Kontakt
Mathias Racz

Phone: +46 (8) 579 309 01
Fax: +46 (8) 579 309 10
E-Mail

Vi bygger vår revision på att det finns en avstämd bokföring och undviker helst att använda revisionstid till att rätta fel som begåtts under året eller i bokslutsprocessen. Genom att skilja på vad som är revision och vad som är upprättande och kvalitetssäkring av bokslut skapar vi en tydlighet kring vad som måste göras och var kostnaden ligger. Vårt arbetssätt innebär att vi jobbar proaktivt med att säkerställa att den funktion som bolaget använder sig av för att sköta den löpande bokföringen och upprätta bokslut har den kompetens som krävs med avseende på kvalitetskrav, bolagets storlek och komplexitet. Det kan t ex innebära att vi identifierar behov av och genomför utbildningar för bolagets egen personal eller hjälper till med uppbyggnaden av ändamålsenliga funktioner. Vi kan även bemanna funktioner under kortare eller längre tid. Bemanningen sker då på sätt som gör att vi kan bibehålla vårt oberoende som revisorer.

Vår revisionsmetodik är i enlighet med internationell revisionssed (ISA) som sedan ett par år tillbaka även utgör god revisionssed i Sverige. Vi ligger långt framme vad gäller nyttjandet av de möjligheter till en affärsriskorienterad revision som ISA innebär. Denna revisionsansats förutsätter en hög kvalitet i den underliggande redovisningen och innebär stora möjligheter att skapa mervärde genom revisionen, t ex genom förslag på förbättringar i riskhanteringen eller den interna kontrollen med avseende på väsentliga affärsprocesser.

I jämförelse med i första hand större revisionsbyråer bemannar vi revisionsuppdragen med en högre andel kvalificerade medarbetare. Genom att bemanna våra revisionsuppdrag med kompetens inom bolagsrätt och avtalsrätt vidgar vi också vårt fokus och kan på ett naturligt sätt t ex pröva om en önskad risktransferering de facto föreligger.