Kontakt
Anna Smagowicz-Tokarz

Adwokat
Associate Partner
Phone: +48 12 378 66 39
E-Mail

Z dniem 6 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Specjalnych Strefach  Ekonomicznych. Warto zwrócić uwagę między innymi na art. 5 ust. 3, oraz dodany nowelizacją art.  17a. Przewidują one ułatwienia dla dużych przedsiębiorców, polegające na możliwości objęcia obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych poza Strefą, których przedsiębiorca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. Aby móc ubiegać się o poszerzenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej o taką nieruchomość, przedsiębiorca musi przede wszystkim planować na jej terenie nową inwestycję, wiążącą się z utworzeniem nowych miejsc pracy lub poniesieniem nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości albo w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, lub inwestycja będzie dotyczyła usług:

a) badawczo-rozwojowych,
b) informatycznych,
c) rachunkowości i kontroli ksiąg,
d) w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych,
e) centrów telefonicznych,

lub realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu Strefy o nie więcej niż 2 ha.  
Jeżeli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki i jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 , może złożyć do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o przyznanie pomocy publicznej. Taki wniosek podlega takiej samej procedurze jak wniosek o udzielenie zezwolenia strefowego, a zatem może być złożony w ramach przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Przedsiębiorca jest obowiązany do tego, by razem z  wnioskiem o przyznanie pomocy publicznej złożyć dokumentację potwierdzającą występowanie tzw. „elementu zachęty”. W tym miejscu ustawa odsyła do art. 6 ust 3. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, który definiuje to pojęcie. Przez efekt zachęty należy zatem rozumieć sytuacje, w których gdyby nie udzielono przedsiębiorcy pomocy publicznej, w ogóle nie doszłoby do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia bądź nie przyniosłoby ono wystarczających korzyści beneficjentowi pomocy publicznej. Dokumentacja ta podlega badaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Jeżeli minister potwierdzi występowanie efektu zachęty, przedsiębiorca może rozpocząć przedsięwzięcie gospodarcze na gruncie nieobjętym wcześniej zasięgiem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Drugi ustęp art. 17a zawiera zastrzeżenie, że dużemu przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niewłączenia gruntu do Strefy albo nieuzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na tym gruncie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią odpowiedzą także na inne pytania z zakresu doradztwa podatkowego. W naszych biurach znajdą Państwo również wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, związanego z działalnością na terenie SSE oraz doradztwa prawnego w innych obszarach Państwa działalności.