Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

I Sverige präglas revisionsbranschen av det faktum att vi under en lång tid haft revisionsplikt för alla aktiebolag. Det som i andra länder oftast faller under bokslutsarbete eller skatt faller i Sverige ofta under begreppet revision. I takt med att revisionsplikten för små företag nu avskaffas kommer innehållet i en revision och därmed hela revisionsbranschen att förändras. Rödl & Partner är vana vid att verka på marknader utan revisionsplikt och har väl utvecklade processer för genomförande av revision i enlighet med internationell revisionsstandard (ISA). Revision som skapar kundvärde genom förslag på varaktiga förbättringar.

Våra revisionsuppdrag avser i stor utsträckning bolag ingående i internationella koncerner. Våra medarbetare är vana vid att arbete i enlighet med instruktioner från en utländsk koncernrevisor och med rapportering med snava tidsramar. Ofta omfattar revisionen bokslut upprättade i enlighet med god redovisningssed i Sverige och IFRS eller tyska HGB.

Oberoende och kvalitet
Rödl & Partners affärsmodell, där revision utgör ett av flera erbjudanden, ställer höga krav på våra interna system för att undvika jäv och säkerställa vårt oberoende. Vår affärsmodell är prövad utifrån det regelverk som revisionsverksamhet i Sverige omfattas av. Det har bl a prövats att den affärsjuridiska rådgivning som Rödl & Partner bedriver ligger inom ramen för sådan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet enligt 10§ revisorslagen.

Rödl & Partner är också föremål för kvalitetskontroll så väl internt som externt. Rödl & Partners svenska verksamhet prövas inom ramen för Rödl & Partners globala kvalitetskontroll. Inom ramen för Rödl & Partner Nordic AB:s kvalitetssystem sker en omfattande kvalitetskontroll i realtid. Detta kvalitetssystem är dessutom föremål för regelbunden kontroll av branschorganisationen FAR/SRS. Den senaste kontrollen genomfördes i januari 2016.

Våra affärsjurister utgör en viktig del i bemanningen av revisionsuppdrag, t ex för att pröva risktransferering, avtalshantering, intern kontroll och generell regelefterlevnad liksom vid genomförandet av förvaltningsrevision.

Kvalitet är primärt baserat på människor och  inte programvaror. Revisionsprocessen stöds av standardiserade process- och dokumentationsverktyg. Det effektiviserar revisionen och är nödvändigt för att uppfylla de särskilda dokumentationskrav som åligger revisionen. Samtidigt finns det en risk för att detta stöd förvandlar revisionsprocessen till att bli en statisk process. Vi motarbetar detta genom utbildning av våra medarbetare. Vår utbildning omfattar vid sidan av handledning och kompetensutveckling i det dagliga arbetet såväl interna som externa kurser, bl a inom ramen för Rödl & Partner Campus som är ett globalt utbildningserbjudande för Rödl & Partners medarbetare inom alla discipliner. Därigenom får våra svenska medarbetare även influenser utifrån och från länder där praktiserandet av modern revisionsmetodik har kommit längre än i Sverige.