001 r. 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.