Kontakt
Dorota Białas

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 402
E-Mail

Ministerstwo Finansów opracowało projekt dotyczący zmiany zasad udzielania pomocy publicznej oraz likwidacji specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Planowane zmiany obejmą przede wszystkim podmioty działających w SSE. Mogą jednak zainteresować wszystkich przedsiębiorców. 

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) – proponowane zmiany

Opracowany w październiku 2017 r. projekt zawiera następujące propozycje uregulowań:

 • Ustawa nie zlikwiduje automatycznie SSE. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na gruncie ustawy o SSE będą działali na tej podstawie do końca roku 2026. Wszystkie prawa przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane. Nie będzie już jednak możliwe ubieganie się o zezwolenie na działalność w SSE.  
 • Zamiast SSE na terenie państwa powstanie jednolity obszar inwestycyjny. 
 • Podstawą korzystania z ułatwień będzie decyzja ministra gospodarki,  wydawana na okres od 10 do 15 lat. Okres, na który będą wydawane zezwolenia zależeć będzie od wysokości poziomu pomocy uzyskiwanej w regionie (im mniej zamożny region,  na tym dłuższy okres wydawane byłoby zezwolenie). 
 • Zasadnicze zmiany dotyczyć będą kryteriów, które trzeba będzie spełnić, aby otrzymać pomoc publiczną. Do tej pory były to tylko kryteria ilościowe, teraz pod uwagę będą brane także  kryteria jakościowe, dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji.
 • Kryteria ilościowe  będą uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i od wielkości przedsiębiorstwa. Kryteria jakościowe określone zostaną w specjalnie wydanym rozporządzeniu. Z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa wynika jednak, że chodzi tu o takie kryteria, jak:  
  • Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy, zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojową kraju oraz eksport produktów lub usług.
  • Rozwój naukowy obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R.
  • Zrównoważony rozwój  przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi.
  • Rozwój zasobów ludzkich  mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji.

Projekt inwestycyjny może otrzymać  maksymalnie 10 punktów. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% (w niektórych obszarach Polski 50%) punktów. Zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych).

Zawieszenie udzielania wsparcia dla inwestorów

Projekt ustawy zawiera kilka mniej korzystnych dla podatników zmian. Na przykład Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budżetu, będzie mogła wstrzymać wydawanie decyzji o wsparciu w danym roku budżetowym. Oznacza to, że  możliwe będzie moratorium na wydawanie decyzji wspierających inwestorów. 

Zapobieganie unikaniu opodatkowania

Planowana jest także specjalna klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania. Chodzi o przypadki, gdy uzyskanie decyzji następuje w związku z zawarciem umowy (lub dokonaniem innej czynności lub wielu powiązanych czynności prawnych), których głównym lub jednym z głównych celów jest uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego, bądź też gdy czynności te mają charakter nierzeczywisty. Taki przepis niewątpliwie będzie wadliwy i w praktyce uniemożliwiał będzie działalność na terenie SSE, wiadomym jest bowiem że celem uzyskania decyzji jest właśnie zdobycie zwolnienia podatkowego. Projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych, co oznacza że nie został jeszcze skierowany do Sejmu. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po dniu jej ogłoszenia.  

Losy omawianego projektu ustawy warto śledzić na bieżąco. Rewolucjonizuje ona bowiem dotychczasowe zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom. Jeśli chcą Państwo zainwestować w SSE na obecnie obowiązujących warunkach, najbezpieczniej jest już dziś podjąć odpowiednie kroki. Nasi doradcy podatkowi w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, chętnie przeanalizują Państwa dokumentację związaną z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zaproponują rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyka podatkowe. Z chęcią zaproponują także doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne w obszarze SSE jak i w innych obszarach Państwa działalności.

3.11.2017